สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddee pii mài kâ, túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอให้ปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่มีแต่ความสุขสำหรับทุกคนนะคะ
[kǎw hâi pii sǎwng hâa hòk sǎam bpen pii tîi mii dtàe kwaam sùk sǎmràp túkkon náká]
May 2020 be a year full of happiness for all of you.

ขอบคุณที่ติดตาม PickupThai ตลอดปี ๒๕๖๒ นะคะ
[khàwp khun tîi dtìt dtaam PickupThai dtalàwt pii sǎwng hâa hòk sǎwng náká]
Thank you for following PickupThai throughout 2019.…

Continue reading Happy New Year 2020

In Thai, we use the expression “ขอให้ [kǎw hâi]” to wish someone something. Both first (I: “ผม [pǒm]” or “ฉัน [chán]” and second pronouns (you: “คุณ [khun]”) are usually omitted in the sentence. Below are the most common 7 wishes that can be said to anyone on any occasion. Enjoy.

1.…

Continue reading “I Wish You…”


8 ความเชื่อที่ควรถูกเปลี่ยน
[pàed kwaam chêua tîi kuan tùuk plìan]
8 Beliefs that Should Be Changed.

1. แต่งงานก่อนอายุ 30 -> แต่งงานเมื่อพร้อม
[dtàeng ngaan gàwn aayú sǎam sìp -> dtàeng ngaan mêua práwm]
Get married before 30 -> Get married when you’re ready.

2. เกษียณด้วยเงินล้าน -> เกษียณด้วยความทรงจำดีๆมากมาย
[ga sǐan dûai ngern láan -> ga sǐan dûai kwaam song jam dii dii mâak maai]
Retire with a million dollars -> Retire with lots of good memories.

Continue reading 8 Beliefs that Should Be Changed

PickupThai is proud to present our latest e-book, “365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation” [Exactly as Said by Native Speakers].

☑  Includes 365 commonly used phrases worth knowing.
☑  Teaches natural-sounding sentences as expressed by native Thai speakers.
☑  Sentences drawn from various everyday life scenarios one is likely to encounter.…

Continue reading [NEW] 365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation

วัยรุ่นสมัยนี้
[wai rûn samǎi níi]
Teenagers today…

ติดบุหรี่
[tìd burìi]
Addicted to cigarettes

ติดเหล้า
[tìd lâo]
Addicted to alcohol

ติดยา
[tìd yaa]
Addicted to drugs

ท้องก่อนวัยอันควร
[táwng gàwn wai an kuan]
Get pregnant too young
[literal translation: get pregnant before reaching an appropriate age]

และนี่คือผม
[láe nîi keu phǒm]
And this is me.…

Continue reading Teenagers Today

p1a3nri5lgjkjtem10fv1v3a1mts51
ปีนี้คุณจะไปลอยกระทงกับใคร
[pii níi khun ja pai loy grathong gàp khrai]
Who are you going to celebrate Loy Kratong with this year?

1) พ่อแม่ [pâw mâe] Parents
2) พี่น้อง [pîi náwng] Siblings
3) ญาติ [yàat] Relative
4) เพื่อน [pêuan] Friend
5) แฟน [fan] Girlfriend / boyfriend
6) แฟนเก่า [fan gào] Ex-girlfriend / ex-boyfriend
7) คนที่แอบชอบ [kon tîi àeb chôrp] Someone I have a crush on
8) สามี [sǎmii] Husband
9) ภรรยา [panrayaa] Wife
10) คนเดียว [kon diaw] Alone…

Continue reading Who are you celebrating Loy Grathong with?

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and…

Continue reading Loy Grathong Festival


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

(ข้าง)บน [(káang) bon] on, above, upstairs
(ข้าง)ล่าง [(káang) lâang] under, below, downstairs
(ข้าง)ซ้าย(ของ) [(káang) sáai (kǎwng)] on the left (of)
(ข้าง)ขวา(ของ) [(káang) kwǎa (kǎwng)] on the right (of)
(ข้าง)หน้า [(káang) nâa] in the front (of)
(ข้าง)หลัง [(káang) lǎng] in the back (of) / behind
(ข้าง)ใน [(káang) nai] in, inside
(ข้าง)นอก [(káang) nâwk] out, outside

* Remarks *

1.

Continue reading Wallpaper 11: Positions

[ V o c a b u l a r y – – – – – * ]

 

เจ [jay] vegan
มังสวิรัติ [mangsawírát] vegetarian

What vegans and vegetarians don’t eat.

เนื้อสัตว์ [néua sàt] meat
ไก่ [gài] chicken
หมู [mǔu] pork
เนื้อ(วัว) [néua (wua)] beef
เป็ด [pèd] duck

อาหารทะเล [aahǎan talay] seafood
ปลา [plaa] fish
กุ้ง [gûng] shrimp / prawn / lobster
ปู [puu] crab
หอย [hǒi] clam / mussel
น้ำปลา [nám plaa] fish sauce
น้ำพริก [nám prík] chili paste
กะปิ [ga pì] shrimp paste

Other foods vegans don’t eat.

Continue reading Useful Vocabulary and Phrases for Vegetarians & Vegans

In this lesson, khru Yuki Tachaya teaches how to count numbers 0-10 in Thai with the correct pronunciation of tones, vowels and consonants. She also mentions common mistakes she finds Thai learners make and why it’s sometimes hard for native speakers to understand them. Not only that, she also shares some useful techniques to help you remember how to say the numbers correctly and not get confused again.…

Continue reading How to Say Numbers 0-10 with the Correct Pronunciation


สุภาษิตประจำวันนี้
[sùpaasìt prajam wanníi]
Proverb of the Day.

จงใช้ชีวิตให้เหมือนใช้ smartphone
[jong chái chiiwít meǔan chái smartphone]
“Live your life like how you use a smartphone.”

อะไรที่ทำให้เรามีความสุข…เซฟไว้
[arai tîi tam hâi rao mii kwaam sùk, save wái]
Save… things that you make you happy.

อะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุข…ส่งต่อ
[arai tîi tam hâi kon èun mii kwaam sùk, sòng tàw]
Forward… things that make others happy.…

Continue reading Live Your Life Like How You Use a Smartphone

When you want to say that something is free of charge in Thai, it’s very simple. Just use the English word “ฟรี [free].” The opposite of “ฟรี [free]” is “ไม่ฟรี” [mâi free] or “ต้องเสียตังค์ [tâwng sǐa tang],” of which the literal meaning is “have to pay.”

However, the word “free” can also be used as an idiom together with a verb to imply that one’s effort was made in vain or for nothing.…

Continue reading ฟรี “free”