โลกของเรามีอายุ  4600 ล้านปี
[lôke kǎwng rao mii aayú sìi pan hòk rói láan bpii]
Our Earth is 4.6 billion years old.

มี 7 ทวีป 5 มหาสมุทร 193 ประเทศ
[mii jèt tawîip, hâa mahǎasamùt, nèung rói gâao sìp sǎam prathèet]
It has 7 continents, 5 oceans, 193 countries,

สิ่งมีชีวิตนับล้านสปีชีส์
[sìng mii chiiwít náp láan species]
millions of species of living things,

มนุษย์ 7 พันล้านคน
[manút jèt pan láan kon]
7 billion people,

และ… กูโสด
[láe… guu sòde]
and… I’m single.

[ – – – V o c a b u la r y – – – ]

โลก [lôke] Earth, world
ของเรา [kǎwng rao] our
(มี)อายุ…ปี [(mii) aayú… bpii] To be … years old
ทวีป [tawîip] continent
มหาสมุทร [mahǎasamùt] ocean
ประเทศ [prathèet] country
สิ่งมีชีวิต [sìng mii chiiwít] living thing
นับ [náp] to count / as many as…
มนุษย์ [manút] person (formal)
คน [kon] person / classifier for person
กู [guu] I, me (impolite)
โสด [sòde] to be single

Feel free to watch our Youtube video lessons to learn more about related topics:
How to say Thai numbers 0-10
How to say Thai numbers 11-1,000,000
Personal Thai Pronouns
Click here to see more videos and subscribe to our Youtube channel

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *