จงใช้เงินของคุณไปสิ่งที่เงินซื้อได้
[jong chái ngern kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu dâai]
Spend your money on the things money can buy.

และใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
[láe chái welaa kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu mâi dâai]
Spend your time on the things money can’t buy.

Quote by Haruki Murakami (Japanese writer)

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ] 

ใช้ [chái] to use, to spend
เงิน [ngern] money
เวลา [welaa] time
ของ + someone [kǎwng + someone]  of (used to express possession)
คุณ [khun] you
สิ่ง [sìng] thing
ที่ [tîi] that (relative pronoun)
ซื้อ [séu] to buy
ได้ [dâai] can
ไม่ได้ [mâi dâai] cannot…

Continue reading Time VS. Money

Private Lessons with Mary Jane

“It is now more than 15 months that I am learning Thai with Khru Mary Jane. We have been focusing our lessons on podcasts out of the Creamy Coconut series and recently on the e-book “365 Must-Know Thai Phrases.” Over the last months, my ability of speaking and understanding Thai have improved a lot.…

Continue reading A New Testimonial for Khru Jane

Stay Home & Study Thai with PickupThai’s Podcast
(Click here to check out our free samples!)

ไวรัส [virus] virus
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ [virus corona sǎaipan mài] novel coronavirus (COVID-19)
สายพันธุ์ [sǎaipan] strain
กลายพันธุ์ [glaai pan] to mutate
คน [kon] person, human being
มนุษย์ [manút] person, human being (formal)
สัตว์สู่คน [sàt sùu kon] animal to human
คนสู่คน [kon sùu kon] human to human
สัตว์ป่า [sàt pàa] wild animal
ค้างคาว [káang kaao] bat
งู [nguu] snake

ประเทศ [prathêet] country
ประเทศจีน [prathêet jiin] China
เมืองอู่ฮั่น [meuang ùuhân] Wuhan
ศูนย์กลางการแพร่ระบาด [sǔun glaang gaan prâe rabàat] epicenter
ตรุษจีน [trùt jiin] Chinese New Year’s
ระดับประเทศ [radàb prathêet] nationally
ระดับโลก [radàb lôke] globally
ระดับนานาชาติ [radàb naanaachâat] internationally
พื้นที่เสี่ยง [péun tîi sìang] high-risk area
ประเทศกลุ่มเสี่ยง [prathêet glùm sìang] high-risk countries

โรค [rôke] disease
โรคติดต่อ [rôke tìt tàw] contagious disease
โรคระบาด [rôke rabàat] epidemic disease
การระบาด [gaan rabàat] outbreak
แพร่ (ระบาด) [prâe (rabàat)] to spread
เชื้อ [chéua] pathogen
แพร่เชื้อ [prâe chéua] to transmit, to spread
แพร่เชื้อให้… [prâe chéua hâi…] to infect
ผ่านทาง [pàan taang] through, via
สถานการณ์ [sathǎannagaan] situation
วิกฤต [wígrìt] crisis
วิกฤตโลก [wígrìt lôke] global crisis

ป่วย [pùai] to be sick
ผู้ป่วย [pûu pùai] sick person
ติดเชื้อ [tìt chéua] to be infected, to contract
ผู้ติดเชื้อ [pûu tìt chéua] infected person
ตาย [taai] to die
เสียชีวิต [sǐa chiiwít] to die (formal)
ผู้เสียชีวิต [pûu sǐa chiiwít] dead person
จำนวน [jamnuan] number
ยอด [yâwt] total, toll
ยอดผู้ติดเชื้อ [yâwt pûu tìt chéua] infection toll
ยอดผู้เสียชีวิต [yâwt pûu sǐa chiiwít] death toll
อัตรา [àttra] rate, ratio
อัตราการเสียชีวิต [àttra gaan sǐa chiiwít] mortality rate
โอกาสรอดชีวิต [oogàat râwt chiiwít] chance of survival
รายใหม่ [raai mài] new case
เพิ่มขึ้น [pêum keûn] to increase, more
ลดลง [lót long] to decrease, less

กักตัว [gàk tua] to quarantine
กักตัวเอง [gàk tua eeng] to quarantine oneself
แยกตัวออกจาก [yâek tua àwk jàak] to isolate from
แยกตัวเองออกจาก [yâek tua eeng àwk jàak] to isolate oneself from
รวมตัว [ruam tua] to gather
อยู่ห่างจาก [yùu hàang jàak] to stay away from
หยุดเรียน [yùt rian] to miss school
หยุดทำงาน [yùt tam ngaan] to miss work
ออกจากบ้าน [àwk jàak bâan] to leave home
อยู่บ้าน [yùu bâan] to stay home
ลาหยุด [laa yùt] to take a day off
ลาป่วย [laa pùai] to take a sick leave

การฟักตัว [gaan fák tua] incubation
ระยะเวลาการฟักตัว [rayá welaa gaan fák tua] incubation period
อาการ [aagaan] symptom
เฝ้าสังเกตอาการ [fâo sǎnggèet aagaan] to watch for symptoms
อาการรุนแรง [aagaan run raeng] severe symptoms
อาการไม่รุนแรง [aagaan mâi run raeng] mild symptoms
แสดงอาการ [sadaeng aagaan] to be showing symptoms
ไม่แสดงอาการ [mâi sadaeng aagaan] to be asymptomatic

ไข้ [kâi] fever
มีไข้ [mii kâi] to have fever
ไข้สูง [kâi sǔng] high fever
ไข้ต่ำ [kâi tàm] low-grade fever
ไข้หวัด [kâi wàt] cold
ไข้หวัดใหญ่ [kâi wàt yài] influenza
อุณหภูมิ [unhàpuum] temperature
วัดอุณหภูมิ [wát unhàpuum] to measure temperature
เครื่องวัดอุณหภูมิ [krêuang wát unhàpuum] thermometer

น้ำมูก [nám mûuk] nasal mucus
น้ำลาย [nám laai] saliva
เสมหะ [sěemhà] phlegm
ละอองเสมหะ [la awng sěemhà] droplet
มีน้ำมูก [mii nám mûuk] to have runny nose
สั่งน้ำมูก [sàng nám mûuk] to blow one’s nose
จาม [jaam] to sneeze
ไอ [ai] to cough / cough
ไอแห้งๆ [ai hâeng hâeng] dry cough

เจ็บคอ [jèb kaw] (to have) a sore throat
ปวดหัว [pùad hǔa] (to have) a headache
อ่อนเพลีย [àwn plia] to be tired / fatigue
เมื่อยล้า [mêuai láa] (to have) body aches
แน่นหน้าอก [nân nâa òk] (to have) chest tightness
คลื่นไส้ [klêun sâi] to be nauseated / nausea
อาเจียน [aajian] to vomit / vomiting
ท้องเสีย [táwng sǐa] (to have) diarrhea

หายใจ [hǎai jai] to breathe
หายใจลำบาก [hǎai jai lambàak] to have difficulty breathing
หายใจติดขัด [hǎai jai tìd kàt] to have shortness of breath
ระบบทางเดินหายใจ [rabòb taang dern hǎai jai] respiratory system
ปอด [pàwd] lung
ปอดบวม [pàwd buam] pneumonia
ปอดอักเสบ [pàwd àksèep] pneumonia
ปอดล้มเหลว [pàwd lóm lěeo] lung failure
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว [rabòb taang dern hǎai jai lóm lěeo] respiratory failure
อวัยวะภายในล้มเหลว [awaiyawá paai nai lóm lěeo] organ failure

ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ฆ่าเชื้อ [kâa chéua] to disinfect
ปิดปาก [pìt pàak] to cover one’s mouth
ปิดจมูก [pìt jamùuk] to cover one’s nose
จับหน้า [jàb nâa] to touch one’s face
สัมผัสหน้า [sǎmpàt nâa] to touch one’s face
ล้างมือ [láang meua] to wash one’s hands
ถูสบู่ [tǔu sabùu] to rub (one’s hands) with soap
แขนเสื้อ [kǎen sêua] sleeve
ข้อศอก [kâw sàwk] elbow

ซื้อ [séu] to buy
ขาย [kǎai] to sell
โก่งราคา [gòng raakaa] to price gouge
หน้ากากอนามัย [nâagàak anaamai] face mask
เจลล้างมือ [gel láang meu] hand sanitizer gel
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค [námyaa kâa chéua rôke] disinfectant
เครื่องฟอกอากาศ [krêuang fâwk aagàat] air purifier
ใส่หน้ากาก [sài náagàak] to wear a mask
สวมหน้ากาก [sǔam náagàak] to wear a mask (formal)
ถอดหน้ากาก [tàwt náagàak] to remove a mask
ขาดแคลน [kàat klaen] to be short of
ขาดตลาด [kàat talàat] to be out of stock
กักตุน [gàk tun] to hoard, to stockpile
เสบียงอาหาร [sabiang aahǎan] food supplies
สิ่งของที่จำเป็น [sìng kǎwng tîi jam pen] essentials
กระดาษทิชชู่ [gradàat tissue] toilet paper
หมดเกลี้ยง [mòt glîang] to sell out

เดินทาง [dern taang] to travel
ประวัติการเดินทาง [prawàt gaan dern taang] travel history
พาสปอร์ต [passport] passport
หนังสือเดินทาง [nǎng sěu dern taang] passport (formal)
สนามบิน [sanǎam bin] airport
เครื่องบิน [krêuang bin] airplane
สายการบิน [sǎai gaan bin] airline
เที่ยวบิน [tîao bin] flight
ผู้โดยสาร [púu dooi sǎan] passenger
ผู้เดินทาง [púu dern taang] traveler
นักท่องเที่ยว [nák tâwng tîao] tourist
ต่างประเทศ [tàang prathêet] international
ในประเทศ [nai prathêet] domestic

รถโดยสารสาธารณะ [rót dooisǎan sǎataaraná] public transportation
รถเมล์ [rót may] bus
รถไฟ [rót fai] train
รถไฟฟ้า [rót faifáa] sky train / BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน [rót faifáa tái din] subway / MRT
รถแท็กซี่ [rót taxi] taxi
เรือสำราญ [reua sǎmraan] cruise ship

โรงพยาบาล [rong payaabaan] hospital
คลีนิก [clinic] clinic
หมอ [mǎw] doctor
แพทย์ [pâet] physician (formal)
พยาบาล [payaabaan] nurse
คนไข้ [kon kâi] patient
เตียงผู้ป่วย [tiang pûu pùai] hospital bed
ยา [yaa] drug, medication
ยาต้านไวรัส [yaa tâan virus] antiviral drug
วัคซีน [vaccine] vaccine

วินิจฉัย [wínítchǎi] to diagnose
ตรวจ [trùat] to examine, to test
ผลตรวจ [pǒn trùat] test result
เป็นบวก [pen bùak] to come out positive
เป็นลบ [pen lóp] to come out negative
เป็น [pen] to test positive / infected
ไม่เป็น [mâi pen] to test negative / not infected
ติดตาม [tìd taam] to follow up
รักษา [ráksǎa] to treat
รับการรักษา [ráb gaan ráksǎa] to receive treatment
ฟื้นตัว [féun tua] to recover
รักษาหาย [ráksǎa hǎai] to have recovered

ความเสี่ยง [kwaam sìang] risk
ความเสี่ยงสูง [kwaam sìang sǔng] high risk
ความเสี่ยงต่ำ [kwaam sìang tàm] low risk
ปัจจัยเสี่ยง [pàdjai sìang] risk factor
อายุ [aayú] age
เด็ก [dèk] child
คนวัยกลางคน [kon wai glaang kon] middle-aged person
คนแก่ [kon gàe] old person
ผู้สูงอายุ [pûu sǔng aayú] elderly person (formal)
เพศ [pêet] gender
ผู้ชาย [pûu chaai] man / male
ผู้หญิง [pûu yǐng] woman / female
สุขภาพ [sùkkapâap] health

โรคประจำตัว [rôke prajam tua] existing health condition
โรคหัวใจ [rôke hǔajai] heart disease
โรคเบาหวาน [rôke bao wǎan] diabetes
โรคความดันโลหิตสูง [rôke kwaam dan lohìt sǔng] hypertension
โรคทางเดินหายใจ [rôke taang dern hǎai jai] respiratory disease
ภูมิต้านทานโรค [puum tâan thaan rôke] immune system
ภูมิต้านทานโรคต่ำ [puum tâan thaan rôke tàm] compromised immune system

บุคลากรทางการแพทย์ [bùkkalaagawn taang gaan pâet] medical professionals
นักวิทยาศาสตร์ [nák wíttayaasàat] scientist
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîao chaan] professional
นักวิชาการ [nák wíchaagaan] academic personnel
นักวิจัย [nák wíjai] researcher
นักข่าว [nák kàao] news reporter
ตำรวจ [tam rùat] police
ทหาร [tahǎan] soldier
ทูต [tûut] ambassador
อาสาสมัคร [aasǎasamàk] volunteer

จัด [jàt] to hold (an event)
ยกเลิก [yók lêrk] to cancel
เลื่อน [leûan] to postpone
กิจกรรม [gìtjagam] activity
งานอีเว้นท์ [ngaan event] event
การชุมนุม [gaan chumnum] gathering
การประชุม [gaan prachum] meeting
คอนเสิร์ต [concert] concert
การแสดง [gaan sadaeng] performance
การแข่งขัน [gaan kàeng kǎn] competition
การแข่งกีฬา [gaan kàeng giilaa] sport competition
โอลิมปิก [olympic] Olympics

รัฐบาล [ráttabaan] government
กระทรวง [grasuang] ministry
กระทรวงสาธารณสุข [grasuang sǎataranásùk] Ministry of Public Health
กระทรวงการต่างประเทศ [grasuang gaan tàang prathêet] Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงแรงงาน [grasuang raeng ngaan] Ministry of Labor
กระทรวงคมนาคม [grasuang kámanaakom] Ministry of Transportation
องค์การอนามัยโลก [onggaan anaamai lôke] World Health Organization
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [sǎmnák ngaan trùat kon kâo meuang] Immigration Bureau
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค [sǔun pâwng gan láe kûab kum rôke] The Centers for Disease Control and Prevention
รัฐมนตรี [ráttamontrii] minister
นายกรัฐมนตรี [naayók  ráttamontrii] prime minister
ประธานาธิบดี [prataanatíbbawdii] president

ยับยั้ง [yáp yáng] to contain
ควบคุม [kûab kum] to control
ป้องกัน [pâwng gan] to prevent
จำกัด [jam gàt] to restrict
อพยพ [òppayóp] to evacuate
สนับสนุน [sanàp sanǔn] to support
ช่วยเหลือ [chûai leǔa] to help, to aid
เตรียมพร้อม [triam práwm] to prepare
รับมือ [ráb meu] to cope with
คาดการณ์ [kâat gaan] to predict
วิเคราะห์ [wíkráw] to analyze
วิจารณ์ [wíjaan] to criticize
ประกาศ [pragàat] to announce, to declare
รายงาน [raai ngaan] report, to report
ปกปิด [pòk pìt] to cover up
เปิดเผย [pèr tpǒei] to disclose
ปฏิบัติตาม [pàtìbàt taam] to follow
สั่งห้าม [sàng hâam] to ban
ลงโทษ [long tôte] to penalize
คืนเงิน [keun ngern] to refund

ข่าว [kàao] news
ข่าวปลอม [kàao plawm] fake news
ข้อมูล [kâw muun] information
น่าเชื่อถือ [nâa chêua těu] reliable
ออก [àwk] to issue
กฎหมาย [gòt mǎai] law
มาตรการ [mâattragaan] measure
นโยบาย [náyobaai] policy
แผนการ [pǎen gaan] strategy
คำแนะนำ [kam náe nam] guideline, advice
เข้มงวด [kêm ngûat] strict

ปิดเมือง [pìt meuang] to lock down a city
ปิดประเทศ [pìt prathêet] to lock down a country
ปิดกิจการ [pìt gìtjagaan] to close down, to go out of business
เศรษฐกิจ [sèettagìt] economy
การค้า [gaan káa] trade
ธุรกิจ [túragìt] business
หุ้น [hûn] stock
ชุมชน [chum chon] community
สังคม [sǎng kom] society
สิทธิมนุษยชน [sìttí manútsayáchon] human rights
การเหยียดผิว [gaan yìat pǐu] racial discrimination
ผลกระทบ [pǒn gratób] effect, influence
ส่งผลกระทบ [sòng pǒn gratób] to affect
ได้รับผลกระทบ [dâi ráb pǒn gratób] to be affected

ร้านค้า [ráan káa] shop, store
ร้านอาหาร [ráan aahǎan] restaurant
ร้านขายยา [ráan kǎai yaa] pharmacy
ร้านสะดวกซื้อ [ráan sadùak séu] convenience store
ซูเปอร์มาร์เก็ต [supermarket] supermarket, grocery store
บริการส่งอาหาร [bawrigaan sòng aahǎan] food delivery service
ร้านนวด [ráan nùat] massage parlor
โรงแรม [rong raem] hotel
ตลาด [talàat] market
ห้าง [hâang] shopping mall
โรงเรียน [rong rian] school
มหาวิทยาลัย [mahǎawíttayaalai] university
สถานทูต [satǎan tûut] embassy
บริษัททัวร์ [bawrisàt tour] tour company

กลัว [glua] to be afraid
ตื่นกลัว [tèun glua] to be frightened
ตื่นตระหนก [tèun tranòk] to panic
ความช่วยเหลือ [kwaam chûai lěua] help
ความเห็นใจ [kwaam hěn jai] empathy
ความร่วมมือ [kwaam rûam meu] cooperation
ความสามัคคี [kwaam sǎamákkii] unity
ความรับผิดชอบ [kwaam ráb pìt châwp] responsibility
การเสียสละ [gaan sǐa sa là] sacrifice
กำลังใจ [gamlang jai] encouragement
สู้ๆ [sûu sûu] Hang in there!…

Continue reading Coronavirus [COVID-19]: 400 Most Frequently Used Vocabulary Words


ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม
[gàwn àwk jàak bâan, yàa leum]
Before you leave home, do not forget

ถุงผ้าลดโลกร้อน เผื่อแวะซื้อของ
[tǔng pâa lót lôke ráwn, pèua wáe séu kǎwng]
a cloth bag to reduce global warming, in case you stop by the grocery store.

หน้ากากกันฝุ่น กันโคโรน่า
[nâa gàak gan fùn, gan corona]
a face mask to protect yourself from PM2.5…

Continue reading Things to Have with You When You Leave Home


สุขสันต์วันแห่งความรัก
[sùk sǎn wan hàeng kwaam rák]
Happy Valentine’s Day
 
ฉัน/ผมรักคุณ
[chán/pǒm rák khun]
I love you.
 
คิดถึงคุณจัง
[kídteǔng khun jang]
I miss you.
 
ฉัน/ผมมีความสุขเวลาอยู่กับคุณ
[chán/pǒm mii kwaam sùk welaa yùu gàp khun]
I’m happy when I’m with you.
 
คุณมีแฟนรึยัง
[khun mii fan réu yang]
Do you have a boyfriend/girlfriend?
 
ขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหม
[kǎw ber khun nòi dâai mái]
Can I have your phone number?
Continue reading Happy Valentine’s Day

จากใจคนไทย ให้เพื่อนคนจีน
[jàak jai kon Thai, hâi pêuan kon jiin]
From the hearts of the Thais, to our Chinese friends.

Song Title: จากหัวใจ [jàak hǔajai] From our Hearts
Artists: Boyd Kosiyabong feat. Bie Xu

[ – – – – – *  L y r i c s  * – – – – – ]
English translation by Yuki Tachaya

* โลกที่เงียบเหงา ไม่เห็นเงาของคน จะปวดร้าวยังไง
[lôke tîi ngîàp ngǎo mâi hěn ngao kǎwng kon ja pùad ráao yang ngai]
A lonely world without people’s shadows… how heartbreaking it must be…

ชีวิตที่สิ้นหวัง หัวใจนั้นคงจะเจ็บช้ำ เกินจะเข้าใจ
[chiiwít tîi sîn wǎng, hǔa jai nán kong ja jèb chám gern ja kâojai]
Living a life without hope… your heart must be in a deeper pain than we can comprehend

โลกที่ไม่รู้เรื่องราวที่โหดร้ายจะจบลงเมื่อไหร่
[lôke tîi mài rûu wâa reûang raao tîi hòde ráai ja jòb long mêurài]
The world of not knowing when the harsh reality will end…

บอกตรงๆว่าฉันนั้นเห็นใจ
[bàwk dtrong dtrong wâa chán nán hěn jai]
We want you to know that we feel for you.…

Continue reading From Our Hearts, to Our Chinese Friends


9 วิธีป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า
[gâao wíthii pâwng gan ton eeng jàak virus corona]
9 Ways to Protect Yourself from Coronavirus

1. หลีกเลี่ยงการไปเมืองอู่ฮั่น
[lìik lîang gaan pai meuang Wuhan]
Avoid going to Wuhan.

2. การเดินทางต่างประเทศ เลี่ยงสถานที่แออัด
[gaan dern taang dtàang prathêet, lîang satǎantîi aeàt]
Avoid being in crowded places when traveling abroad.

3. งดใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
[ngót glâi chít phûu pùai tîi mii aagaan ai, jaam, kuan sǔam nâa gàak anamai pâwng gan]
Refrain from being around sick people who are coughing and sneezing.…

Continue reading Protecting Yourself from Coronavirus


12 ข้อห้ามวันตรุษจีนที่ไม่ควรทำ
[sìp sǎwng kâw hâam wan dtrùt jiin tîi mâi kuan tam]
12 Things Not to Do on Chinese New Year

1. ห้ามกวาดบ้าน
[hâam gwàat bâan]
Don’t sweep your house.

2. ห้ามซักผ้า
[hâam sák pâa]
Don’t do your laundry.

3. ห้ามสระผมและตัดผม
[hâam sà phǒm láe dtàt phǒm]
Don’t wash or cut your hair.…

Continue reading 12 Things Not to Do on Chinese New Year

เงินกินข้าว [ngern gin kâao] Money for buying food.
เงินกินเหล้า [ngern gin lâo] Money for buying booze.

[ – – – – – V o c a b u la r y – – – – – ]
เงิน [ngern] money
กิน [gin] to eat
ข้าว [kâao] rice
เหล้า [lâo] alcohol

Did you know…?

Continue reading กินข้าว [gin kâao] VS. กินเหล้า [gin lâo]

เวลาอยู่กับแม่ กับ เวลาอยู่กับพ่อ
[welaa yùu gàp mâe gàp welaa yùu gàp pâw]
When I’m with my mom    VS.   When I’m with my dad

ขี่จักรยานกับแม่                                                                       ขี่จักรยานกับพ่อ
[kìi jàkgrayaan gàp mâe]                                              [kìi jàkgrayaan gàp pâw]
Riding a bike with Mom                                                Riding a bike with Dad

แม่ป้อน                                                                                             พ่อป้อน
[mâe bpâwn]                                                                              [pâw bpâwn]
When Mom feeds me                                                               When Dad feeds me

ไปซื้อของกับแม่                                                                        ไปซื้อของกับพ่อ
[bpai séu kǎwng gàp mâe]                                        [bpai séu kǎwng gàp pâw]
Going shopping with Mom                                         Going shopping with Dad

แม่แต่งตัวให้                                                                              พ่อแต่งตัวให้
[mâe dtàeng dtua hâi]                                               [pâw dtàeng dtua hâi]
When Mom dresses me                                              When Dad dresses me

ใช้เวลาอยู่บ้านกับแม่                                                            ใช้เวลาอยู่บ้านกับพ่อ
[chái welaa yùu bâan gàp mâe]                              [chái welaa yùu bâan gàp pâw]
Spending time at home with Mom                           Spending time at home with Dad

ทำอาหารกับแม่                                                                        ทำอาหารกับพ่อ
[tam aahǎan gàp mâe]                                                    [tam aahǎan gàp pâw]
Cooking with Mom                                                            Cooking with Dad

ไปสวนสนุกกับแม่                                                                     ไปสวนสนุกกับพ่อ
[bpai sǔan sanùk gàp mâe]                                         [bpai sǔan sanùk gàp pâw]
Going to a theme park with Mom                            Going to a theme park with Dad

ไปสวนสัตว์กับแม่                                                                    ไปสวนสัตว์กับพ่อ
[bpai sǔan sàt gàp mâe]                                              [bpai sǔan sàt gàp pâw]
Going to the zoo with Mom                                        Going to the zoo with Dad

กินกับแม่                                                                                   กินกับพ่อ
[gin gàp mâe]                                                                      [gin gàp pâw]
Eating with Mom                                                              Eating with Dad

เล่นกับแม่                                                                                      เล่นกับพ่อ
[lên gàp mâe]                                                                         [lên gàp pâw]
Playing with Mom                                                                 Playing with Dad


[ – – – – – V o c a b u a r y – – – – -]

เวลา [welaa] when
อยู่ [yùu] to be, to stay
กับ [gàp] with, and
แม่ [mâe] mother
พ่อ [pâw] father
ขี่ [kìi] to ride
จักรยาน [jàkgrayaan] bike
ป้อน [bpâwn] to feed
ซื้อของ [séu kǎwng] to shop, to buy things
แต่งตัว [dtàeng dtua] to dress
ใช้เวลา [chái welaa] to spend time
บ้าน [bâan] home, house
ทำอาหาร [tam aahǎan] to cook
สวนสนุก [sǔan sanùk] theme park
สวนสัตว์ [sǔan sàt] zoo
กิน [gin] to eat
เล่น [lên] play

Source: Brightside.Me

Continue reading When I’m with my mom VS. When I’m with my dad

โลกของเรามีอายุ  4600 ล้านปี
[lôke kǎwng rao mii aayú sìi pan hòk rói láan bpii]
Our Earth is 4.6 billion years old.

มี 7 ทวีป 5 มหาสมุทร 193 ประเทศ
[mii jèt tawîip, hâa mahǎasamùt, nèung rói gâao sìp sǎam prathèet]
It has 7 continents, 5 oceans, 193 countries,

สิ่งมีชีวิตนับล้านสปีชีส์
[sìng mii chiiwít náp láan species]
millions of species of living things,

มนุษย์ 7 พันล้านคน
[manút jèt pan láan kon]
7 billion people,

และ… กูโสด
[láe… guu sòde]
and… I’m single.…

Continue reading Our Earth Has…