PickupThai is proud to present our latest e-book, “365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation” [Exactly as Said by Native Speakers].

☑  Includes 365 commonly used phrases worth knowing.
☑  Teaches natural-sounding sentences as expressed by native Thai speakers.
☑  Sentences drawn from various everyday life scenarios one is likely to encounter.…

Continue reading [NEW] 365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation


ความลับในมือถือ มีมากขนาดไหน
[kwaam láp nai meu těu mii mâak kanàat nǎi]
The number of secrets one has on their phone

คำนวนได้จากความเร็วในการกระชากกลับเมื่อแฟนหยิบไป
[kam nuan dâai jàak kwaam reo nai gaan grachâak glàp mêua fan yìp pai]
can be calculated by the speed at which they snatch it back when taken by their significant other.…

Continue reading The Secrets on the Phone


W e l c o m e   B a c k   t o   T h a i l a n d   G r a n d   S a l e
 – – – October 18th – December 31st, 2021 – – –

 

– P i c k u p T h a i   P o d c a s t   C o u r s e s –

Extra 200 THB off discounted

Complete Creamy Coconut (beginner) course (30 lessons)
2970 THB 2390 THB Now only 2190 THB

Extra 300 THB off discounted

Complete Sweet Green (intermediate) course (32 lessons)
4768 THB 3680 THB Now only 3380 THB

Extra 400 THB off discounted

Complete Spicy Red (advanced) course (32 lessons)
5728 THB 4320 THB Now only 3920 THB

Extra 500 THB off discounted multiple courses

Complete Creamy Coconut (beginner) and Sweet Green (intermediate) courses
7738 THB 5590 THB Now only 5090 THB

Complete Sweet Green (intermediate) and Spicy Red (advanced) courses
10496 THB 6990 THB Now only 6490 THB

Complete Creamy Coconut (beginner), Sweet Green (intermediate) and Spicy Red (advanced) courses
13466 THB 8990 THB Now only 8490 THB

 

S a v e   B i g
Click on the button below to place your order.…

Continue reading Welcome Back to Thailand Grand Sale

The word “แทนที่” [tan tîi] is a verb meaning “to replace” or “to substitute for.” However, “แทนที่จะ” [tan tîi jà] is used as an idiom. It’s usually followed by a verb and it means “instead of (doing something).” For example,

1. ปริ๊นท์เตอร์เราเสีย แทนที่จะปริ๊นท์ออกมาเป็นสี กลับออกมาเป็นสีดำ
[Printer rao sǐa, tan tîi ja print àwk maa pen sǐi, glàp àwk maa pen sǐi dam]
My printer is broken.…

Continue reading แทนที่จะ “tan tîi jà”

There are several prefixes in Thai that mean “person.” The most common ones are “นัก” [nák], “ผู้” [pûu]  “คน” [kon], “ชาว” [chaao], “ช่าง” [châng], “เจ้า” [jâo], “ตัว” [tua], “ที่” [tîi], “นาย” [naai], “นาง” [naang], “พ่อ” [pâw], “แม่” [mâe] and “ลูก” [lûuk]. Occupation names often include one of these words.

In most cases, these prefixes precede a verb and the newly formed word means a person who does the action of the verb.…

Continue reading 13 Prefixes Meaning “Person”

นักวางแผน [nák waang pǎen] planner
นักวิเคราะห์ [nák wí kráw] analyst
นักวิจารณ์ [nák wíjaan] commentator
ผู้ชำนาญการ [pûu chamnaangaan] specialist
ที่ปรึกษา [tîi prèuksǎa] advisor
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîaochaan] expert
นักคิด [nák kít] thinker
ผู้ตรวจสอบ [pûu trùat sàwp] examiner
ผู้คุมงาน [pûu kum ngaan] supervisor
นักออกแบบ [nák àwk bàep] designer
กู คนทำ [guu.. kontam] me.. the guy who takes action.…

Continue reading The Doer

กูที่ใส่แมสก์และล้างมือทุก 5 นาที
[guu tîi sài mask láe láang meu túk hâa naatii]
Me, wearing a mask and washing hands every 5 minutes.

เชื้อโควิด
[chéua covid]
COVID-19

[ – – – – – G r a m m a r – – – – -] 

ทุก [túk]+ number + counter = every…(period of time)…

Examples:
ทุกสองวัน  [túk sǎwng wan] every two days (every other day)
ทุกสามอาทิตย์ [túk sǎam aathít] every three weeks
ทุกสี่ปี [túk sìi pii] every four years
ทุกห้าชั่วโมง [túk hâa chûa mong] every five hours

Remark* “ทุกๆ” [túk túk] can also be used to emphasize the meaning e.g.…

Continue reading Despite My Best Efforts


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day


กักตัว 14 วัน สรุปไม่ติดโรค แต่ติดหนี้
[gàg tua sìp sìi wan sarùp mâi tìt rôke tàe tìt nîi]
I came out of a 14-day quarantine with no virus, but with debts.
สรุป [sarùp] It turns out… | ติดโรค [tìt rôke] to catch a disease | ติดหนี้ tìt nîi] to be in debt 

กักตัวอยู่บ้านรอดจากโควิด แต่หวิดเป็นเบาหวาน
[gàg tua yùu bâan râwt jàak COVID, tàe wìt pen bao wǎan]
I self-quarantined and tested negative for COVID, but nearly got diabetes.…

Continue reading Funny Jokes and Cheesy Pick Up Lines (COVID Edition)


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

สามเหลี่ยม [sǎam lìam] triangle
สี่เหลี่ยมจัตุรัส [sìi lìam jàtturàt] square
สี่เหลี่ยมผืนผ้า [ sìi lìam pěun pâa] rectangle
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [ sìi lìam kâao lǎam tàt] diamond, rhombus
ห้าเหลี่ยม [hâa lìam] pentagon
หกเหลี่ยม [hòk lìam] hexagon
วงรี [wong rii] oval
วงกลม [wong glom] circle
ครึ่งวงกลม [krêung wong glom] semicircle
ดาว [daao] star
พระจันทร์เสี้ยว [prájan sîao] crescent
ลูกศร [lûuk sǎwn] arrow
กากบาท [gaa ga bàat] cross
หัวใจ [hǔa jai] heart

* “สี่เหลี่ยม [sìi lìam]” means “quadrilateral.”…

Continue reading Wallpaper 12: Shapes


ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.…

Continue reading The Right Man

* For male speakers, replace the pronoun “ฉัน [chán]” with “ผม [phǒm].”

Expressing Frustration, Anger and Hurt Feelings

ฉันเสียใจมากกับสิ่งที่คุณทำ
[chán sǐajai mâak gàp sìng tîi khun tam]
I’m very hurt by what you did.

คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
[khun tam gàp chán yàang níi dâi yang ngai]
How could you do that to me?…

Continue reading Common Phrases Used in Arguments with a Partner


ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ไปยุโรปเพราะเจอโควิด
[pii níi pen pii râek tîi pǒm mâi dâi pai Europe práw jer Covid]
This is the first year I don’t travel to Europe due to Covid.

ส่วนปีก่อนๆ ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์
[sùan pii gàwn gàwn mâi dâi pai práw mâi mii tang]
The previous years, I didn’t due to lack of money.…

Continue reading The Reason Why


ลูกคนแรก: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
[lûuk kon râek: parinyaa dtree sǎakǎa sèettasàat]
First child: (Graduated with) a bachelor’s degree in Economics.

ลูกคนที่ 2: จบ MBA
[lûuk kon tîi sǎwng: jòb MBA]
Second child: Graduated with an MBA degree.

ลูกคนที่ 3: จบด๊อกเตอร์
[lûuk kon tîi sǎam: jòb doctor]
Third child: Graduated with a PHD.

ลูกคนที่ 4: โจรลักเล็กขโมยน้อย
[lûuk kon tîi sìi: jone láklékkamoinói]
Fourth child: A petty thief.…

Continue reading The Black Sheep

ความเร็วเน็ต [kwaam reo net] Internet speed

เกาหลีใต้ [gaolǐi dtâi] South Korea’s = เร็วดุจแสง [reo dùt sǎeng] Fast as light

ญี่ปุ่น [yîi pùn] Japan’s = เครื่องบินไอพ่น [krêuang bin aipôn] a jet plane

จีน [jiin] China’s = เสือชีต้าร์ [sěua chiitâa] a cheetah

ไทย [thai] Thailand’s = หอยทากเป็นตะคริว [hǒi tâak pen takrew] a snail having muscle cramps…

Continue reading Internet Speed