นักวางแผน [nák waang pǎen] planner
นักวิเคราะห์ [nák wí kráw] analyst
นักวิจารณ์ [nák wíjaan] commentator
ผู้ชำนาญการ [pûu chamnaangaan] specialist
ที่ปรึกษา [tîi prèuksǎa] advisor
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîaochaan] expert
นักคิด [nák kít] thinker
ผู้ตรวจสอบ [pûu trùat sàwp] examiner
ผู้คุมงาน [pûu kum ngaan] supervisor
นักออกแบบ [nák àwk bàep] designer
กู คนทำ [guu.. kontam] me.. the guy who takes action.…

Continue reading The Doer

กูที่ใส่แมสก์และล้างมือทุก 5 นาที
[guu tîi sài mask láe láang meu túk hâa naatii]
Me, wearing a mask and washing hands every 5 minutes.

เชื้อโควิด
[chéua covid]
COVID-19

[ – – – – – G r a m m a r – – – – -] 

ทุก [túk]+ number + counter = every…(period of time)…

Examples:
ทุกสองวัน  [túk sǎwng wan] every two days (every other day)
ทุกสามอาทิตย์ [túk sǎam aathít] every three weeks
ทุกสี่ปี [túk sìi pii] every four years
ทุกห้าชั่วโมง [túk hâa chûa mong] every five hours

Remark* “ทุกๆ” [túk túk] can also be used to emphasize the meaning e.g.…

Continue reading Despite My Best Efforts


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day


กักตัว 14 วัน สรุปไม่ติดโรค แต่ติดหนี้
[gàg tua sìp sìi wan sarùp mâi tìt rôke tàe tìt nîi]
I came out of a 14-day quarantine with no virus, but with debts.
สรุป [sarùp] It turns out… | ติดโรค [tìt rôke] to catch a disease | ติดหนี้ tìt nîi] to be in debt 

กักตัวอยู่บ้านรอดจากโควิด แต่หวิดเป็นเบาหวาน
[gàg tua yùu bâan râwt jàak COVID, tàe wìt pen bao wǎan]
I self-quarantined and tested negative for COVID, but nearly got diabetes.…

Continue reading Funny Jokes and Cheesy Pick Up Lines (COVID Edition)


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

สามเหลี่ยม [sǎam lìam] triangle
สี่เหลี่ยมจัตุรัส [sìi lìam jàtturàt] square
สี่เหลี่ยมผืนผ้า [ sìi lìam pěun pâa] rectangle
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [ sìi lìam kâao lǎam tàt] diamond, rhombus
ห้าเหลี่ยม [hâa lìam] pentagon
หกเหลี่ยม [hòk lìam] hexagon
วงรี [wong rii] oval
วงกลม [wong glom] circle
ครึ่งวงกลม [krêung wong glom] semicircle
ดาว [daao] star
พระจันทร์เสี้ยว [prájan sîao] crescent
ลูกศร [lûuk sǎwn] arrow
กากบาท [gaa ga bàat] cross
หัวใจ [hǔa jai] heart

* “สี่เหลี่ยม [sìi lìam]” means “quadrilateral.”…

Continue reading Wallpaper 12: Shapes


ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.…

Continue reading The Right Man

* For male speakers, replace the pronoun “ฉัน [chán]” with “ผม [phǒm].”

Expressing Frustration, Anger and Hurt Feelings

ฉันเสียใจมากกับสิ่งที่คุณทำ
[chán sǐajai mâak gàp sìng tîi khun tam]
I’m very hurt by what you did.

คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
[khun tam gàp chán yàang níi dâi yang ngai]
How could you do that to me?…

Continue reading Common Phrases Used in Arguments with a Partner


ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ไปยุโรปเพราะเจอโควิด
[pii níi pen pii râek tîi pǒm mâi dâi pai Europe práw jer Covid]
This is the first year I don’t travel to Europe due to Covid.

ส่วนปีก่อนๆ ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์
[sùan pii gàwn gàwn mâi dâi pai práw mâi mii tang]
The previous years, I didn’t due to lack of money.…

Continue reading The Reason Why


ลูกคนแรก: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
[lûuk kon râek: parinyaa dtree sǎakǎa sèettasàat]
First child: (Graduated with) a bachelor’s degree in Economics.

ลูกคนที่ 2: จบ MBA
[lûuk kon tîi sǎwng: jòb MBA]
Second child: Graduated with an MBA degree.

ลูกคนที่ 3: จบด๊อกเตอร์
[lûuk kon tîi sǎam: jòb doctor]
Third child: Graduated with a PHD.

ลูกคนที่ 4: โจรลักเล็กขโมยน้อย
[lûuk kon tîi sìi: jone láklékkamoinói]
Fourth child: A petty thief.…

Continue reading The Black Sheep

ความเร็วเน็ต [kwaam reo net] Internet speed

เกาหลีใต้ [gaolǐi dtâi] South Korea’s = เร็วดุจแสง [reo dùt sǎeng] Fast as light

ญี่ปุ่น [yîi pùn] Japan’s = เครื่องบินไอพ่น [krêuang bin aipôn] a jet plane

จีน [jiin] China’s = เสือชีต้าร์ [sěua chiitâa] a cheetah

ไทย [thai] Thailand’s = หอยทากเป็นตะคริว [hǒi tâak pen takrew] a snail having muscle cramps…

Continue reading Internet Speed

“ถ้า [tâa]” means “if” and “อย่างนั้น [yàng nán]” means “so.” The literal meaning of “ถ้าอย่างนั้น [tâa yàng nán]” is “if so….” In spoken language, we often say อย่างงั้น [yàng ngán] instead of อย่างนั้น [yàng nán] as it’s easier to pronounce.

“ถ้าอย่างงั้น [tâa yàng ngán],” “ถ้างั้น [tâa ngán],” and “งั้น [ngán]” are informal variations of the idiom “ถ้าอย่างนั้น [tâa yàng nán].”…

Continue reading (ถ้า)(อย่าง)งั้น “(tâa) (yàng) ngán”


รูปตัวจริง [rûup tua jing]
How I look in real life.

รูปในบัตรประชาชน [rûup nai bàt prachachon]
How I look on my ID.

รูปในเฟสบุ๊ค [rûup nai Facebook]
How I look on Facebook.…

Continue reading How I look