PickupThai is proud to present our latest e-book, “365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation” [Exactly as Said by Native Speakers].

☑  Includes 365 commonly used phrases worth knowing.
☑  Teaches natural-sounding sentences as expressed by native Thai speakers.
☑  Sentences drawn from various everyday life scenarios one is likely to encounter.…

Continue reading [NEW] 365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation


ความเชื่อใจก็เหมือนยางลบ
[kwaam chêua jai gâw meǔan yaang lóp]
Trust is like an eraser.

ผิดบ่อยๆ ยางลบก็ก้อนเล็กลง
[pìt bòi bòi, yaang lóp gâw gâwn lék long]
The more often mistakes are made, the smaller it gets.

[ – – – Vocabulary – – – ]

ความเชื่อใจ [kwaam chêua jai] trust
เหมือน [meǔan] like
ยางลบ [yaang lóp] eraser, rubber
ผิด [pìt] wrong
บ่อยๆ [bòi bòi] often
ก็ [gâw] a word used to express a consequence
ก้อน [gâwn] a classifier for erasers
เล็กลง [lék long] smaller

[ – – – Grammar – – – ]

We use the structure of “adjective / adverb + ลง [long] or ขึ้น [kêun]” to talk about a change that occurs within the same subject, whereas we use “กว่า [gwàa]” to make a comparison between two different subjects.…

Continue reading Trust is like an Eraser


เมียห้ามออกไปกินเหล้านอกบ้าน
[mia hâam àwk pai gin lâo nâwk bâan]
My wife doesn’t allow me to go drink outside.

และห้ามเอาเพื่อนเข้าบ้าน
[láe hâam ao peûan kâo bâan]
and to bring friends inside the house.

[ * – – – V o c a b u l a r y – – – * ]

เมีย [mia] wife (informal, colloquial)
ห้าม [hâam] to forbid, to not allow
ออกไป [àwk pai] to go out
กิน [gin] to eat, to drink
เหล้า  [lâo] alcohol
นอก [nâwk] outside
บ้าน [bâan] house, home
และ [láe] and
เอา…เข้า [ao kâo] to bring…inside/into
เพื่อน [peûan] friend

Notes 

1.…

Continue reading An Obedient Husband


Topic
มีสัตว์บกอะไรที่อพยพถิ่นฐานที่อยู่ได้ไกลกว่านกบ้าง
[mii sàt bòk arai tîi òppayóp tìntǎan tîi yùu dâi glaai gwàa nók bâang]
What kind of land animals migrate further than birds?

Comment
ลูกหนี้ [lûuk nîi] a debtor

[ * – – – V o c a b u l a r y – – – * ]

สัตว์ [sàt] animal
สัตว์บก [sàtbòk] land animal
อพยพ [òppayóp] to migrate
ถิ่นฐานที่อยู่ [tìntǎan tîi yùu] habitat, residence
ไกล(กว่า) [glaai (gwàa)] further (than)…
นก [nók] bird
บ้าง [bâang] a particle adding to the end of a question where multiple answers are expected
More: https://pickup-thai.com/baang/…

Continue reading The Furthest Migrator

เมื่อต้องเลิกกับแฟน
[mêua tâwng lêrk gàp fan]
When breaking up with a partner

คนทั่วไป
[kon tûa pai] 
A normal person

เกมเมอร์
[gamer]
A gamer

วันแรก
[wan râek]
First day

หนึ่งอาทิตย์ต่อมา
[neùng aathít tàw maa]
One week later

หนึ่งเดือนต่อมา
[neùng deuan tàw maa]
One month later

 

[ – – – Grammar – – – ]

A period of time + ต่อมา [tàw maa] / ถัดมา [tàd maa] = some time later

สองปีต่อมา [sǎwng pii tàw maa] / สองปีถัดมา [sǎwng pii tàd maa] 2 years later
สามวันต่อมา [sǎam wan tàw maa] / สามวันถัดมา [sǎam wan tàd maa] 3 days later
สี่เดือนต่อมา [sìi deuan tàw maa] / สี่เดือนถัดมา [sìi deuan tàd maa] 4 months later

Noun / classifier + ต่อมา [tàw maa] / ถัดมา [tàd maa] = the next…..…

Continue reading When a Gamer Breaks up with Their Partner


เรียนท่านเจ้าของรถม้าและรถสามล้อ
[rian tâan jâo kǎwng rót máa láe rót sǎam láw]
Dear the owners of the ride on horse and the tricycle.

โปรดทราบ [pròde sâap]
Attention, please.

(คาดว่าจะมาด้วยกัน) [kâat wâa ja maa dûai gan]
(I presume that you came here together.)

กรุณาไปเคลื่อนย้ายรถของท่านด่วน [garúnaa pai klêuan yáai rót kǎwng tâan dùan]
Please move your vehicles immediately.…

Continue reading Attention, please.

In this video, we will answer the question “What does “ฝรั่ง (fáràng)” mean? Am I considered a “ฝรั่ง (fáràng)”?” Thai people don’t just use “ฝรั่ง (fáràng)” to describe any foreigner. In this video, you will learn what “ฝรั่ง (fáràng)” actually means and if you can use it to describe yourself. You’ll also learn how to describe someone based on their physical features, and how to describe their ethnicity precisely when you have the information.…

Continue reading Q3: What does farang (ฝรั่ง) mean? Am I considered a farang (ฝรั่ง)?

 

 

Female Reproductive System

มดลูก [mót lûuk] uterus, womb
ปีกมดลูก [pìik mót lûuk] fallopian tube
ผนังมดลูก [panǎng mót lûuk] uterus wall
ปากมดลูก [pàak mót lûuk] cervix
เชิงกราน [cherng graan] pelvis
รังไข่ [rang kài] ovary
ช่องคลอด [châwng klàwt] birth canal
ประจำเดือน [prajam deuan] period / menstrual period
เมนส์ (informal) [men] period
รอบเดือน [râwp deuan] menstrual cycle
ประจำเดือนไม่มา [prajam deuan mâi maa]
to have a missed period
ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ
[prajam deuan maa samàm saměr]
to have regular periods
ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
[prajam deuan maa mâi samàm saměr]
to have irregular periods
กางเกงใน [gaang geeng nai] underwear
ผ้าอนามัย [pâa anamai] sanitary napkin
ผ้าอนามัยแบบสอด [pâa anamai bàep sàwt] tampon


Family Planning

วางแผนมีลูก [waang pǎen mii lûuk] to plan to have a baby
พยายามมีลูก [payaayaam mii lûuk] to try to conceive
ป้องกัน [pâwng gan] to prevent, to use birth control
ปล่อยท้อง [plòi táwng] to not prevent, to not use birth control
คุมกำเนิด [kum gamnèrd] to use birth control, to be on the pill
ยาคุมกำเนิด [yaa kum gamnèrd] birth control pill
ถุงยางอนามัย [tǔng yaang anamai] condom
ห่วงยางคุมกำเนิด [hûang yaang kum gamnèrd]
IUD (intrauterine contraceptive device)

ตั้งใจมี (a baby) [tângjai mii] to be planned
ไม่ตั้งใจมี (a baby) [mâi tângjai mii] to be unplanned
พลาด (a baby) [plâat] from an accident
ท้องไม่พร้อม [táwng mâi próm] to be pregnant when not ready
ท้องก่อนวัยอันควร [táwng gàwn wai ankuan]
to be pregnant as a teenager
ท้องก่อนแต่ง [táwng gàwn tàeng]
to be pregnant before marriage
ท้องไม่มีพ่อ [táwng mâimii pâw] to be pregnant without a partner
ท้องโดยไม่ตั้งใจ [táwng dooi mâi tângjai]
to have an unplanned pregnancy
พลาดท้อง [plàat táwng] to be pregnant from failed birth control


Trying to Conceive

อสุจิ [asujì] sperm
มีเพศสัมพันธ์ [mii pêet sǎmpan] to have sex
มีเซกส์ [mii sex] (informal) to have sex
ปฏิสนธิ [patì sǒntí] to be conceived
การปฏิสนธิ [gaan patì sǒntí] conception
ฝังตัว [fǎng tua] to implant
การฝังตัว [gaan fǎng tua] implantation
เลือดล้างหน้าเด็ก [leûat láang nâa dèk]
implantation bleeding

ไข่ [kài] egg
ไข่ตก [kài tòk] to ovulate
วันไข่ตก [wan kài tòk] ovulation date
นับวันไข่ตก [náp wan kài tòk] to calculate ovulation date
…วันหลังไข่ตก [wan lǎng kài tòk] DPO (day(s) past ovulation)
วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย [wan râek kǎwng prajam deuan kráng sùt táai]
LMP (date of the first day of the last menstrual period)
พยายามมีลูก [payayaam mii lûuk] to try for a baby, to try to conceive
(วัน)กำหนดคลอด [wan gamnòt klâwt] EDD (estimated due date)
ตกขาว [tòk kǎao] cervical mucus
อุณหภูมิร่างกาย [unhapum râang gaai] basal body temperature


Pregnancy

ท้อง [táwng] pregnant/to be pragnant
ตั้งครรภ์ [tâng kan] to be pregnant/to be carrying a baby
การตั้งครรภ์ [gaan tâng kan] pregnancy
คนท้อง [kon táwng] pregnant woman
แม่ท้อง [mâe táwng] expectant mother
แม่มือใหม่ [mâe meu mài] a new mother
ความเป็นแม่ [kwaam pen mâe] maternity motherhood

สองขีด [sǎwng kìit] two lines
ที่ตรวจการตั้งครรภ์ [tîi dtrùat gaan táng kan] pregnancy test
ระดับฮอร์โมน [radàp hormone] hormone level
ตรวจเจอ [dtrùat jer] to test positive
ท้องแล้ว [táwng láew] I’m pregnant!…

Continue reading Pregnancy, Childbirth and Motherhood

In this video, we will answer the question “When do Thais wai? Who should I and should I not wai?”

You will learn about the very important Thai gesture, “wai,” which is used in greeting and several other occasions. After watching the video, you will have a clear understanding of how, when and who to wai, and be able to use it correctly like the local people.…

Continue reading  Q2: When do Thais wai”? Who should I and should I not wai?