เมื่อโกรธจัด อย่าเพิ่งตอบข้อความใคร
[mêua grôte jàt, yàa pêung tàwp kâw kwaam krai]
Don’t reply when you’re angry.

เมื่อดีใจ อย่าเพิ่งให้สัญญา
[mêua dii jai yàa pêung hâi sǎnyaa]
Don’t make promises when you’re happy.

เมื่อเศร้าหนักหนา อย่าเพิ่งตัดสินใจ
[mêua sâo nàk nǎa, yàa pêung tàtsǐnjai]
Don’t make decisions when you’re sad.

* – – – V o c a b u l a r y – – – *

เมื่อ [mêua] when
โกรธ [grôte] angry
จัด [jàt] very
อย่าเพิ่ง [yàa pêung] don’t…yet
ตอบ [tàwp] reply
ข้อความ [kâw kwaam] message
ใคร [krai] anyone
ดีใจ [dii jai] happy
ให้สัญญา [hâi sǎnyaa] to promise
เศร้า [sâo] sad
หนักหนา [nàk nǎa] deeply
ตัดสินใจ [tàtsǐnjai] to decide


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *