เวลาอยู่กับแม่ กับ เวลาอยู่กับพ่อ
[welaa yùu gàp mâe gàp welaa yùu gàp pâw]
When I’m with my mom    VS.   When I’m with my dad

ขี่จักรยานกับแม่                                                                       ขี่จักรยานกับพ่อ
[kìi jàkgrayaan gàp mâe]                                              [kìi jàkgrayaan gàp pâw]
Riding a bike with Mom                                                Riding a bike with Dad

แม่ป้อน                                                                                             พ่อป้อน
[mâe bpâwn]                                                                              [pâw bpâwn]
When Mom feeds me                                                               When Dad feeds me

ไปซื้อของกับแม่                                                                        ไปซื้อของกับพ่อ
[bpai séu kǎwng gàp mâe]                                        [bpai séu kǎwng gàp pâw]
Going shopping with Mom                                         Going shopping with Dad

แม่แต่งตัวให้                                                                              พ่อแต่งตัวให้
[mâe dtàeng dtua hâi]                                               [pâw dtàeng dtua hâi]
When Mom dresses me                                              When Dad dresses me

ใช้เวลาอยู่บ้านกับแม่                                                            ใช้เวลาอยู่บ้านกับพ่อ
[chái welaa yùu bâan gàp mâe]                              [chái welaa yùu bâan gàp pâw]
Spending time at home with Mom                           Spending time at home with Dad

ทำอาหารกับแม่                                                                        ทำอาหารกับพ่อ
[tam aahǎan gàp mâe]                                                    [tam aahǎan gàp pâw]
Cooking with Mom                                                            Cooking with Dad

ไปสวนสนุกกับแม่                                                                     ไปสวนสนุกกับพ่อ
[bpai sǔan sanùk gàp mâe]                                         [bpai sǔan sanùk gàp pâw]
Going to a theme park with Mom                            Going to a theme park with Dad

ไปสวนสัตว์กับแม่                                                                    ไปสวนสัตว์กับพ่อ
[bpai sǔan sàt gàp mâe]                                              [bpai sǔan sàt gàp pâw]
Going to the zoo with Mom                                        Going to the zoo with Dad

กินกับแม่                                                                                   กินกับพ่อ
[gin gàp mâe]                                                                      [gin gàp pâw]
Eating with Mom                                                              Eating with Dad

เล่นกับแม่                                                                                      เล่นกับพ่อ
[lên gàp mâe]                                                                         [lên gàp pâw]
Playing with Mom                                                                 Playing with Dad


[ – – – – – V o c a b u a r y – – – – -]

เวลา [welaa] when
อยู่ [yùu] to be, to stay
กับ [gàp] with, and
แม่ [mâe] mother
พ่อ [pâw] father
ขี่ [kìi] to ride
จักรยาน [jàkgrayaan] bike
ป้อน [bpâwn] to feed
ซื้อของ [séu kǎwng] to shop, to buy things
แต่งตัว [dtàeng dtua] to dress
ใช้เวลา [chái welaa] to spend time
บ้าน [bâan] home, house
ทำอาหาร [tam aahǎan] to cook
สวนสนุก [sǔan sanùk] theme park
สวนสัตว์ [sǔan sàt] zoo
กิน [gin] to eat
เล่น [lên] play

Source: Brightside.Me


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *