Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

มีความสุข [mii kwam sùk] To be happy
หัวเราะ [hǔa ráw] To laugh
ตื่นเต้น [tèun tên] To be excited
ดีใจ [dii jai] To be happy (fleetingly)
กลัว [glua] To be scared / afraid
โกรธ [gròte] To be angry
เสียใจ [sǐa jai] To be sad / sorry
กังวล [gang won] To be worried
กิน [gin] To eat
อาบน้ำ [àab náam] To take a bath / shower
ทำงาน [tam ngan] To work
นอน [nawn] To sleep
ออกกำลังกาย [àwk gamlang gaai] To exercise
ว่ายน้ำ [wâai náam] To swim
คุยโทรศัพท์ [kui torasàp] To talk on the phone
อ่านหนังสือ [àan nǎng sěu] To read a book

The character featured in this wallpaper appears in PickupThai’s E-picture Book for Learning Thai “The Unforgettable Day of Forgetful Tamago.

Continue reading Wallpaper 9: Feelings & Daily Actions

ในชีวิตนี้
[nai chiiwít níi]
In this life…

สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ
[sìng dai tîi yùu něua gaan khûap khum kwǎng khun]
Whatever is beyond your control

สิ่งนั้นกำลังสอนให้คุณรู้จักปล่อยวาง
[sìng nán gamlang sǎwn hâi khun rúu jàk plòi waang]
is teaching you how to let go.


[ V o c a b u l a r y – – – *]

ชีวิต [chiiwít] life
สิ่ง [sìng] thing
ใด [dai] which
ที่ [tîi] that… (relative pronoun)
เหนือ [něua] beyond
การควบคุม [gaan khûap khum] control
สอนให้ [sǎwn hâi] to teach (someone)..…

Continue reading Things Beyond Your Control


กฎของบ้าน
[gòt kwǎng bâan]
House Rules

1. เมียต้องถูกเสมอ
[mia tâwng tùuk saměr]
The wife is always right.

2. เมื่อไรที่คิดว่าเมียผิด ให้ย้อนกลับไปดูข้อที่ 1
[mêua rài tîi kít wâa mia pìt, hâi yáwn glàp pai duu kâw tîi nèung]
Whenever you think she is wrong, go back and read rule number 1.

Vocabulary – – – *

เมีย [mia] a colloquial informal term for “ภรรยา [panrayaa]” meaning “wife”
ถูก [tùuk] right, correct
เสมอ [saměr] always
เมื่อไรที่ [mêua rài tîi] whenever…
คิด(ว่า) [kít (wâa)] to think (that)…
ผิด [pìt] wrong
ให้ + verb [hâi] imperative form (used in a command or instruction)
ย้อนกลับ [yáwn glàp] to go back
ดู [duu] to look at, to see
ข้อที่ [kâw tîi] item… (in a list), number…

Remark*
“เมื่อไร [mêua rai]” is the way the word is written, but when spoken it’s usually pronounced as “เมื่อไหร่ [mêua rài].”…

Continue reading House Rules

The expression “…ไปอย่างนั้น(แหละ)” [pai yàang nán (làe)]” is a commonly used colloquial idiom. It’s used to imply that the action was not done for any purpose. The nearest meaning in English may be “for the sake of it” or “for no particular reason” but it can be translated in many ways depending on the context.…

Continue reading …ไปอย่างนั้น(แหละ) “pai yàang nán (làe)”

ทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงผมยาว
[tammai pûu chai těung châwp pûu yǐng phǒm yaao]
Why do guys like girls with long hair?

เพราะผู้หญิงผมยาวมักดูแลผมเป็นพิเศษ
[práw pûu yǐng phǒm yaao mák duu lae phǒm pen phísèet]
Because girls with long hair tend to take special care of their hair/me.

Vocabulary – – – *

ผม [phǒm] hair / first person pronoun “me” used by males.…

Continue reading Girls with Long Hair

Private Lessons with Mary Jane

“I have been taking weekly lesson with Khru Jane for almost six months. The lessons with Khru Jane are well structured with optional material to prepare in advance which serves as the lesson template. Despite the welcome structure, the lessons are by no means rigid; for large parts of the lesson Khru Jane naturally branches the conversation from the course material and in turn gently encourages and supports my attempts to express and understand the language on wherever the topic might lead.

Continue reading A New Testimonial for Khru Jane

In this video, khru Yuki Tachaya talks about the common mistakes Thai learners tend to make when composing a sentence expressing their wants and desires. She teaches how to express that you want something, want to do something and want someone else to do something by using “อยากมี [yàak mii]”/”อยากได้ [yàak dâai]”, “อยาก [yàak] + verb” and “อยากให้ [yàak hâi]” respectively.…

Continue reading How to Express Wants And Desires

football-in-net

It’s FIFA World Cup time! PickupThai would love to help enhance your football watching experience with our special lesson on basic football terms in Thai. Some of these words can be used with other sports as well. You will have more fun talking to your Thai friends about the matches you watch or even understand the games better in Thai.…

Continue reading A Glossary of Football Terms

Everyone knows how to say “Thank you” in Thai – “ขอบคุณ” [khàwp khun]. But did you know how to let someone know what you thank them for? There are two structures that you can use when you want to express your thanks to someone, which are as follows;

1. ขอบคุณ [khàwp khun] + สำหรับ [sǎmràp] + noun
2.…

Continue reading Thank you for…/ Sorry for…

One of the most common mistakes Thai learners make when it comes to structuring a negative sentence with an adverb is to follow the English sentence structure and place the word “not” [ไม่ “mâi”] before the verb, followed by the adverb. However, the correct way to form a negative sentence with an adverb in Thai is to place the word “not” or “ไม่ [mâi]” between the verb and the adverb.…

Continue reading Negative Sentence with Adverb

4 ตัวอักษรที่ทำให้ผู้หญิงหัวใจเต้นแรงสุด ไม่ใช่คำว่า “LOVE”
[sìi tua àk sǎwn tîi tam hâi pûu yǐng hǔa jai tên raeng sùd mâi châi kam wâa “LOVE”]
The 4 letters that make a woman’s heart beat the fastest aren’t “LOVE”

แต่เป็นคำว่า “SALE”
[tâe pen kam wâa “SALE”]
but “SALE.”

Vocabulary

ตัวอักษร [tua àk sǎwn] letter, character
ทำให้ [tam hâi] to make, to cause
หัวใจ [hǔa jai] heart
เต้น [tên] to dance (in this context, “to beat”)
แรง [raeng] strong, strongly
สุด [sùd] the most (derived from “ที่สุด [tîi sùd]”)
คำว่า [kam wâa] the word…

Click here to learn more about the word “ว่า [wâa]”…

Continue reading The Four Letters

The word แย่ [yâe] is an adjective meaning “bad” or “terrible.” For example, “อากาศแย่” [aagàat yâe] bad weather, “รสชาติแย่” [rótchâat yâe] bad taste or “นิสัยแย่” [nísǎi yâe] bad attitude. However, when used as an adverb to intensify an adjective, it means “badly” or “terribly” as in “very” or “to a great degree.”…

Continue reading ~แย่(เลย) “yâe (loei)”

A unique display of the numbers 1-10 written in Thai numerals and spelled out by name in Thai script on various useful products including clocks, watches, T-shirts, mouse pads, mugs and phone cases.

 

Featured Products

Click here to see all products from this collection.

 

Thai Numbers Wall Clock

Wall clock with the hours written in Thai numerals and spelled out in Thai script.…

Continue reading Thai Numbers

In this video, khru Yuki Tachaya explains the uses of all the four different verbs that Thai people use to express ability, which are เป็น [bpen] ได้ [dâai] ไหว [wǎi] and ออก [àwk]. She also talks about some common mistakes that Thai learners use regarding this subject. After watching this video, you will be able to say what you know how to do and use each verb in the correct contexts and sound natural like a Thai person.…

Continue reading How to Express Ability in Thai

จงเดาว่าใครที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนเมื่อคืน
[jong dao wâa khrai tîi tam hâi túk kon mâi dâai nawn mêua keun]
Guess who it is that kept everyone up last night.

[ Vocabulary – – – – – *]
จง [jong] + verb : formal imperative form (used in written language)
เดา(ว่า) [dao (wâa)] : to guess
ทุกคน  [túk kon] : everyone
เมื่อคืน  [mêua keun] : last night

[ Grammar – – – – – *]

1.)

Continue reading Who Kept Everyone up Last Night