10 สิ่งที่จะแก้เครียดเราได้ดี
[sìp sìng tîi ja gâe krîat rao dâai dii]
10 Things to Effectively Relieve Your Stress

1 ปิ้งย่าง [pîng yâang] (Korean) barbeque
2 ชาบู [chaa buu] shabu (Japanese hot pot)
3 ชาเขียว [chaa kǐao] green tea
4 อาหารทะเล [aa hǎan talay] seafood
5 แซลมอน [saew mâwn] salmon
6 ส้มตำ [sôm tam] Thai papaya salad
7 บิงซู [bing suu] bingsu (Korean shaved ice dessert)
8 เค้ก [cake] cake
9 ช้อปปิ้ง [shoppping] shopping
10 และมีเงินโอนเข้าบัญชี 10 ล้าน [láe mii ngern oan kâo banchii sìp láan]
And 10 million baht transferred to my bank account

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

สิ่ง [sìng] thing
แก้ [gâe] to relieve, to repair
เครียด [krîat] stress, to be stressed
เรา [rao] we, us
ปิ้ง [pîng] to toast
ย่าง [yâang] to grill
อาหาร [aahǎan] food
ทะเล [talay] sea
เงิน [ngern] money
โอน [oan] to transfer
เข้า [kâo] into
บัญชี [banchii] bank account

 …

Continue reading 10 Stress Relievers

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน [òd prîao wái gin wǎan] is a Thai proverb that is used to teach or encourage delayed gratification, which is the act of resisting an impulse to take an immediately available reward in order to obtain a more valued one in the future. It’s usually said to someone to encourage them to not take what they want now and wait for what they want more in the future.…

Continue reading อดเปรี้ยวไว้กินหวาน “òd prîao wái gin wǎan”

เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ
[mêua kít ja lóm lêrk kwaam tângjai]
When you’re going to give up on something you started,

ให้ถามตัวเองว่า
[hâi tǎam tua eeng wâa]
ask yourself

เหตุใดจึงเริ่มต้น
[hèet dai jeung rêum tôn]
why you started it in the first place.

ขงจื้อ
[kǒng jéu]
Confucius

V o c a b u l a r y – – – *

ล้มเลิก [lóm lêrk] to give up
ความตั้งใจ [kwaam tângjai] determination
ถาม [tǎam] to ask
ตัวเอง [tua eeng] oneself
เหตุใด [hèet dai] why
เริ่มต้น [rêum tôn] to start

Continue reading Ask Yourself

ชีวิตคนเรามันสั้น
[chii wít kon rao man sân]
Life is short.

จงทำในสิ่งที่ชอบ
[jong tam nai sìng tîi châwp]
Do what you like.

และรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
[láe ráp pìt châwp nai sìng tîi tam]
And be responsible for what you do.

เพราะอดีตกับปัจจุบัน
[práw adìit gàp pàdjuban]
Because the past and the present

มันห่างกันแค่วินาทีเดียว
[man hàang gan kâe wínaatii diao]
are just one second apart.…

Continue reading Life Is Short


ความลับในมือถือ มีมากขนาดไหน
[kwaam láp nai meu těu mii mâak kanàat nǎi]
The number of secrets one has on their phone

คำนวนได้จากความเร็วในการกระชากกลับเมื่อแฟนหยิบไป
[kam nuan dâai jàak kwaam reo nai gaan grachâak glàp mêua fan yìp pai]
can be calculated by the speed at which they snatch it back when taken by their significant other.…

Continue reading The Secrets on the Phone

The word “แทนที่” [tan tîi] is a verb meaning “to replace” or “to substitute for.” However, “แทนที่จะ” [tan tîi jà] is used as an idiom. It’s usually followed by a verb and it means “instead of (doing something).” For example,

1. ปริ๊นท์เตอร์เราเสีย แทนที่จะปริ๊นท์ออกมาเป็นสี กลับออกมาเป็นสีดำ
[Printer rao sǐa, tan tîi ja print àwk maa pen sǐi, glàp àwk maa pen sǐi dam]
My printer is broken.…

Continue reading แทนที่จะ “tan tîi jà”

There are several prefixes in Thai that mean “person.” The most common ones are “นัก” [nák], “ผู้” [pûu]  “คน” [kon], “ชาว” [chaao], “ช่าง” [châng], “เจ้า” [jâo], “ตัว” [tua], “ที่” [tîi], “นาย” [naai], “นาง” [naang], “พ่อ” [pâw], “แม่” [mâe] and “ลูก” [lûuk]. Occupation names often include one of these words.

In most cases, these prefixes precede a verb and the newly formed word means a person who does the action of the verb.…

Continue reading 13 Prefixes Meaning “Person”

นักวางแผน [nák waang pǎen] planner
นักวิเคราะห์ [nák wí kráw] analyst
นักวิจารณ์ [nák wíjaan] commentator
ผู้ชำนาญการ [pûu chamnaangaan] specialist
ที่ปรึกษา [tîi prèuksǎa] advisor
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîaochaan] expert
นักคิด [nák kít] thinker
ผู้ตรวจสอบ [pûu trùat sàwp] examiner
ผู้คุมงาน [pûu kum ngaan] supervisor
นักออกแบบ [nák àwk bàep] designer
กู คนทำ [guu.. kontam] me.. the guy who takes action.…

Continue reading The Doer

กูที่ใส่แมสก์และล้างมือทุก 5 นาที
[guu tîi sài mask láe láang meu túk hâa naatii]
Me, wearing a mask and washing hands every 5 minutes.

เชื้อโควิด
[chéua covid]
COVID-19

[ – – – – – G r a m m a r – – – – -] 

ทุก [túk]+ number + counter = every…(period of time)…

Examples:
ทุกสองวัน  [túk sǎwng wan] every two days (every other day)
ทุกสามอาทิตย์ [túk sǎam aathít] every three weeks
ทุกสี่ปี [túk sìi pii] every four years
ทุกห้าชั่วโมง [túk hâa chûa mong] every five hours

Remark* “ทุกๆ” [túk túk] can also be used to emphasize the meaning e.g.…

Continue reading Despite My Best Efforts


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day


กักตัว 14 วัน สรุปไม่ติดโรค แต่ติดหนี้
[gàg tua sìp sìi wan sarùp mâi tìt rôke tàe tìt nîi]
I came out of a 14-day quarantine with no virus, but with debts.
สรุป [sarùp] It turns out… | ติดโรค [tìt rôke] to catch a disease | ติดหนี้ tìt nîi] to be in debt 

กักตัวอยู่บ้านรอดจากโควิด แต่หวิดเป็นเบาหวาน
[gàg tua yùu bâan râwt jàak COVID, tàe wìt pen bao wǎan]
I self-quarantined and tested negative for COVID, but nearly got diabetes.…

Continue reading Funny Jokes and Cheesy Pick Up Lines (COVID Edition)


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

สามเหลี่ยม [sǎam lìam] triangle
สี่เหลี่ยมจัตุรัส [sìi lìam jàtturàt] square
สี่เหลี่ยมผืนผ้า [ sìi lìam pěun pâa] rectangle
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [ sìi lìam kâao lǎam tàt] diamond, rhombus
ห้าเหลี่ยม [hâa lìam] pentagon
หกเหลี่ยม [hòk lìam] hexagon
วงรี [wong rii] oval
วงกลม [wong glom] circle
ครึ่งวงกลม [krêung wong glom] semicircle
ดาว [daao] star
พระจันทร์เสี้ยว [prájan sîao] crescent
ลูกศร [lûuk sǎwn] arrow
กากบาท [gaa ga bàat] cross
หัวใจ [hǔa jai] heart

* “สี่เหลี่ยม [sìi lìam]” means “quadrilateral.”…

Continue reading Wallpaper 12: Shapes

 

football-in-net

It’s FIFA World Cup time! PickupThai would love to help enhance your football watching experience with our special lesson on basic football terms in Thai. Some of these words can be used with other sports as well. You will have more fun talking to your Thai friends about the matches you watch or even understand the games better in Thai.…

Continue reading A Glossary of Football Terms


ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.…

Continue reading The Right Man