9 วิธีป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า
[gâao wíthii pâwng gan ton eeng jàak virus corona]
9 Ways to Protect Yourself from Coronavirus

1. หลีกเลี่ยงการไปเมืองอู่ฮั่น
[lìik lîang gaan pai meuang Wuhan]
Avoid going to Wuhan.

2. การเดินทางต่างประเทศ เลี่ยงสถานที่แออัด
[gaan dern taang dtàang prathêet, lîang satǎantîi aeàt]
Avoid being in crowded places when traveling abroad.

3. งดใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
[ngót glâi chít phûu pùai tîi mii aagaan ai, jaam, kuan sǔam nâa gàak anamai pâwng gan]
Refrain from being around sick people who are coughing and sneezing. Wearing a medical face mask is recommended.

4. ไม่เข้าตลาดค้าสัตว์ งดสัมผัสสัตว์ป่วยหรือตาย
[mâi kâo talàat kâa sàt, ngót sǎmpàt sàt pùai rěu taai]
Don’t go to animal markets. Don’t touch sick or dead animals.

5. งดเนื้อสัตว์ดิบ หรือพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
[ngót néua sàt dìp, rěu payaayaam lìik lîang palìttapan jàak néua sàt]
Refrain from eating raw meat and try to avoid meat products.

6. ล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ
[láang meu hâi saàad, rěu chái alcohol láang meu]
Wash your hands thoroughly or use hand sanitizers to clean them.

7. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
[mâi chái kǎwng sùan tua rûam gàp pûu èun, chên pâa chét nâa, gâew náam, pâa chét tua]
Do not share personal items such as handkerchiefs, cups or bath towels with other people.

8. ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
[duulae sùkkaphâap, àwk gamlang gaai, láe pák pàwn hâi piang paw]
Take care of your health, work out and get enough rest.

9. หลังกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วย รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
[lǎng glàp jàak tàang prathêet paai nai sìp sìi wan, hàak mii aagaan pùai rîip pób pâet, práwm jâeng prawàt gaan dern taang]
Seek medical help immediately if you develop symptoms within 14 days of returning from abroad, along with giving information about your travel history.

[ – – – – – V o c a b u l a r y – – – – – ]

วิธี [wíthii] way, method
ป้องกัน [pâwng gan] to protect
ตนเอง [ton eeng] oneself
จาก [jàak] from
หลีกเลี่ยง [lìik lîang] avoid
การ + verb [gaan + verb] verb + ing (gerund)
เมือง [meuang] city
การเดินทาง [gaan dern taang] travel
ต่างประเทศ [dtàang prathêet] foreign country, abroad
สถานที่ [satǎantîi] place
แออัด [aeàt] crowded
งด [ngót] to avoid
ใกล้ชิด [glâi chít] to be near, to be around
ผู้ป่วย [phûu pùai] patient, sick person
อาการ [aagaan] symptom
ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
ควร [kuan] should, ought to
สวม [sǔam] to wear, to put on
หน้ากากอนามัย [nâa gàak anamai] medical face mask
เข้า [kâo] to go in
ตลาด [talàat] market
ค้า [kâa] to trade
สัตว์ [sàt] animal
สัมผัส [sǎmpàt] to touch
ป่วย [pùai] sick
ตาย [taai] dead
เนื้อสัตว์ [néua sàt] meat
ดิบ [dìp] raw
พยายาม [payaayaam] to try
ผลิตภัณฑ์ [palìttapan] product
ล้าง [láang] to wash
มือ [meu] hand
สะอาด [saàad] clean
ใช้ [chái] to use
แอลกอฮอล์ล้างมือ [alcohol láang meu] hand sanitizer
ของ [kǎwng] thing, item
ส่วนตัว [sùan tua] private
ใช้ร่วมกับ [chái rûam gàp] to share with
ผู้อื่น [pûu èun] other people
เช่น [chên] such as
ผ้าเช็ดหน้า [pâa chét nâa] handkerchief
แก้วน้ำ [gâew náam] cup
ผ้าเช็ดตัว [pâa chét tua] bath towel
ดูแล [duulae] to take care of
สุขภาพ [sùkkaphâap] health
ออกกำลังกาย [àwk gamlang gaai] to work out
พักผ่อน [pák pàwn] to rest
เพียงพอ [piang paw] enough
หลัง [lǎng] after
กลับ [glàp] to return
ภายใน [paai nai] within
วัน [wan] day
หาก [hàak] if
มี [mii] to have
รีบ + verb [rîip + verb] to do something immediately
พบ [pób] to meet, to see
แพทย์ [pâet] doctor
พร้อม [práwm] along with
แจ้ง [jâeng] to inform
ประวัติ [prawàt] history


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *