football-in-net

It’s FIFA World Cup time! PickupThai would love to help enhance your football watching experience with our special lesson on basic football terms in Thai. Some of these words can be used with other sports as well. You will have more fun talking to your Thai friends about the matches you watch or even understand the games better in Thai.…

Continue reading A Glossary of Football Terms


ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.…

Continue reading The Right Man

* For male speakers, replace the pronoun “ฉัน [chán]” with “ผม [phǒm].”

Expressing Frustration, Anger and Hurt Feelings

ฉันเสียใจมากกับสิ่งที่คุณทำ
[chán sǐajai mâak gàp sìng tîi khun tam]
I’m very hurt by what you did.

คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
[khun tam gàp chán yàang níi dâi yang ngai]
How could you do that to me?…

Continue reading Common Phrases Used in Arguments with a Partner


ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ไปยุโรปเพราะเจอโควิด
[pii níi pen pii râek tîi pǒm mâi dâi pai Europe práw jer Covid]
This is the first year I don’t travel to Europe due to Covid.

ส่วนปีก่อนๆ ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์
[sùan pii gàwn gàwn mâi dâi pai práw mâi mii tang]
The previous years, I didn’t due to lack of money.…

Continue reading The Reason Why


ลูกคนแรก: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
[lûuk kon râek: parinyaa dtree sǎakǎa sèettasàat]
First child: (Graduated with) a bachelor’s degree in Economics.

ลูกคนที่ 2: จบ MBA
[lûuk kon tîi sǎwng: jòb MBA]
Second child: Graduated with an MBA degree.

ลูกคนที่ 3: จบด๊อกเตอร์
[lûuk kon tîi sǎam: jòb doctor]
Third child: Graduated with a PHD.

ลูกคนที่ 4: โจรลักเล็กขโมยน้อย
[lûuk kon tîi sìi: jone láklékkamoinói]
Fourth child: A petty thief.…

Continue reading The Black Sheep

ความเร็วเน็ต [kwaam reo net] Internet speed

เกาหลีใต้ [gaolǐi dtâi] South Korea’s = เร็วดุจแสง [reo dùt sǎeng] Fast as light

ญี่ปุ่น [yîi pùn] Japan’s = เครื่องบินไอพ่น [krêuang bin aipôn] a jet plane

จีน [jiin] China’s = เสือชีต้าร์ [sěua chiitâa] a cheetah

ไทย [thai] Thailand’s = หอยทากเป็นตะคริว [hǒi tâak pen takrew] a snail having muscle cramps…

Continue reading Internet Speed

“ถ้า [tâa]” means “if” and “อย่างนั้น [yàng nán]” means “so.” The literal meaning of “ถ้าอย่างนั้น [tâa yàng nán]” is “if so….” In spoken language, we often say อย่างงั้น [yàng ngán] instead of อย่างนั้น [yàng nán] as it’s easier to pronounce.

“ถ้าอย่างงั้น [tâa yàng ngán],” “ถ้างั้น [tâa ngán],” and “งั้น [ngán]” are informal variations of the idiom “ถ้าอย่างนั้น [tâa yàng nán].”…

Continue reading (ถ้า)(อย่าง)งั้น “(tâa) (yàng) ngán”


รูปตัวจริง [rûup tua jing]
How I look in real life.

รูปในบัตรประชาชน [rûup nai bàt prachachon]
How I look on my ID.

รูปในเฟสบุ๊ค [rûup nai Facebook]
How I look on Facebook.…

Continue reading How I look


จงใช้เงินของคุณไปสิ่งที่เงินซื้อได้
[jong chái ngern kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu dâai]
Spend your money on the things money can buy.

และใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
[láe chái welaa kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu mâi dâai]
Spend your time on the things money can’t buy.

Quote by Haruki Murakami (Japanese writer)

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ] 

ใช้ [chái] to use, to spend
เงิน [ngern] money
เวลา [welaa] time
ของ + someone [kǎwng + someone]  of (used to express possession)
คุณ [khun] you
สิ่ง [sìng] thing
ที่ [tîi] that (relative pronoun)
ซื้อ [séu] to buy
ได้ [dâai] can
ไม่ได้ [mâi dâai] cannot…

Continue reading Time VS. Money

Private Lessons with Mary Jane

“It is now more than 15 months that I am learning Thai with Khru Mary Jane. We have been focusing our lessons on podcasts out of the Creamy Coconut series and recently on the e-book “365 Must-Know Thai Phrases.” Over the last months, my ability of speaking and understanding Thai have improved a lot.…

Continue reading A New Testimonial for Khru Jane

Stay Home & Study Thai with PickupThai’s Podcast
(Click here to check out our free samples!)

ไวรัส [virus] virus
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ [virus corona sǎaipan mài] novel coronavirus (COVID-19)
สายพันธุ์ [sǎaipan] strain
กลายพันธุ์ [glaai pan] to mutate
คน [kon] person, human being
มนุษย์ [manút] person, human being (formal)
สัตว์สู่คน [sàt sùu kon] animal to human
คนสู่คน [kon sùu kon] human to human
สัตว์ป่า [sàt pàa] wild animal
ค้างคาว [káang kaao] bat
งู [nguu] snake

ประเทศ [prathêet] country
ประเทศจีน [prathêet jiin] China
เมืองอู่ฮั่น [meuang ùuhân] Wuhan
ศูนย์กลางการแพร่ระบาด [sǔun glaang gaan prâe rabàat] epicenter
ตรุษจีน [trùt jiin] Chinese New Year’s
ระดับประเทศ [radàb prathêet] nationally
ระดับโลก [radàb lôke] globally
ระดับนานาชาติ [radàb naanaachâat] internationally
พื้นที่เสี่ยง [péun tîi sìang] high-risk area
ประเทศกลุ่มเสี่ยง [prathêet glùm sìang] high-risk countries

โรค [rôke] disease
โรคติดต่อ [rôke tìt tàw] contagious disease
โรคระบาด [rôke rabàat] epidemic disease
การระบาด [gaan rabàat] outbreak
แพร่ (ระบาด) [prâe (rabàat)] to spread
เชื้อ [chéua] pathogen
แพร่เชื้อ [prâe chéua] to transmit, to spread
แพร่เชื้อให้… [prâe chéua hâi…] to infect
ผ่านทาง [pàan taang] through, via
สถานการณ์ [sathǎannagaan] situation
วิกฤต [wígrìt] crisis
วิกฤตโลก [wígrìt lôke] global crisis

ป่วย [pùai] to be sick
ผู้ป่วย [pûu pùai] sick person
ติดเชื้อ [tìt chéua] to be infected, to contract
ผู้ติดเชื้อ [pûu tìt chéua] infected person
ตาย [taai] to die
เสียชีวิต [sǐa chiiwít] to die (formal)
ผู้เสียชีวิต [pûu sǐa chiiwít] dead person
จำนวน [jamnuan] number
ยอด [yâwt] total, toll
ยอดผู้ติดเชื้อ [yâwt pûu tìt chéua] infection toll
ยอดผู้เสียชีวิต [yâwt pûu sǐa chiiwít] death toll
อัตรา [àttra] rate, ratio
อัตราการเสียชีวิต [àttra gaan sǐa chiiwít] mortality rate
โอกาสรอดชีวิต [oogàat râwt chiiwít] chance of survival
รายใหม่ [raai mài] new case
เพิ่มขึ้น [pêum keûn] to increase, more
ลดลง [lót long] to decrease, less

กักตัว [gàk tua] to quarantine
กักตัวเอง [gàk tua eeng] to quarantine oneself
แยกตัวออกจาก [yâek tua àwk jàak] to isolate from
แยกตัวเองออกจาก [yâek tua eeng àwk jàak] to isolate oneself from
รวมตัว [ruam tua] to gather
อยู่ห่างจาก [yùu hàang jàak] to stay away from
หยุดเรียน [yùt rian] to miss school
หยุดทำงาน [yùt tam ngaan] to miss work
ออกจากบ้าน [àwk jàak bâan] to leave home
อยู่บ้าน [yùu bâan] to stay home
ลาหยุด [laa yùt] to take a day off
ลาป่วย [laa pùai] to take a sick leave

การฟักตัว [gaan fák tua] incubation
ระยะเวลาการฟักตัว [rayá welaa gaan fák tua] incubation period
อาการ [aagaan] symptom
เฝ้าสังเกตอาการ [fâo sǎnggèet aagaan] to watch for symptoms
อาการรุนแรง [aagaan run raeng] severe symptoms
อาการไม่รุนแรง [aagaan mâi run raeng] mild symptoms
แสดงอาการ [sadaeng aagaan] to be showing symptoms
ไม่แสดงอาการ [mâi sadaeng aagaan] to be asymptomatic

ไข้ [kâi] fever
มีไข้ [mii kâi] to have fever
ไข้สูง [kâi sǔng] high fever
ไข้ต่ำ [kâi tàm] low-grade fever
ไข้หวัด [kâi wàt] cold
ไข้หวัดใหญ่ [kâi wàt yài] influenza
อุณหภูมิ [unhàpuum] temperature
วัดอุณหภูมิ [wát unhàpuum] to measure temperature
เครื่องวัดอุณหภูมิ [krêuang wát unhàpuum] thermometer

น้ำมูก [nám mûuk] nasal mucus
น้ำลาย [nám laai] saliva
เสมหะ [sěemhà] phlegm
ละอองเสมหะ [la awng sěemhà] droplet
มีน้ำมูก [mii nám mûuk] to have runny nose
สั่งน้ำมูก [sàng nám mûuk] to blow one’s nose
จาม [jaam] to sneeze
ไอ [ai] to cough / cough
ไอแห้งๆ [ai hâeng hâeng] dry cough

เจ็บคอ [jèb kaw] (to have) a sore throat
ปวดหัว [pùad hǔa] (to have) a headache
อ่อนเพลีย [àwn plia] to be tired / fatigue
เมื่อยล้า [mêuai láa] (to have) body aches
แน่นหน้าอก [nân nâa òk] (to have) chest tightness
คลื่นไส้ [klêun sâi] to be nauseated / nausea
อาเจียน [aajian] to vomit / vomiting
ท้องเสีย [táwng sǐa] (to have) diarrhea

หายใจ [hǎai jai] to breathe
หายใจลำบาก [hǎai jai lambàak] to have difficulty breathing
หายใจติดขัด [hǎai jai tìd kàt] to have shortness of breath
ระบบทางเดินหายใจ [rabòb taang dern hǎai jai] respiratory system
ปอด [pàwd] lung
ปอดบวม [pàwd buam] pneumonia
ปอดอักเสบ [pàwd àksèep] pneumonia
ปอดล้มเหลว [pàwd lóm lěeo] lung failure
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว [rabòb taang dern hǎai jai lóm lěeo] respiratory failure
อวัยวะภายในล้มเหลว [awaiyawá paai nai lóm lěeo] organ failure

ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ฆ่าเชื้อ [kâa chéua] to disinfect
ปิดปาก [pìt pàak] to cover one’s mouth
ปิดจมูก [pìt jamùuk] to cover one’s nose
จับหน้า [jàb nâa] to touch one’s face
สัมผัสหน้า [sǎmpàt nâa] to touch one’s face
ล้างมือ [láang meua] to wash one’s hands
ถูสบู่ [tǔu sabùu] to rub (one’s hands) with soap
แขนเสื้อ [kǎen sêua] sleeve
ข้อศอก [kâw sàwk] elbow

ซื้อ [séu] to buy
ขาย [kǎai] to sell
โก่งราคา [gòng raakaa] to price gouge
หน้ากากอนามัย [nâagàak anaamai] face mask
เจลล้างมือ [gel láang meu] hand sanitizer gel
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค [námyaa kâa chéua rôke] disinfectant
เครื่องฟอกอากาศ [krêuang fâwk aagàat] air purifier
ใส่หน้ากาก [sài náagàak] to wear a mask
สวมหน้ากาก [sǔam náagàak] to wear a mask (formal)
ถอดหน้ากาก [tàwt náagàak] to remove a mask
ขาดแคลน [kàat klaen] to be short of
ขาดตลาด [kàat talàat] to be out of stock
กักตุน [gàk tun] to hoard, to stockpile
เสบียงอาหาร [sabiang aahǎan] food supplies
สิ่งของที่จำเป็น [sìng kǎwng tîi jam pen] essentials
กระดาษทิชชู่ [gradàat tissue] toilet paper
หมดเกลี้ยง [mòt glîang] to sell out

เดินทาง [dern taang] to travel
ประวัติการเดินทาง [prawàt gaan dern taang] travel history
พาสปอร์ต [passport] passport
หนังสือเดินทาง [nǎng sěu dern taang] passport (formal)
สนามบิน [sanǎam bin] airport
เครื่องบิน [krêuang bin] airplane
สายการบิน [sǎai gaan bin] airline
เที่ยวบิน [tîao bin] flight
ผู้โดยสาร [púu dooi sǎan] passenger
ผู้เดินทาง [púu dern taang] traveler
นักท่องเที่ยว [nák tâwng tîao] tourist
ต่างประเทศ [tàang prathêet] international
ในประเทศ [nai prathêet] domestic

รถโดยสารสาธารณะ [rót dooisǎan sǎataaraná] public transportation
รถเมล์ [rót may] bus
รถไฟ [rót fai] train
รถไฟฟ้า [rót faifáa] sky train / BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน [rót faifáa tái din] subway / MRT
รถแท็กซี่ [rót taxi] taxi
เรือสำราญ [reua sǎmraan] cruise ship

โรงพยาบาล [rong payaabaan] hospital
คลีนิก [clinic] clinic
หมอ [mǎw] doctor
แพทย์ [pâet] physician (formal)
พยาบาล [payaabaan] nurse
คนไข้ [kon kâi] patient
เตียงผู้ป่วย [tiang pûu pùai] hospital bed
ยา [yaa] drug, medication
ยาต้านไวรัส [yaa tâan virus] antiviral drug
วัคซีน [vaccine] vaccine

วินิจฉัย [wínítchǎi] to diagnose
ตรวจ [trùat] to examine, to test
ผลตรวจ [pǒn trùat] test result
เป็นบวก [pen bùak] to come out positive
เป็นลบ [pen lóp] to come out negative
เป็น [pen] to test positive / infected
ไม่เป็น [mâi pen] to test negative / not infected
ติดตาม [tìd taam] to follow up
รักษา [ráksǎa] to treat
รับการรักษา [ráb gaan ráksǎa] to receive treatment
ฟื้นตัว [féun tua] to recover
รักษาหาย [ráksǎa hǎai] to have recovered

ความเสี่ยง [kwaam sìang] risk
ความเสี่ยงสูง [kwaam sìang sǔng] high risk
ความเสี่ยงต่ำ [kwaam sìang tàm] low risk
ปัจจัยเสี่ยง [pàdjai sìang] risk factor
อายุ [aayú] age
เด็ก [dèk] child
คนวัยกลางคน [kon wai glaang kon] middle-aged person
คนแก่ [kon gàe] old person
ผู้สูงอายุ [pûu sǔng aayú] elderly person (formal)
เพศ [pêet] gender
ผู้ชาย [pûu chaai] man / male
ผู้หญิง [pûu yǐng] woman / female
สุขภาพ [sùkkapâap] health

โรคประจำตัว [rôke prajam tua] existing health condition
โรคหัวใจ [rôke hǔajai] heart disease
โรคเบาหวาน [rôke bao wǎan] diabetes
โรคความดันโลหิตสูง [rôke kwaam dan lohìt sǔng] hypertension
โรคทางเดินหายใจ [rôke taang dern hǎai jai] respiratory disease
ภูมิต้านทานโรค [puum tâan thaan rôke] immune system
ภูมิต้านทานโรคต่ำ [puum tâan thaan rôke tàm] compromised immune system

บุคลากรทางการแพทย์ [bùkkalaagawn taang gaan pâet] medical professionals
นักวิทยาศาสตร์ [nák wíttayaasàat] scientist
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîao chaan] professional
นักวิชาการ [nák wíchaagaan] academic personnel
นักวิจัย [nák wíjai] researcher
นักข่าว [nák kàao] news reporter
ตำรวจ [tam rùat] police
ทหาร [tahǎan] soldier
ทูต [tûut] ambassador
อาสาสมัคร [aasǎasamàk] volunteer

จัด [jàt] to hold (an event)
ยกเลิก [yók lêrk] to cancel
เลื่อน [leûan] to postpone
กิจกรรม [gìtjagam] activity
งานอีเว้นท์ [ngaan event] event
การชุมนุม [gaan chumnum] gathering
การประชุม [gaan prachum] meeting
คอนเสิร์ต [concert] concert
การแสดง [gaan sadaeng] performance
การแข่งขัน [gaan kàeng kǎn] competition
การแข่งกีฬา [gaan kàeng giilaa] sport competition
โอลิมปิก [olympic] Olympics

รัฐบาล [ráttabaan] government
กระทรวง [grasuang] ministry
กระทรวงสาธารณสุข [grasuang sǎataranásùk] Ministry of Public Health
กระทรวงการต่างประเทศ [grasuang gaan tàang prathêet] Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงแรงงาน [grasuang raeng ngaan] Ministry of Labor
กระทรวงคมนาคม [grasuang kámanaakom] Ministry of Transportation
องค์การอนามัยโลก [onggaan anaamai lôke] World Health Organization
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [sǎmnák ngaan trùat kon kâo meuang] Immigration Bureau
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค [sǔun pâwng gan láe kûab kum rôke] The Centers for Disease Control and Prevention
รัฐมนตรี [ráttamontrii] minister
นายกรัฐมนตรี [naayók  ráttamontrii] prime minister
ประธานาธิบดี [prataanatíbbawdii] president

ยับยั้ง [yáp yáng] to contain
ควบคุม [kûab kum] to control
ป้องกัน [pâwng gan] to prevent
จำกัด [jam gàt] to restrict
อพยพ [òppayóp] to evacuate
สนับสนุน [sanàp sanǔn] to support
ช่วยเหลือ [chûai leǔa] to help, to aid
เตรียมพร้อม [triam práwm] to prepare
รับมือ [ráb meu] to cope with
คาดการณ์ [kâat gaan] to predict
วิเคราะห์ [wíkráw] to analyze
วิจารณ์ [wíjaan] to criticize
ประกาศ [pragàat] to announce, to declare
รายงาน [raai ngaan] report, to report
ปกปิด [pòk pìt] to cover up
เปิดเผย [pèr tpǒei] to disclose
ปฏิบัติตาม [pàtìbàt taam] to follow
สั่งห้าม [sàng hâam] to ban
ลงโทษ [long tôte] to penalize
คืนเงิน [keun ngern] to refund

ข่าว [kàao] news
ข่าวปลอม [kàao plawm] fake news
ข้อมูล [kâw muun] information
น่าเชื่อถือ [nâa chêua těu] reliable
ออก [àwk] to issue
กฎหมาย [gòt mǎai] law
มาตรการ [mâattragaan] measure
นโยบาย [náyobaai] policy
แผนการ [pǎen gaan] strategy
คำแนะนำ [kam náe nam] guideline, advice
เข้มงวด [kêm ngûat] strict

ปิดเมือง [pìt meuang] to lock down a city
ปิดประเทศ [pìt prathêet] to lock down a country
ปิดกิจการ [pìt gìtjagaan] to close down, to go out of business
เศรษฐกิจ [sèettagìt] economy
การค้า [gaan káa] trade
ธุรกิจ [túragìt] business
หุ้น [hûn] stock
ชุมชน [chum chon] community
สังคม [sǎng kom] society
สิทธิมนุษยชน [sìttí manútsayáchon] human rights
การเหยียดผิว [gaan yìat pǐu] racial discrimination
ผลกระทบ [pǒn gratób] effect, influence
ส่งผลกระทบ [sòng pǒn gratób] to affect
ได้รับผลกระทบ [dâi ráb pǒn gratób] to be affected

ร้านค้า [ráan káa] shop, store
ร้านอาหาร [ráan aahǎan] restaurant
ร้านขายยา [ráan kǎai yaa] pharmacy
ร้านสะดวกซื้อ [ráan sadùak séu] convenience store
ซูเปอร์มาร์เก็ต [supermarket] supermarket, grocery store
บริการส่งอาหาร [bawrigaan sòng aahǎan] food delivery service
ร้านนวด [ráan nùat] massage parlor
โรงแรม [rong raem] hotel
ตลาด [talàat] market
ห้าง [hâang] shopping mall
โรงเรียน [rong rian] school
มหาวิทยาลัย [mahǎawíttayaalai] university
สถานทูต [satǎan tûut] embassy
บริษัททัวร์ [bawrisàt tour] tour company

กลัว [glua] to be afraid
ตื่นกลัว [tèun glua] to be frightened
ตื่นตระหนก [tèun tranòk] to panic
ความช่วยเหลือ [kwaam chûai lěua] help
ความเห็นใจ [kwaam hěn jai] empathy
ความร่วมมือ [kwaam rûam meu] cooperation
ความสามัคคี [kwaam sǎamákkii] unity
ความรับผิดชอบ [kwaam ráb pìt châwp] responsibility
การเสียสละ [gaan sǐa sa là] sacrifice
กำลังใจ [gamlang jai] encouragement
สู้ๆ [sûu sûu] Hang in there!…

Continue reading Coronavirus [COVID-19]: 400 Most Frequently Used Vocabulary Words