จงใช้เงินของคุณไปสิ่งที่เงินซื้อได้
[jong chái ngern kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu dâai]
Spend your money on the things money can buy.

และใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
[láe chái welaa kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu mâi dâai]
Spend your time on the things money can’t buy.

Quote by Haruki Murakami (Japanese writer)

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ] 

ใช้ [chái] to use, to spend
เงิน [ngern] money
เวลา [welaa] time
ของ + someone [kǎwng + someone]  of (used to express possession)
คุณ [khun] you
สิ่ง [sìng] thing
ที่ [tîi] that (relative pronoun)
ซื้อ [séu] to buy
ได้ [dâai] can
ไม่ได้ [mâi dâai] cannot


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *