จากใจคนไทย ให้เพื่อนคนจีน
[jàak jai kon Thai, hâi pêuan kon jiin]
From the hearts of the Thais, to our Chinese friends.

Song Title: จากหัวใจ [jàak hǔajai] From our Hearts
Artists: Boyd Kosiyabong feat. Bie Xu

[ – – – – – *  L y r i c s  * – – – – – ]
English translation by Yuki Tachaya

* โลกที่เงียบเหงา ไม่เห็นเงาของคน จะปวดร้าวยังไง
[lôke tîi ngîàp ngǎo mâi hěn ngao kǎwng kon ja pùad ráao yang ngai]
A lonely world without people’s shadows… how heartbreaking it must be…

ชีวิตที่สิ้นหวัง หัวใจนั้นคงจะเจ็บช้ำ เกินจะเข้าใจ
[chiiwít tîi sîn wǎng, hǔa jai nán kong ja jèb chám gern ja kâojai]
Living a life without hope… your heart must be in a deeper pain than we can comprehend

โลกที่ไม่รู้เรื่องราวที่โหดร้ายจะจบลงเมื่อไหร่
[lôke tîi mài rûu wâa reûang raao tîi hòde ráai ja jòb long mêurài]
The world of not knowing when the harsh reality will end…

บอกตรงๆว่าฉันนั้นเห็นใจ
[bàwk dtrong dtrong wâa chán nán hěn jai]
We want you to know that we feel for you.

** เธอคงหวาดกลัวและคงหวั่นไหว
[ter kong wàat glua láe kong wàn wǎi]
You must be shaken and terrified

ที่เธอต้องผ่านมันโดยไม่มีจุดหมาย
[tîi ter táwng pàan man dooi mâi mii jùt mǎai]
that you have to go through this without knowing where to go.

*** ขอให้รับรู้ว่าฉันนั้นส่งใจให้เธอ
[kǎw hâi ráp rûu wâa chán nán sòng jai hâi ter]
Please know that our hearts go out to you

แม้ฉันไม่รู้ว่าฉันนั้นจะปลอบเธอยังไง
[máe chán mâi rúu wâa chán nán ja plàwp ter yang ngai]
even though we don’t know how we can comfort you

ขอให้เธอรู้กำลังมีคนอธิษฐานให้
[kǎw hâi ter rúu gamlang mii kon athitthǎan hâi]
Please know that there are people here praying…

เพื่อให้เธอหายดีจากหัวใจ…ของฉันจริงๆ
[pêua hâi ter hǎai dii jàak hǔajai kǎwng chán jing jing]
for you to recover… from the bottom of their hearts.

**** ไม่ว่าพรุ่งนี้จะต้องเจอต้องพบอะไร
[mâi wâa prûng nii ja táwng jer táwng póp arai]
No matter what you’ll have to face tomorrow,

ไม่ว่าเรื่องนี้จะผ่านพ้นไปอีกนานเท่าไหร่
[mâi wâa reûang níi ja pàan pón pai ìik naan tâo rài]
No matter how much longer this will last…

ฉันอยากจะบอกให้เธอนั้นได้มั่นใจ
[chán yàak ja bàwp hâi ter nán dâi mân jai]
We want to let you know so that you can be assured that…

ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าอะไร ไม่ว่าเมื่อไหร่
[mâi wâa yang ngai, mâi wâa arai, mâi wâa mêua rài]
no matter how, no matter what, no matter when… (repeat ***)

[ – – – – – * V o c a b u l a r y * – – – – – ]

โลก [lôke] world
เงียบเหงา [ngîàp ngǎo] lonely *
เห็น [hěn] to see
เงา [ngao] shadow
ปวดร้าว [pùad ráao] heartbreaking, painful *
ยังไง [yang ngai] how
ชีวิต [chiiwít] life
สิ้นหวัง [sîn wǎng] hopeless *
หัวใจ [hǔa jai] heart
คงจะ [kong ja] must.. (used for speculation)
เจ็บช้ำ [jèb chám] to hurt, to be in pain *
เกินจะ + verb [gern ja + verb] too much to….
เข้าใจ [kâojai] to understand, to comprehend
เรื่องราว [reûang raao] story, happening
โหดร้าย [hòde ráai] harsh, brutal
จบ [jòb] to end, to be over
เมื่อไหร่ [mêurài] when
บอก [bàwk] to tell, to let someone know
ตรงๆ [dtrong dtrong] straightforwardly
เห็นใจ [hěn jai] to empathize with…
หวาดกลัว [wàat glua] to be terrified *
หวั่นไหว [wàn wǎi] to be shaken *
ต้อง [táwng] to have to
ผ่าน [pàan] to pass
โดยไม่มี [dooi mâi mii] without
จุดหมาย [jùt mǎai] aim, goal, destination
ขอให้ + verb [kǎw hâi + verb] please…
รับรู้ [ráp rûu] to know, to acknowledge
ส่งให้ [sòng jai hâi] to send to…
แม้ [máe (wâa)] even though
ไม่รู้ว่า [mâi rúu (wâa)] to not know (if, how, what…)
ปลอบ [plàwp] to comfort, to console
กำลัง [gamlang] continuous form (V. + ing)
อธิษฐาน [athitthǎan] to pray
ให้ + someone [hâi + someone] for…
เพื่อให้ [pêua hâi] so that… / in order that…
หายดี [hǎai dii] to get well, to recover
พรุ่งนี้ [prûng nii] tomorrow
เจอ [jer] / พบ [póp] to face, to encounter
อีก [ìik] more
นานเท่าไหร่ [naan tâo rài] how long
อยากจะ [yàak ja] to want to…
มั่นใจ [mân jai] to be assured / to be confident
ไม่ว่ายังไง [mâi wâa yang ngai] no matter how
ไม่ว่าอะไร  [mâi wâa arai] no matter what
ไม่ว่าเมื่อไหร่ [mâi wâa mêua rài] no matter when

* The words marked with an asterisk are mostly used and seen in lyrics, poems or novels. They are not used in everyday life conversation or spoken language.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *