PickupThai Specials

There are several prefixes in Thai that mean “person.” The most common ones are “นัก” [nák], “ผู้” [pûu]  “คน” [kon], “ชาว” [chaao], “ช่าง” [châng], “เจ้า” [jâo], “ตัว” [tua], “ที่” [tîi], “นาย” [naai], “นาง” [naang], “พ่อ” [pâw], “แม่” [mâe] and “ลูก” [lûuk]. Occupation names often include one of these words.

In most cases, these prefixes precede a verb and the newly formed word means a person who does the action of the verb.…

Continue reading 13 Prefixes Meaning “Person”


กักตัว 14 วัน สรุปไม่ติดโรค แต่ติดหนี้
[gàg tua sìp sìi wan sarùp mâi tìt rôke tàe tìt nîi]
I came out of a 14-day quarantine with no virus, but with debts.
สรุป [sarùp] It turns out… | ติดโรค [tìt rôke] to catch a disease | ติดหนี้ tìt nîi] to be in debt 

กักตัวอยู่บ้านรอดจากโควิด แต่หวิดเป็นเบาหวาน
[gàg tua yùu bâan râwt jàak COVID, tàe wìt pen bao wǎan]
I self-quarantined and tested negative for COVID, but nearly got diabetes.…

Continue reading Funny Jokes and Cheesy Pick Up Lines (COVID Edition)

* For male speakers, replace the pronoun “ฉัน [chán]” with “ผม [phǒm].”

Expressing Frustration, Anger and Hurt Feelings

ฉันเสียใจมากกับสิ่งที่คุณทำ
[chán sǐajai mâak gàp sìng tîi khun tam]
I’m very hurt by what you did.

คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
[khun tam gàp chán yàang níi dâi yang ngai]
How could you do that to me?…

Continue reading Common Phrases Used in Arguments with a Partner

Stay Home & Study Thai with PickupThai’s Podcast
(Click here to check out our free samples!)

ไวรัส [virus] virus
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ [virus corona sǎaipan mài] novel coronavirus (COVID-19)
สายพันธุ์ [sǎaipan] strain
กลายพันธุ์ [glaai pan] to mutate
คน [kon] person, human being
มนุษย์ [manút] person, human being (formal)
สัตว์สู่คน [sàt sùu kon] animal to human
คนสู่คน [kon sùu kon] human to human
สัตว์ป่า [sàt pàa] wild animal
ค้างคาว [káang kaao] bat
งู [nguu] snake

ประเทศ [prathêet] country
ประเทศจีน [prathêet jiin] China
เมืองอู่ฮั่น [meuang ùuhân] Wuhan
ศูนย์กลางการแพร่ระบาด [sǔun glaang gaan prâe rabàat] epicenter
ตรุษจีน [trùt jiin] Chinese New Year’s
ระดับประเทศ [radàb prathêet] nationally
ระดับโลก [radàb lôke] globally
ระดับนานาชาติ [radàb naanaachâat] internationally
พื้นที่เสี่ยง [péun tîi sìang] high-risk area
ประเทศกลุ่มเสี่ยง [prathêet glùm sìang] high-risk countries

โรค [rôke] disease
โรคติดต่อ [rôke tìt tàw] contagious disease
โรคระบาด [rôke rabàat] epidemic disease
การระบาด [gaan rabàat] outbreak
แพร่ (ระบาด) [prâe (rabàat)] to spread
เชื้อ [chéua] pathogen
แพร่เชื้อ [prâe chéua] to transmit, to spread
แพร่เชื้อให้… [prâe chéua hâi…] to infect
ผ่านทาง [pàan taang] through, via
สถานการณ์ [sathǎannagaan] situation
วิกฤต [wígrìt] crisis
วิกฤตโลก [wígrìt lôke] global crisis

ป่วย [pùai] to be sick
ผู้ป่วย [pûu pùai] sick person
ติดเชื้อ [tìt chéua] to be infected, to contract
ผู้ติดเชื้อ [pûu tìt chéua] infected person
ตาย [taai] to die
เสียชีวิต [sǐa chiiwít] to die (formal)
ผู้เสียชีวิต [pûu sǐa chiiwít] dead person
จำนวน [jamnuan] number
ยอด [yâwt] total, toll
ยอดผู้ติดเชื้อ [yâwt pûu tìt chéua] infection toll
ยอดผู้เสียชีวิต [yâwt pûu sǐa chiiwít] death toll
อัตรา [àttra] rate, ratio
อัตราการเสียชีวิต [àttra gaan sǐa chiiwít] mortality rate
โอกาสรอดชีวิต [oogàat râwt chiiwít] chance of survival
รายใหม่ [raai mài] new case
เพิ่มขึ้น [pêum keûn] to increase, more
ลดลง [lót long] to decrease, less

กักตัว [gàk tua] to quarantine
กักตัวเอง [gàk tua eeng] to quarantine oneself
แยกตัวออกจาก [yâek tua àwk jàak] to isolate from
แยกตัวเองออกจาก [yâek tua eeng àwk jàak] to isolate oneself from
รวมตัว [ruam tua] to gather
อยู่ห่างจาก [yùu hàang jàak] to stay away from
หยุดเรียน [yùt rian] to miss school
หยุดทำงาน [yùt tam ngaan] to miss work
ออกจากบ้าน [àwk jàak bâan] to leave home
อยู่บ้าน [yùu bâan] to stay home
ลาหยุด [laa yùt] to take a day off
ลาป่วย [laa pùai] to take a sick leave

การฟักตัว [gaan fák tua] incubation
ระยะเวลาการฟักตัว [rayá welaa gaan fák tua] incubation period
อาการ [aagaan] symptom
เฝ้าสังเกตอาการ [fâo sǎnggèet aagaan] to watch for symptoms
อาการรุนแรง [aagaan run raeng] severe symptoms
อาการไม่รุนแรง [aagaan mâi run raeng] mild symptoms
แสดงอาการ [sadaeng aagaan] to be showing symptoms
ไม่แสดงอาการ [mâi sadaeng aagaan] to be asymptomatic

ไข้ [kâi] fever
มีไข้ [mii kâi] to have fever
ไข้สูง [kâi sǔng] high fever
ไข้ต่ำ [kâi tàm] low-grade fever
ไข้หวัด [kâi wàt] cold
ไข้หวัดใหญ่ [kâi wàt yài] influenza
อุณหภูมิ [unhàpuum] temperature
วัดอุณหภูมิ [wát unhàpuum] to measure temperature
เครื่องวัดอุณหภูมิ [krêuang wát unhàpuum] thermometer

น้ำมูก [nám mûuk] nasal mucus
น้ำลาย [nám laai] saliva
เสมหะ [sěemhà] phlegm
ละอองเสมหะ [la awng sěemhà] droplet
มีน้ำมูก [mii nám mûuk] to have runny nose
สั่งน้ำมูก [sàng nám mûuk] to blow one’s nose
จาม [jaam] to sneeze
ไอ [ai] to cough / cough
ไอแห้งๆ [ai hâeng hâeng] dry cough

เจ็บคอ [jèb kaw] (to have) a sore throat
ปวดหัว [pùad hǔa] (to have) a headache
อ่อนเพลีย [àwn plia] to be tired / fatigue
เมื่อยล้า [mêuai láa] (to have) body aches
แน่นหน้าอก [nân nâa òk] (to have) chest tightness
คลื่นไส้ [klêun sâi] to be nauseated / nausea
อาเจียน [aajian] to vomit / vomiting
ท้องเสีย [táwng sǐa] (to have) diarrhea

หายใจ [hǎai jai] to breathe
หายใจลำบาก [hǎai jai lambàak] to have difficulty breathing
หายใจติดขัด [hǎai jai tìd kàt] to have shortness of breath
ระบบทางเดินหายใจ [rabòb taang dern hǎai jai] respiratory system
ปอด [pàwd] lung
ปอดบวม [pàwd buam] pneumonia
ปอดอักเสบ [pàwd àksèep] pneumonia
ปอดล้มเหลว [pàwd lóm lěeo] lung failure
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว [rabòb taang dern hǎai jai lóm lěeo] respiratory failure
อวัยวะภายในล้มเหลว [awaiyawá paai nai lóm lěeo] organ failure

ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ฆ่าเชื้อ [kâa chéua] to disinfect
ปิดปาก [pìt pàak] to cover one’s mouth
ปิดจมูก [pìt jamùuk] to cover one’s nose
จับหน้า [jàb nâa] to touch one’s face
สัมผัสหน้า [sǎmpàt nâa] to touch one’s face
ล้างมือ [láang meua] to wash one’s hands
ถูสบู่ [tǔu sabùu] to rub (one’s hands) with soap
แขนเสื้อ [kǎen sêua] sleeve
ข้อศอก [kâw sàwk] elbow

ซื้อ [séu] to buy
ขาย [kǎai] to sell
โก่งราคา [gòng raakaa] to price gouge
หน้ากากอนามัย [nâagàak anaamai] face mask
เจลล้างมือ [gel láang meu] hand sanitizer gel
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค [námyaa kâa chéua rôke] disinfectant
เครื่องฟอกอากาศ [krêuang fâwk aagàat] air purifier
ใส่หน้ากาก [sài náagàak] to wear a mask
สวมหน้ากาก [sǔam náagàak] to wear a mask (formal)
ถอดหน้ากาก [tàwt náagàak] to remove a mask
ขาดแคลน [kàat klaen] to be short of
ขาดตลาด [kàat talàat] to be out of stock
กักตุน [gàk tun] to hoard, to stockpile
เสบียงอาหาร [sabiang aahǎan] food supplies
สิ่งของที่จำเป็น [sìng kǎwng tîi jam pen] essentials
กระดาษทิชชู่ [gradàat tissue] toilet paper
หมดเกลี้ยง [mòt glîang] to sell out

เดินทาง [dern taang] to travel
ประวัติการเดินทาง [prawàt gaan dern taang] travel history
พาสปอร์ต [passport] passport
หนังสือเดินทาง [nǎng sěu dern taang] passport (formal)
สนามบิน [sanǎam bin] airport
เครื่องบิน [krêuang bin] airplane
สายการบิน [sǎai gaan bin] airline
เที่ยวบิน [tîao bin] flight
ผู้โดยสาร [púu dooi sǎan] passenger
ผู้เดินทาง [púu dern taang] traveler
นักท่องเที่ยว [nák tâwng tîao] tourist
ต่างประเทศ [tàang prathêet] international
ในประเทศ [nai prathêet] domestic

รถโดยสารสาธารณะ [rót dooisǎan sǎataaraná] public transportation
รถเมล์ [rót may] bus
รถไฟ [rót fai] train
รถไฟฟ้า [rót faifáa] sky train / BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน [rót faifáa tái din] subway / MRT
รถแท็กซี่ [rót taxi] taxi
เรือสำราญ [reua sǎmraan] cruise ship

โรงพยาบาล [rong payaabaan] hospital
คลีนิก [clinic] clinic
หมอ [mǎw] doctor
แพทย์ [pâet] physician (formal)
พยาบาล [payaabaan] nurse
คนไข้ [kon kâi] patient
เตียงผู้ป่วย [tiang pûu pùai] hospital bed
ยา [yaa] drug, medication
ยาต้านไวรัส [yaa tâan virus] antiviral drug
วัคซีน [vaccine] vaccine

วินิจฉัย [wínítchǎi] to diagnose
ตรวจ [trùat] to examine, to test
ผลตรวจ [pǒn trùat] test result
เป็นบวก [pen bùak] to come out positive
เป็นลบ [pen lóp] to come out negative
เป็น [pen] to test positive / infected
ไม่เป็น [mâi pen] to test negative / not infected
ติดตาม [tìd taam] to follow up
รักษา [ráksǎa] to treat
รับการรักษา [ráb gaan ráksǎa] to receive treatment
ฟื้นตัว [féun tua] to recover
รักษาหาย [ráksǎa hǎai] to have recovered

ความเสี่ยง [kwaam sìang] risk
ความเสี่ยงสูง [kwaam sìang sǔng] high risk
ความเสี่ยงต่ำ [kwaam sìang tàm] low risk
ปัจจัยเสี่ยง [pàdjai sìang] risk factor
อายุ [aayú] age
เด็ก [dèk] child
คนวัยกลางคน [kon wai glaang kon] middle-aged person
คนแก่ [kon gàe] old person
ผู้สูงอายุ [pûu sǔng aayú] elderly person (formal)
เพศ [pêet] gender
ผู้ชาย [pûu chaai] man / male
ผู้หญิง [pûu yǐng] woman / female
สุขภาพ [sùkkapâap] health

โรคประจำตัว [rôke prajam tua] existing health condition
โรคหัวใจ [rôke hǔajai] heart disease
โรคเบาหวาน [rôke bao wǎan] diabetes
โรคความดันโลหิตสูง [rôke kwaam dan lohìt sǔng] hypertension
โรคทางเดินหายใจ [rôke taang dern hǎai jai] respiratory disease
ภูมิต้านทานโรค [puum tâan thaan rôke] immune system
ภูมิต้านทานโรคต่ำ [puum tâan thaan rôke tàm] compromised immune system

บุคลากรทางการแพทย์ [bùkkalaagawn taang gaan pâet] medical professionals
นักวิทยาศาสตร์ [nák wíttayaasàat] scientist
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîao chaan] professional
นักวิชาการ [nák wíchaagaan] academic personnel
นักวิจัย [nák wíjai] researcher
นักข่าว [nák kàao] news reporter
ตำรวจ [tam rùat] police
ทหาร [tahǎan] soldier
ทูต [tûut] ambassador
อาสาสมัคร [aasǎasamàk] volunteer

จัด [jàt] to hold (an event)
ยกเลิก [yók lêrk] to cancel
เลื่อน [leûan] to postpone
กิจกรรม [gìtjagam] activity
งานอีเว้นท์ [ngaan event] event
การชุมนุม [gaan chumnum] gathering
การประชุม [gaan prachum] meeting
คอนเสิร์ต [concert] concert
การแสดง [gaan sadaeng] performance
การแข่งขัน [gaan kàeng kǎn] competition
การแข่งกีฬา [gaan kàeng giilaa] sport competition
โอลิมปิก [olympic] Olympics

รัฐบาล [ráttabaan] government
กระทรวง [grasuang] ministry
กระทรวงสาธารณสุข [grasuang sǎataranásùk] Ministry of Public Health
กระทรวงการต่างประเทศ [grasuang gaan tàang prathêet] Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงแรงงาน [grasuang raeng ngaan] Ministry of Labor
กระทรวงคมนาคม [grasuang kámanaakom] Ministry of Transportation
องค์การอนามัยโลก [onggaan anaamai lôke] World Health Organization
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [sǎmnák ngaan trùat kon kâo meuang] Immigration Bureau
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค [sǔun pâwng gan láe kûab kum rôke] The Centers for Disease Control and Prevention
รัฐมนตรี [ráttamontrii] minister
นายกรัฐมนตรี [naayók  ráttamontrii] prime minister
ประธานาธิบดี [prataanatíbbawdii] president

ยับยั้ง [yáp yáng] to contain
ควบคุม [kûab kum] to control
ป้องกัน [pâwng gan] to prevent
จำกัด [jam gàt] to restrict
อพยพ [òppayóp] to evacuate
สนับสนุน [sanàp sanǔn] to support
ช่วยเหลือ [chûai leǔa] to help, to aid
เตรียมพร้อม [triam práwm] to prepare
รับมือ [ráb meu] to cope with
คาดการณ์ [kâat gaan] to predict
วิเคราะห์ [wíkráw] to analyze
วิจารณ์ [wíjaan] to criticize
ประกาศ [pragàat] to announce, to declare
รายงาน [raai ngaan] report, to report
ปกปิด [pòk pìt] to cover up
เปิดเผย [pèr tpǒei] to disclose
ปฏิบัติตาม [pàtìbàt taam] to follow
สั่งห้าม [sàng hâam] to ban
ลงโทษ [long tôte] to penalize
คืนเงิน [keun ngern] to refund

ข่าว [kàao] news
ข่าวปลอม [kàao plawm] fake news
ข้อมูล [kâw muun] information
น่าเชื่อถือ [nâa chêua těu] reliable
ออก [àwk] to issue
กฎหมาย [gòt mǎai] law
มาตรการ [mâattragaan] measure
นโยบาย [náyobaai] policy
แผนการ [pǎen gaan] strategy
คำแนะนำ [kam náe nam] guideline, advice
เข้มงวด [kêm ngûat] strict

ปิดเมือง [pìt meuang] to lock down a city
ปิดประเทศ [pìt prathêet] to lock down a country
ปิดกิจการ [pìt gìtjagaan] to close down, to go out of business
เศรษฐกิจ [sèettagìt] economy
การค้า [gaan káa] trade
ธุรกิจ [túragìt] business
หุ้น [hûn] stock
ชุมชน [chum chon] community
สังคม [sǎng kom] society
สิทธิมนุษยชน [sìttí manútsayáchon] human rights
การเหยียดผิว [gaan yìat pǐu] racial discrimination
ผลกระทบ [pǒn gratób] effect, influence
ส่งผลกระทบ [sòng pǒn gratób] to affect
ได้รับผลกระทบ [dâi ráb pǒn gratób] to be affected

ร้านค้า [ráan káa] shop, store
ร้านอาหาร [ráan aahǎan] restaurant
ร้านขายยา [ráan kǎai yaa] pharmacy
ร้านสะดวกซื้อ [ráan sadùak séu] convenience store
ซูเปอร์มาร์เก็ต [supermarket] supermarket, grocery store
บริการส่งอาหาร [bawrigaan sòng aahǎan] food delivery service
ร้านนวด [ráan nùat] massage parlor
โรงแรม [rong raem] hotel
ตลาด [talàat] market
ห้าง [hâang] shopping mall
โรงเรียน [rong rian] school
มหาวิทยาลัย [mahǎawíttayaalai] university
สถานทูต [satǎan tûut] embassy
บริษัททัวร์ [bawrisàt tour] tour company

กลัว [glua] to be afraid
ตื่นกลัว [tèun glua] to be frightened
ตื่นตระหนก [tèun tranòk] to panic
ความช่วยเหลือ [kwaam chûai lěua] help
ความเห็นใจ [kwaam hěn jai] empathy
ความร่วมมือ [kwaam rûam meu] cooperation
ความสามัคคี [kwaam sǎamákkii] unity
ความรับผิดชอบ [kwaam ráb pìt châwp] responsibility
การเสียสละ [gaan sǐa sa là] sacrifice
กำลังใจ [gamlang jai] encouragement
สู้ๆ [sûu sûu] Hang in there!…

Continue reading Coronavirus [COVID-19]: 400 Most Frequently Used Vocabulary Words

จากใจคนไทย ให้เพื่อนคนจีน
[jàak jai kon Thai, hâi pêuan kon jiin]
From the hearts of the Thais, to our Chinese friends.

Song Title: จากหัวใจ [jàak hǔajai] From our Hearts
Artists: Boyd Kosiyabong feat. Bie Xu

[ – – – – – *  L y r i c s  * – – – – – ]
English translation by Yuki Tachaya

* โลกที่เงียบเหงา ไม่เห็นเงาของคน จะปวดร้าวยังไง
[lôke tîi ngîàp ngǎo mâi hěn ngao kǎwng kon ja pùad ráao yang ngai]
A lonely world without people’s shadows… how heartbreaking it must be…

ชีวิตที่สิ้นหวัง หัวใจนั้นคงจะเจ็บช้ำ เกินจะเข้าใจ
[chiiwít tîi sîn wǎng, hǔa jai nán kong ja jèb chám gern ja kâojai]
Living a life without hope… your heart must be in a deeper pain than we can comprehend

โลกที่ไม่รู้เรื่องราวที่โหดร้ายจะจบลงเมื่อไหร่
[lôke tîi mài rûu wâa reûang raao tîi hòde ráai ja jòb long mêurài]
The world of not knowing when the harsh reality will end…

บอกตรงๆว่าฉันนั้นเห็นใจ
[bàwk dtrong dtrong wâa chán nán hěn jai]
We want you to know that we feel for you.…

Continue reading From Our Hearts, to Our Chinese Friends

In Thai, we use the expression “ขอให้ [kǎw hâi]” to wish someone something. Both first (I: “ผม [pǒm]” or “ฉัน [chán]” and second pronouns (you: “คุณ [khun]”) are usually omitted in the sentence. Below are the most common 7 wishes that can be said to anyone on any occasion. Enjoy.

1.…

Continue reading “I Wish You…”

[ V o c a b u l a r y – – – – – * ]

 

เจ [jay] vegan
มังสวิรัติ [mangsawírát] vegetarian

What vegans and vegetarians don’t eat.

เนื้อสัตว์ [néua sàt] meat
ไก่ [gài] chicken
หมู [mǔu] pork
เนื้อ(วัว) [néua (wua)] beef
เป็ด [pèd] duck

อาหารทะเล [aahǎan talay] seafood
ปลา [plaa] fish
กุ้ง [gûng] shrimp / prawn / lobster
ปู [puu] crab
หอย [hǒi] clam / mussel
น้ำปลา [nám plaa] fish sauce
น้ำพริก [nám prík] chili paste
กะปิ [ga pì] shrimp paste

Other foods vegans don’t eat.

Continue reading Useful Vocabulary and Phrases for Vegetarians & Vegans

Both “ตั้งแต่ [tâng tàe]” and “จาก [jàak]” mean “from/since.” And both “จน [jon]” and “ถึง [těung]” mean “to/until.” Do you know when to use each one of these words? Test your Thai knowledge by taking our quiz below!

Complete the sentences below with ตั้งแต่ [táng tàe], จาก [jàak], จน [jon] or ถึง [těung].

Continue reading ตั้งแต่ [tâng tàe], จาก [jàak], จน [jon], ถึง [těung]

Q1: What’s not in this picture?
a.) โคมไฟ [kome fai] b.) ผ้าม่าน [pâa mâan] c.) พรม [prom] d.) ปฏิทิน [patitin]

Answer:
a.) โคมไฟ [kome fai] lamp
b.) ผ้าม่าน [pâa mâan] curtain
c.) พรม [prom] carpet, rug, mat
d.) ปฏิทิน [patitin] calendar

 

Q2: What’s not in this picture?
a.) กระจก [grajòk] b.)

Continue reading Vocabulary Game: What’s Not in This Picture?

(คุณ)จะไปลอนดอนไหม
[(khun) ja bpai London mái]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนรึเปล่า
[(khun) ja bpai London réu plào]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนเหรอ
[(khun) ja bpai London rǎw]
Are you going to London?…

Continue reading All the Possible Ways to Form Yes-No Questions

football-in-net

It’s FIFA World Cup time! PickupThai would love to help enhance your football watching experience with our special lesson on basic football terms in Thai. Some of these words can be used with other sports as well. You will have more fun talking to your Thai friends about the matches you watch or even understand the games better in Thai.…

Continue reading A Glossary of Football Terms

 
1. A: รู้ไหม แต่ละวันผมคิดถึงคุณแค่ 2 ครั้ง
[rúu mái, tàe lá wan phǒm kíd teǔng khun kâe sǎwng kráng]
You know, each day there are only two times when I think of you.
B: ตอนไหน
[tawn nǎi]
When?
A: ตอนหลับกับตอนตื่น
[tawn làp gàp tawn tèun]
When I’m sleeping and when I’m awake.

Continue reading 7 Funny Cheesy Pick Up Lines

babyvocab

Things that Babies Do

ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
หัวเราะ [hǔa ráw] to laugh
ยิ้ม [yím] to smile

ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
สะอึก [sa èuk] to hiccup
งอแง [ngaw ngae] to fuss

กิน [gin] to eat
กลืน [gleun] to swallow
เรอ [rer] to burp
อ้วก [ûak] to throw up
แหวะนม [wàe nom] to spit up / to regurgitate
ดูดนิ้ว [dùud níw] to suck one’s thumb

นอน [nawn] to sleep
หาว [hǎaw] to yawn
กรน [gron] to snore
สะดุ้ง [sa dûng] to be startled
บิดขี้เกียจ [bìd kîi gìat] to stretch

ลืมตา [leum taa] to open one’s eyes
หลับตา [làp taa] to close one’s eyes
กระพริบตา [grapríp taa] to blink

ตด [tòd] to fart
ฉี่ [chìi] to pee
อึ [èu] / ขี้ [kîi] to poop
น้ำลายไหล [námlaai lǎi] to drool

นั่ง [nâng] to sit
ยืน [yeun] to stand
คลาน [klaan] to crawl
พลิกตัว [plík tua] to roll over

 

Things that We Do for Babies

ป้อน [páwn] to feed
ให้นม [hâi nom] to breastfeed
เช็ดปาก [chét pàak] to wipe one’s mouth
จับเรอ [jàp rer] to burp

ชงนม [chong nom] to prepare formula
ล้างขวดนม [láang kùat nom] to wash bottles
นึ่งขวดนม [nêung kùat nom] to sterilize bottles

อุ้ม [ûm] to hold
ปลอบ [plàwp] to comfort / to soothe
กล่อม [glàwm] to lull to sleep by singing
วางลงเปล [waang long play] to put in the cradle

อาบน้ำ [àab náam] to bathe
สระผม [sà pǒm] to wash hair
ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ห่อตัว [hàw tua] to swaddle
เปลี่ยนผ้าอ้อม [plìan pâa âwm] to change diapers

 


Things that Babies Need

นม [nom] milk
นมแม่ [nom mâe] breast milk
นมผสม [nom pasǒm] formula
ขวดนม [kûat nom] bottle
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier

ผ้ากันน้ำลาย [pâa gan námlaai] bib
ผ้าอ้อม [pâa âwm] diaper
ทิชชู่เปียก [tissue pìak] baby wipe
ผ้าห่อตัว [pâa hàw tua] swaddle blanket

เปล [play] crib
อ่างอาบน้ำ [àang àab náam] bathtub
กระโถน [gratǒne] potty
รถเข็น [rót kěn] stroller
ที่นั่งติดรถยนต์ [tîi nâng tìd rótyon] car seat
เก้าอี้สูง [ gâo îi sǔng] high chair

ตุ๊กตา [túkgataa] stuffed animal / doll
ตุ๊กตาหมี [túkgataa mǐi] teddy bear
ของเล่น [kǎwng lên] toy

 …

Continue reading Baby Vocabulary