Fun Thai Trivia

You’ll be happy if you can figure out what is written in this message.
Try reading it and find out why.

1551748_545833935514649_1892255452_n

Here is what’s written – – – >

“เฉพาะคนหน้าตาดีถึงอ่านออก”
[chapáw kon nâataa dii těung àan àwk]
Only good-looking people can read this.

 …

Continue reading Can You Read This?

1947327_553216434776399_1067578831_n

ความสุขมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปัน
[kwaam sùk mii kwaam mǎai gâw tàw mêua dâai bàng pan]

Happiness only has a meaning when it is shared.

[ – – – – – Grammar – – – – – ]
ต่อเมื่อ [tàw mêua] only when… / on the condition that…

 …

Continue reading Happiness

389601_429088597189184_506128929_n

แล้วไง
[léaw ngai]
So what?

คุณและ 13 คนหาได้แยแสเรื่องนี้ไม่
[khun láe sìp sǎam kon hǎa dâi yae sǎe rêuang níi mâi]
You and 13 people don’t give a damn about this post.

Wouldn’t it be fun if Facebook really had this button? ( ^ o ^ )

Continue reading So What?

10150657_569229216508454_1337555996_n

เมื่อแม่พาผมไปแพลทตินั่ม
When my mom takes me to Platinum,
[mêua mâe paa phǒm pai Platinum]

หรือร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
a clothes store or a makeup store…
[rěu ráan kǎai sêu pâa krêuang sǎm aang]

– – – – –

สิ่งที่แม่หา
What my mom looks for
[sìng tîi mâe hǎa]

สิ่งที่ผมหา
What I look for
[sìng tîi phǒm hǎa]…

Continue reading When My Mom Takes Me to Shop with Her

10003272_573958032702239_5470000524962536973_n

ไปดวงจันทร์ ถ่ายแค่ 5 รูป

[pai duangjan, tàai kâe hâa rûup]
Went to the moon and took only 5 photos.

เข้าห้องน้ำ รัวไป 37 รูป
[kâo hâwng náam,rua pai sǎam sìp jèt rûup]
Went to the restroom and took 37.
Continue reading Men VS. Women

kongbeng

“ผู้ที่มีเกียรติ คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น”
[pûu tîi mii gìat keu pûu tîi hâi gìat pûu èun]
A respectable person is a person that respects others.

– a quote by Zhuge Liang

Watch this related video on “Verb to Be” [เป็น pen / อยู่ yùu / คือ keu]. Enjoy!

Continue reading A Respectable Person

10245399_574581665973209_72794198415298288_n

จะไม่กินอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวอ้วน
[jà mâi gin arai ìik léaw, dǐaw ûan]
I won’t eat anything anymore. Otherwise, I’ll get fat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ Grammar Time ]

1. ไม่ .

Continue reading Otherwise I’ll Get Fat

556761_500776116687098_1138934015_n

* – – – ชาเย็น VS เย็นชา – – – *

ชาเย็น [chaa-yen]: Thai iced tea
เย็นชา [yen-chaa]: Cold (indifferent, unemotional)

The Thai tea served at this café seems to be a bit different than the usual Thai tea you get.
Look at what they wrote to describe the tea!

“เย็นชาพอๆกับหัวใจแฟนเก่าคุณ”
[yen chaa paw paw gàp hǔa jai fan gào khun]
About as cold as your ex’s heart.…

Continue reading ชาเย็น VS เย็นชา

restaurant

ซีร็อคโค ภัตตาคารเปิดโล่งที่สูงที่สุดในโลก
[Sirocco pát-taa-kaan pèrd lông tîi sǔng sîi sùd nai lôke]
Sirocco, the highest open-air restaurant in the world,

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะ
[tâng yùu tîi grungthêp nîi eng kà]
is located right here in Bangkok!

มีใครเคยไปมาแล้วบ้างคะ
[mii krai koei pai maa léaw bâng ká]
Has anyone been there?

【- Vocab & Grammar – 】

1.…

Continue reading The World’s Highest Open-Air Restaurant