วันนี้ เราสองคนดีใจมากค่ะ
[wanníi rao sǎwng kon dii jai mâak kâ]
Today, we’re very happy.

เราได้รับอีเมลแจ้งข่าวจากยูทูปว่า
[rao dâai ráp email jâeng kàao jàak Youtube wâa…]
We received a notification from Youtube saying that…

แชนเนิลยูทูปของเรามีคนติดตามเกิน 10,000 คนแล้ว
[channel Youtube kǎwng rao mii kon tìd tàam gern nèung mèun kon léaw]
Our Youtube channel has exceeded 10,000 subscribers.…

Continue reading We hit 10000 Subscribers!


ข้าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
[kâa tam ngaan jon mâi mii welaa pák pàwn]
I spend so much time working that I don’t have time to rest.

ส่วนข้าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงาน
[sùan kâa pák pàwn jon mâi mii welaa tam ngaan]
And I spend so much time resting that I don’t have time to work.

Vocabulary – – -*

ข้า [kâa] I, me (used by people in the ancient period)
ทำงาน [tam ngaan] to work
จน [jon] …so much that…, until
พักผ่อน [pák pàwn] to rest, to relax
ส่วน [sùan] and / as for…

Continue reading Balance is Key

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddii pii mài kâ túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราตลอดปี 2018
[khàwp khun túkkon tîi dtìd dtaam rao dtàlàwd pii sǎwng pan sìp bpàed]
Thank you for following us throughout the year 2018.

การสนับสนุนของทุกคนมีความหมายต่อเรามากๆ
[gaan sanàpsanǔn kǎwng túkkon mii khwaam mǎai dtàw rao mâak mâak]
Your support means a lot to us.…

Continue reading Happy New Year 2019

ไม่มีสิ่งใดทำให้เราเสียใจได้เท่าความคิดของเราเอง
[mâi mii sìng dai tam hâi rao sǐa jai dâai tâo kwaam kíd kwǎng rao eeng]
Nothing can hurt us as much as our own thought.

V o c a b u l a r y – – – *

ไม่มีสิ่งใด [mâi mii sìng dai] nothing
ทำให้ [tam hâi] to make… / to cause…
เสียใจ [sǐa jai] to be sad / to be hurt
ทำให้เสียใจ [tam hâi sǐa jai] to make someone sad / to hurt someone
เรา [rao] we / us
เท่า [tâo] as much as
ความคิด [kwaam kíd] thought
ของเราเอง [kwǎng rao eeng] our own….…

Continue reading Nothing…

(คุณ)จะไปลอนดอนไหม
[(khun) ja bpai London mái]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนรึเปล่า
[(khun) ja bpai London réu plào]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนเหรอ
[(khun) ja bpai London rǎw]
Are you going to London?…

Continue reading All the Possible Ways to Form Yes-No Questions

Private Lessons with Mary Jane
“I’ve been learning Thai with khru Jane for about six months now. At the beginning I wasn’t really sure what to expect from these Skype lessons. But a few weeks later I was completely persuaded of it. I didn’t just want to follow the structure of the exercises given, I always wanted to make my own sentences and small conversations using the vocabulary from the exercises done together.…

Continue reading A New Testimonial for Khru Jane


มาลอยกระทงเป็นคู่
[maa loy krathong pen kûu]
Celebrating the Loy krathong festival with a partner…

ทำร้ายจิตใจคนโสด
[tam ráai jìt jai kon sòde]
hurting single people’s feelings.

ปรับ 2,000 (บาท)
[pràp sǎwng pan (baht)]
Penalty 2000 Baht

[ – – – Vocabulary – – – ]

ลอยกระทง [loy grathong]: to celebrate the Loy Krathong festival
เป็นคู่ [pen kûu]: in pair / in a group of two
ทำร้ายจิตใจ [tam ráai jìt jai]: to hurt (one’s feelings)
คนโสด [kon sòde]: single person
ปรับ [pràp]: to fine

[ – – – The Story of the Thai Loy Krathong – – – ]

Every year in November, Thai people celebrate the Loy Krathong festival by floating small boats made of banana leaves on a river, lake, or canal.…

Continue reading Loy Krathong Joke & Story

“~ให้ได้” [hâi dâai] is one of the commonly used idioms in spoken Thai. It functions as an adverb modifying a verb. Thus, it generally follows a verb and often appears at the end of a sentence.

Although this idiom doesn’t have an equivalent in English and translations of this word may vary, its overall meaning is “absolutely,” “no matter what,” “at any cost,” or “without fail.”…

Continue reading ~ให้ได้ “hâi dâai”


ประเทศไทยปีนึงฝนตกสองวัน
[prathêet Thai pii neung fon dtòk sǎwng wan]
In Thailand, it only rains two days a year.

วันที่กูไปเที่ยว
[wan tîi guu pai tîao]
The day I go out.

กับวันที่กูตากผ้า
[gàp wan tîi guu dtàak pâa]
And the day I hang my clothes to dry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ever wonder what’s the difference between “ประเทศไทย” [prathêet Thai] and “เมืองไทย” [meuang Thai]?…

Continue reading Rainy Days

A: เฮ้ย มึง ขอยืมตังค์หน่อยห้าร้อย
[hóei meung, kǎw yeum tang nòi hâa rói]
A: Hey bro, can I borrow 500?

B: เฮ้ย กูมีไม่ถึง กูมีอยู่สองร้อย
[héoi guu mii mâi teǔng, guu mii yùu sǎwng rói]
B: Woah! I don’t have that much. I only have 200.

A: เอามาก่อนก็ได้ งั้นมึงก็ติดกูอยู่สามร้อยนะ
[ao maa gàwn gâw dâai, ngán meung gâw tìd guu yùu sǎam rói ná]
A: That’s fine, just give me what you have now.…

Continue reading Borrowing Money


วันฮาโลวีน [wan halloween] Halloween day

สามสิบเอ็ด [sǎam sìp èd] 31
ตุลาคม [tùlaakom] October
สีส้ม [sǐi sôm] orange
สีดำ [sǐi dam] black
ฟักทอง [fák tawng] pumpkin
ตะเกียงฟักทอง [ta giang fák tawng] Jack-o’-lantern
ลูกอม [lûuk om] candy
เทียน [tian] candle
ตะกร้า [ta grâa] basket
แม่มด [mâe mód] witch
หมวกแม่มด [mùak mâe mód] witch hat
ไม้กวาด [máai gwàad] broomstick
หม้อต้ม [mâw tôm] cauldron
ยาพิษ [yaa pít] potion
แมงมุม [maeng moom] spider
ใยแมงมุม [yai maeng moom] spider web
ค้างคาว [káang kaao] bat
แมวดำ [maew dam] black cat
นกฮูก [nók hûuk] owl
ผี [pǐi] ghost
วิญญาณ [win yaan] spirit
น่ากลัว [nâa glua] scary
หลอก [làwk] to scare
โลงศพ [long sòp] coffin
หลุมฝังศพ [lǔm fǎng sòp] grave
ศิลาหน้าหลุมฝังศพ [sìlaa nâa lǔm fǎng sòp] tombstone
โครงกระดูก [krong gra dùuk] skeleton
หุ่นไล่กา [hùn lâi gaa] scarecrow
พระจันทร์ [prá jan] the moon
บ้านผีสิง [bâan pǐi sǐng] haunted house
งานฮาโลวีน [ngaan halloween] Halloween party
ชุดฮาโลวีน [chút halloween] Halloween costume
แต่ง(ตัว)เป็น..

Continue reading Halloween Vocabulary

ร่มไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝนหยุดตก
[rôm mâi dâi tùuk sâang kêun maa pêua hâi fǒn yùt tòk]
The umbrella was not invented to stop the rain from falling.

แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ท่ามกลางสายฝน
[tàe man tùuk sâang kêun maa pêua hâi rao dern tàw pai dâi tâam glaang sǎai fǒn]
But it was invented so that we could keep on walking in the rain.…

Continue reading Walking in the Rain