Fun Thai Trivia

บางคนก็ทำตัวเหมือนว่าเขาพยายามจะช่วยคุณ
[baang kon gâw tam tua měuan wâa káo payaayaam ja chûai khun]
Some people act as if they were trying to help you.

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

บางคน [baang kon] some people
ทำตัว [tam tua] to act, to behave
เหมือนว่า [měuan wâa] like, as if
พยายาม [payaayaam] to try
ช่วย [chûai] to help

[ – – – G r a m m a r – – – ]

Noun + บาง [baang] + (specific) classifier (for that noun) = Some …….…

Continue reading The Hidden Ladder

ก่อนมีผัว [gàwn mii pǔa] Before having a husband
หลังมีผัว [lǎng mii pǔa] After having a husband

ก่อนคลอด [gàwn klâwt] Before birth
หลังคลอด [lǎng klâwt] After birth

ก่อนเป็นแฟน [gàwn pen fan] Before we started dating

หวัดดี สุดสวย [wàddii sùdsǔai] Hello, Beautiful.
ทำอะไรอยู่จ๊าาา [tam arai yùu jáaaaa] What are you doing?
เย็นนี้ดูหนังกันมั้ยยย [yenníi duu nǎng gan máiiii] Wanna go watch a movie with me tonight?…

Continue reading Before VS After


ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง
[chiiwít kon rao mii kêun mii long]
Life has ups and downs.

เพราะถ้าเส้นตรงคือตาย
[práw tâa sên trong keu taai]
Because if it’s linear, it means you’re dead.

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

ชีวิต [chiiwít] life
คนเรา [konrao] we people
ขึ้น [kêun] up
ลง [long] down
เพราะ [práw] because
ถ้า [tâa] if
เส้น [sên] line
ตรง [trong] straight
คือ [keu] verb to be
ตาย [taai] to die, to be dead

Related post: Video lesson  “The Thai Verbs to Be

 …

Continue reading Part of Life

10 สิ่งที่จะแก้เครียดเราได้ดี
[sìp sìng tîi ja gâe krîat rao dâai dii]
10 Things to Effectively Relieve Your Stress

1 ปิ้งย่าง [pîng yâang] (Korean) barbeque
2 ชาบู [chaa buu] shabu (Japanese hot pot)
3 ชาเขียว [chaa kǐao] green tea
4 อาหารทะเล [aa hǎan talay] seafood
5 แซลมอน [saew mâwn] salmon
6 ส้มตำ [sôm tam] Thai papaya salad
7 บิงซู [bing suu] bingsu (Korean shaved ice dessert)
8 เค้ก [cake] cake
9 ช้อปปิ้ง [shoppping] shopping
10 และมีเงินโอนเข้าบัญชี 10 ล้าน [láe mii ngern oan kâo banchii sìp láan]
And 10 million baht transferred to my bank account

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

สิ่ง [sìng] thing
แก้ [gâe] to relieve, to repair
เครียด [krîat] stress, to be stressed
เรา [rao] we, us
ปิ้ง [pîng] to toast
ย่าง [yâang] to grill
อาหาร [aahǎan] food
ทะเล [talay] sea
เงิน [ngern] money
โอน [oan] to transfer
เข้า [kâo] into
บัญชี [banchii] bank account

 …

Continue reading 10 Stress Relievers

เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ
[mêua kít ja lóm lêrk kwaam tângjai]
When you’re going to give up on something you started,

ให้ถามตัวเองว่า
[hâi tǎam tua eeng wâa]
ask yourself

เหตุใดจึงเริ่มต้น
[hèet dai jeung rêum tôn]
why you started it in the first place.

ขงจื้อ
[kǒng jéu]
Confucius

V o c a b u l a r y – – – *

ล้มเลิก [lóm lêrk] to give up
ความตั้งใจ [kwaam tângjai] determination
ถาม [tǎam] to ask
ตัวเอง [tua eeng] oneself
เหตุใด [hèet dai] why
เริ่มต้น [rêum tôn] to start

Continue reading Ask Yourself

ชีวิตคนเรามันสั้น
[chii wít kon rao man sân]
Life is short.

จงทำในสิ่งที่ชอบ
[jong tam nai sìng tîi châwp]
Do what you like.

และรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
[láe ráp pìt châwp nai sìng tîi tam]
And be responsible for what you do.

เพราะอดีตกับปัจจุบัน
[práw adìit gàp pàdjuban]
Because the past and the present

มันห่างกันแค่วินาทีเดียว
[man hàang gan kâe wínaatii diao]
are just one second apart.…

Continue reading Life Is Short

นักวางแผน [nák waang pǎen] planner
นักวิเคราะห์ [nák wí kráw] analyst
นักวิจารณ์ [nák wíjaan] commentator
ผู้ชำนาญการ [pûu chamnaangaan] specialist
ที่ปรึกษา [tîi prèuksǎa] advisor
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîaochaan] expert
นักคิด [nák kít] thinker
ผู้ตรวจสอบ [pûu trùat sàwp] examiner
ผู้คุมงาน [pûu kum ngaan] supervisor
นักออกแบบ [nák àwk bàep] designer
กู คนทำ [guu.. kontam] me.. the guy who takes action.…

Continue reading The Doer

กูที่ใส่แมสก์และล้างมือทุก 5 นาที
[guu tîi sài mask láe láang meu túk hâa naatii]
Me, wearing a mask and washing hands every 5 minutes.

เชื้อโควิด
[chéua covid]
COVID-19

[ – – – – – G r a m m a r – – – – -] 

ทุก [túk]+ number + counter = every…(period of time)…

Examples:
ทุกสองวัน  [túk sǎwng wan] every two days (every other day)
ทุกสามอาทิตย์ [túk sǎam aathít] every three weeks
ทุกสี่ปี [túk sìi pii] every four years
ทุกห้าชั่วโมง [túk hâa chûa mong] every five hours

Remark* “ทุกๆ” [túk túk] can also be used to emphasize the meaning e.g.…

Continue reading Despite My Best Efforts


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day


ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.…

Continue reading The Right Man


ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ไปยุโรปเพราะเจอโควิด
[pii níi pen pii râek tîi pǒm mâi dâi pai Europe práw jer Covid]
This is the first year I don’t travel to Europe due to Covid.

ส่วนปีก่อนๆ ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์
[sùan pii gàwn gàwn mâi dâi pai práw mâi mii tang]
The previous years, I didn’t due to lack of money.…

Continue reading The Reason Why


ลูกคนแรก: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
[lûuk kon râek: parinyaa dtree sǎakǎa sèettasàat]
First child: (Graduated with) a bachelor’s degree in Economics.

ลูกคนที่ 2: จบ MBA
[lûuk kon tîi sǎwng: jòb MBA]
Second child: Graduated with an MBA degree.

ลูกคนที่ 3: จบด๊อกเตอร์
[lûuk kon tîi sǎam: jòb doctor]
Third child: Graduated with a PHD.

ลูกคนที่ 4: โจรลักเล็กขโมยน้อย
[lûuk kon tîi sìi: jone láklékkamoinói]
Fourth child: A petty thief.…

Continue reading The Black Sheep

ความเร็วเน็ต [kwaam reo net] Internet speed

เกาหลีใต้ [gaolǐi dtâi] South Korea’s = เร็วดุจแสง [reo dùt sǎeng] Fast as light

ญี่ปุ่น [yîi pùn] Japan’s = เครื่องบินไอพ่น [krêuang bin aipôn] a jet plane

จีน [jiin] China’s = เสือชีต้าร์ [sěua chiitâa] a cheetah

ไทย [thai] Thailand’s = หอยทากเป็นตะคริว [hǒi tâak pen takrew] a snail having muscle cramps…

Continue reading Internet Speed


รูปตัวจริง [rûup tua jing]
How I look in real life.

รูปในบัตรประชาชน [rûup nai bàt prachachon]
How I look on my ID.

รูปในเฟสบุ๊ค [rûup nai Facebook]
How I look on Facebook.…

Continue reading How I look


จงใช้เงินของคุณไปสิ่งที่เงินซื้อได้
[jong chái ngern kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu dâai]
Spend your money on the things money can buy.

และใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
[láe chái welaa kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu mâi dâai]
Spend your time on the things money can’t buy.

Quote by Haruki Murakami (Japanese writer)

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ] 

ใช้ [chái] to use, to spend
เงิน [ngern] money
เวลา [welaa] time
ของ + someone [kǎwng + someone]  of (used to express possession)
คุณ [khun] you
สิ่ง [sìng] thing
ที่ [tîi] that (relative pronoun)
ซื้อ [séu] to buy
ได้ [dâai] can
ไม่ได้ [mâi dâai] cannot…

Continue reading Time VS. Money