Pict-Dict Wallpapers


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

สามเหลี่ยม [sǎam lìam] triangle
สี่เหลี่ยมจัตุรัส [sìi lìam jàtturàt] square
สี่เหลี่ยมผืนผ้า [ sìi lìam pěun pâa] rectangle
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [ sìi lìam kâao lǎam tàt] diamond, rhombus
ห้าเหลี่ยม [hâa lìam] pentagon
หกเหลี่ยม [hòk lìam] hexagon
วงรี [wong rii] oval
วงกลม [wong glom] circle
ครึ่งวงกลม [krêung wong glom] semicircle
ดาว [daao] star
พระจันทร์เสี้ยว [prájan sîao] crescent
ลูกศร [lûuk sǎwn] arrow
กากบาท [gaa ga bàat] cross
หัวใจ [hǔa jai] heart

* “สี่เหลี่ยม [sìi lìam]” means “quadrilateral.”…

Continue reading Wallpaper 12: Shapes


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

(ข้าง)บน [(káang) bon] on, above, upstairs
(ข้าง)ล่าง [(káang) lâang] under, below, downstairs
(ข้าง)ซ้าย(ของ) [(káang) sáai (kǎwng)] on the left (of)
(ข้าง)ขวา(ของ) [(káang) kwǎa (kǎwng)] on the right (of)
(ข้าง)หน้า [(káang) nâa] in the front (of)
(ข้าง)หลัง [(káang) lǎng] in the back (of) / behind
(ข้าง)ใน [(káang) nai] in, inside
(ข้าง)นอก [(káang) nâwk] out, outside

* Remarks *

1.

Continue reading Wallpaper 11: Positions


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

อดีต [adìit] past
ปัจจุบัน [pàtjuban] present
อนาคต [anaakót] future

สามวันก่อน [sǎam wan gàwn] 3 days ago
เมื่อวานซืน [mêua waan seun] the day before yesterday
เมื่อวาน [mêua waan] yesterday
วันนี้ [wan níi] today
พรุ่งนี้ [prûng níi] tomorrow
มะรืน [má reun] the day after tomorrow
อีกสามวัน [ìik sǎam wan] 3 days from today

สามคืนก่อน [sǎam keun gàwn] 3 nights ago
สองคืนก่อน [sǎwng keun gàwn] 2 nights ago
เมื่อคืน [mêua keun] last night
คืนนี้ [keun níi] tonight
คืนพรุ่งนี้ [keun prûng níi] tomorrow night
อีกสองคืน [ìik sǎwng keun] 2 nights from tonight
อีกสามคืน [ìik sǎam keun] 3 nights from tonight

อาทิตย์ก่อน [aatít gàwn] last week
อาทิตย์นี้ [aatít níi] this week
อาทิตย์หน้า [aatít nâa] next week

เดือนก่อน [deuan gàwn] last month
เดือนนี้ [deuan níi] this month
เดือนหน้า [deuan nâa] next month

ปีก่อน [pii gàwn] last year
ปีนี้ [pii níi] this year
ปีหน้า [pii nâa] next year…

Continue reading Wallpaper 10: Past, Present and Future


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

มีความสุข [mii kwam sùk] To be happy
หัวเราะ [hǔa ráw] To laugh
ตื่นเต้น [tèun tên] To be excited
ดีใจ [dii jai] To be happy (fleetingly)
กลัว [glua] To be scared / afraid
โกรธ [gròte] To be angry
เสียใจ [sǐa jai] To be sad / sorry
กังวล [gang won] To be worried
กิน [gin] To eat
อาบน้ำ [àab náam] To take a bath / shower
ทำงาน [tam ngan] To work
นอน [nawn] To sleep
ออกกำลังกาย [àwk gamlang gaai] To exercise
ว่ายน้ำ [wâai náam] To swim
คุยโทรศัพท์ [kui torasàp] To talk on the phone
อ่านหนังสือ [àan nǎng sěu] To read a book

The character featured in this wallpaper appears in PickupThai’s E-picture Book for Learning Thai “The Unforgettable Day of Forgetful Tamago.

Continue reading Wallpaper 9: Feelings & Daily Actions


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

๑ 1 มกราคม [mágaraakom] = January
๒ 2 กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
๓ 3 มีนาคม [miinaakom] = March
๔ 4 เมษายน [maysǎayon] = April
๕ 5 พฤษภาคม [préutsapaakom] = May
๖ 6 มิถุนายน [mítùnaayon] = June
๗ 7 กรกฎาคม [garágadaakom] = July
๘ 8 สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
๙ 9 กันยายน [ganyaayon] = September
๑๐ 10 ตุลาคม [dtùlaakom] = October
๑๑ 11 พฤศจิกายน [préutsajìgaayon] = November
๑๒ 12 ธันวาคม [tanwaakom] = December

Tip: All months that have 31 days end with “คม” [kom], 30 days “ยน” [yon] and 28/29 days “พันธ์” [pan].…

Continue reading Wallpaper 8: Thai Numbers and Months


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

วันจันทร์ [wan jan] Monday
พระจันทร์ [prá jan] The Moon
วันอังคาร [wan angkaan] Tuesday
ดาวอังคาร [daao angkaan] Mars
วันพุธ [wan pút] Wednesday
ดาวพุธ [daao pút] Mercury
วันพฤหัส [wan páréuhàt] Thursday
ดาวพฤหัส [daao páréuhàt] Jupiter
วันศุกร์ [wan sùk] Friday
ดาวศุกร์ [daao sùk] Venus
วันเสาร์ [wan sǎo] Saturday
ดาวเสาร์ [daao sǎo] Saturn
วันอาทิตย์ [wan aathít] Sunday
พระอาทิตย์ [prá aathít] The Sun

Remark: The colors of the planets in the graphic are based on the colors assigned to each day of the week, not the actual colors of the planets.…

Continue reading Wallpaper 7: Days and Planets


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

เที่ยงคืน [tîang kʉʉn] 12AM
ตีหนึ่ง [dtii nʉ̀ng] 1AM
ตีสอง [dtii sɔ̌ɔng] 2AM
ตีสาม [dtii sǎam] 3AM
ตีสี่ [dtii sìi] 4AM
ตีห้า [dtii hâa] 5AM
หกโมงเช้า [hòk moong (cháao)] 6AM
เจ็ดโมงเช้า [jèt moong (cháao)] 7AM
แปดโมงเช้า [bpɛ̀ɛt moong (cháao)] 8AM
เก้าโมงเช้า [gâao moong (cháao)] 9AM
สิบโมงเช้า [sìp moong (cháao)] 10AM
สิบเอ็ดโมงเช้า [sìp èt moong cháao)] 11AM

เที่ยง / เที่ยงวัน [tîang / tîang wan] 12PM
บ่ายโมง [bàai moong] 1PM
บ่ายสองโมง [bàai sɔ̌ɔng (moong)] 2PM
บ่ายสามโมง [bàai sǎam (moong)] 3PM
สี่โมงเย็น [sìi moong (yen)] 4PM
ห้าโมงเย็น [hâa moong (yen)] 5PM
หกโมงเย็น [hòk moong (yen)] 6PM
หนึ่งทุ่ม [nʉ̀ng tûm] 7PM
สองทุ่ม [sɔ̌ɔng tûm] 8PM
สามทุ่ม [sǎam tûm] 9PM
สี่ทุ่ม [sìi tûm] 10PM
ห้าทุ่ม [hâa tûm] 11PM…

Continue reading Wallpaper 6: Time


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

โคมไฟ [komefai] = Lamp
รูปภาพ [rûupphâap] = Picture
ไฟ [fai] = Light
เพดาน [paydaan] = Ceiling
กระจก [grajòk] = Mirror
เสา [sǎo] = Pole
ดอกไม้ [dàwkmáai] = Flower
ฝาผนัง [fǎapanǎng] = Wall
แจกัน [jaegan] = Vase
โต๊ะ [tów] = Table
เก้าอี้ [gâoîi] = Chair
โซฟา [sowfaa] = Sofa
เบาะ [bàw] = Cushion…

Continue reading Wallpaper 5: Restaurant


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

สีชมพู sĭi chompuu = pink
สีแดง sĭi daeng = red
สีส้ม sĭi sôm = orange
สีเหลือง sĭi leuăng = yellow
สีน้ำตาล sĭi námtaan = brown
สีม่วง sĭi mûang = purple
สีน้ำเงิน sĭi námngern = blue
สีฟ้า sĭi fáa = sky blue
สีเขียว sĭi ksĭiao = green
สีเทา sĭi thao = gray
สีขาว sĭi kăao = white
สีดำ sĭi dam = black…

Continue reading Wallpaper 4: Colors


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

หน้าผาก nâa-phàak = forehead
หู hŭu = ear
ตา taa = eye
คอ kaw = neck
หน้าอก nâa-òk = chest
ท้อง táwng = belly
สะโพก sa-pôke = hip
ต้นขา tôn-kăa = thigh
นิ้วเท้า níw-táo = toe
คิ้ว kíw = eyebrow
ปาก pàak = mouth
ไหล่ lài = shoulder
ข้อมือ kâw-meu = wrist
ขา kăa = leg
เท้า táo = foot
หัว hŭa = head
จมูก jamùk = nose
หน้า nâa = face
เอว eo = waist
มือ meu = hand
หน้าแข้ง nâa-kâeng = shin
ผม phŏm = hair
แก้ม gâm = cheek
คาง kaang = chin
แขน kăen = arm
ข้อศอก kâw-sàwk = elbow
สะดือ sa-deu = belly button
นิ้ว níw = finger
หัวเข่า hŭa-kào = knee
ข้อเท้า kâw-táo = ankle…

Continue reading Wallpaper 3: Body Parts


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

ภูเขา puukăo= mountain
ท้องฟ้า tóngfáa = sky
ทะเล talay = sea
ชายหาด chaihàat = beach
ทราย saai = sand
ต้นไม้ tónmáai = tree
สวน suăn = park
รั้ว rúa = fence
สนามหญ้า sanăamyâa = field
จักรยาน jàkgrayaan= bicycle
ถนน tanŏne = road
ป้าย pâai = sign
ทางม้าลาย taangmáalaai =
pedestrian crossing…

Continue reading Wallpaper 2: Scenery


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

ฤดู réuduu = season
ฤดูฝน réuduu fǒn = rainy season
ฤดูหนาว réuduu nǎo = winter
ฤดูใบไม้ผลิ réuduu baimáaiplì = spring
ฤดูร้อน réuduu ráwn = summer
ฤดูใบไม้ร่วง réuduu baimáairuâng = autumn…

Continue reading Wallpaper 1: Seasons