Fun Thai Trivia

p1a3nri5lgjkjtem10fv1v3a1mts51
ปีนี้คุณจะไปลอยกระทงกับใคร
[pii níi khun ja pai loy grathong gàp khrai]
Who are you going to celebrate Loy Kratong with this year?

1) พ่อแม่ [pâw mâe] Parents
2) พี่น้อง [pîi náwng] Siblings
3) ญาติ [yàat] Relative
4) เพื่อน [pêuan] Friend
5) แฟน [fan] Girlfriend / boyfriend
6) แฟนเก่า [fan gào] Ex-girlfriend / ex-boyfriend
7) คนที่แอบชอบ [kon tîi àeb chôrp] Someone I have a crush on
8) สามี [sǎmii] Husband
9) ภรรยา [panrayaa] Wife
10) คนเดียว [kon diaw] Alone…

Continue reading Who are you celebrating Loy Grathong with?

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival


สุภาษิตประจำวันนี้
[sùpaasìt prajam wanníi]
Proverb of the Day.

จงใช้ชีวิตให้เหมือนใช้ smartphone
[jong chái chiiwít meǔan chái smartphone]
“Live your life like how you use a smartphone.”

อะไรที่ทำให้เรามีความสุข…เซฟไว้
[arai tîi tam hâi rao mii kwaam sùk, save wái]
Save… things that you make you happy.

อะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุข…ส่งต่อ
[arai tîi tam hâi kon èun mii kwaam sùk, sòng tàw]
Forward… things that make others happy.…

Continue reading Live Your Life Like How You Use a Smartphone


The verb “เที่ยว [tîao]” can be quite confusing to someone learning Thai. Most of the time, this word gets translated as “to travel” or “to go on a trip.” But it’s more complicated than that. In fact, “เที่ยว [tîao]” can be used any time you go out and have fun or go somewhere for enjoyment or leisure, not only limited to going on a vacation.…

Continue reading “เที่ยว [tîao]”

bb2

สุขสันต์วันสงกรานต์
[sùksǎn wan sǒng-graan]
Happy Songkran Day

สวัสดีปีใหม่ไทย
[sàwàt dii pii mài Thai]
Happy Thai New Year

สาดน้ำ
[sàat náam]
To throw/splash water

ปีนฉีดน้ำกระบอกละเท่าไหร่
[peun chìit náam gràbàwk lá tâo rài]
How much is one of these water guns?

จะไปเล่นน้ำที่…
[jà pai lên náam tîi…]
I’ll go celebrate the Songkran festival (by throwing water at other people and get soaked) at…

อย่าสาดผม/ฉัน
[yàa chìit phǒm / chán]
Don’t throw water at me!…

Continue reading Useful phrases for Songkran Day

อาการปวดหัวแบบต่างๆ
[aa gaan pùad hǔa bàep dtâang dtâang]
Different Types of Headaches

ไมเกรน
[migraine]
Migraine

ความดันโลหิตสูง
[kwaam dan low hìt sǔng]
High blood pressure

เครียด
[khrîad]
Stress

เวลาขอแฟนไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วแฟนบอกว่า “อืม ไปสิ”
[welaa kǎw fan pai tîao gàp peûan, léaw fan bàwk wâa um pai sì]
When you ask your girlfriend if it’s okay for you to go hang out with your friends and she goes “um, sure.”

Vocabulary – – *

อาการ [aa gaan] symptom
ปวดหัว [pùad hǔa] headache
แบบ [bàep] type, kind
ต่างๆ [dtâang dtâang] various, different
ความดัน [kwaam dan] pressure
โลหิต [lo hìt] blood
สูง [sǔng] high
(ความ) เครียด [(khwaam) khrîad] stress
เวลา [welaa] when
ขอ [kǎw] to ask (for permission)
แฟน [fan] girlfriend, boyfriend
ไป [pai] to go
เที่ยว [tîao] to hang out
กับ [gàp] with
เพื่อน [peûan] friend
แล้ว [léaw] and then
บอกว่า [bàwk wâa] to say (that…)
Verb + สิ [verb + sì] An affirmative response to an invitation

Did you know the difference between เวลา [welaa], ตอน [dtawn], พอ [paw] and เมื่อ [mêua]?…

Continue reading Different Types of Headaches

มีเมียสวย เพื่อนอิจฉา 5 นาที
[mii mia sǔai peûan ìdchǎ hâa naatii]
If you have a beautiful wife, your friends will envy you for five minutes.

มีเมียดี เพื่อนอิจฉาตลอดชีวิต
[mii mia dii, peûan ìdchǎ talàwd chiiwít]
If you have a good wife, they will envy you their entire lives.

V o c a b u l a r y – – – *

เมีย [mia] wife (informal)
สวย [sǔai] beautiful, gorgeous
ดี [dii] good
นาที [naatii] minute
เพื่อน [peûan] friend
อิจฉา [ìdchǎ] to envy
ตลอดชีวิต [talàwd chiiwít] one’s whole life…

Continue reading Beautiful wife vs. Good wife


ถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่น
[tâa khun tam dâai, jong chûai pûu èun]
Help others if you can.

ถ้าคุณทำไม่ได้
[tâa khun tam mâi dâai]
If you can’t,

อย่างน้อย จงอย่าทำร้ายผู้อื่น
[yàang nói, jong yàa tam ráai pûu èun]
at least don’t hurt them.

ดาไล ลามะ : Dalai Lama

[ – – – Vocabulary – – – ]

ถ้า [tâa] if
จง + verb [jong] imperative form
ช่วย [chûai] to help
ผู้อื่น [pûu èun] other people 
อย่างน้อย [yàang nói] at least
อย่า + verb [yàa] do not + verb!…

Continue reading At least…


ข้าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
[kâa tam ngaan jon mâi mii welaa pák pàwn]
I spend so much time working that I don’t have time to rest.

ส่วนข้าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงาน
[sùan kâa pák pàwn jon mâi mii welaa tam ngaan]
And I spend so much time resting that I don’t have time to work.

Vocabulary – – -*

ข้า [kâa] I, me (used by people in the ancient period)
ทำงาน [tam ngaan] to work
จน [jon] …so much that…, until
พักผ่อน [pák pàwn] to rest, to relax
ส่วน [sùan] and / as for…

Continue reading Balance is Key

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddii pii mài kâ túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราตลอดปี 2018
[khàwp khun túkkon tîi dtìd dtaam rao dtàlàwd pii sǎwng pan sìp bpàed]
Thank you for following us throughout the year 2018.

การสนับสนุนของทุกคนมีความหมายต่อเรามากๆ
[gaan sanàpsanǔn kǎwng túkkon mii khwaam mǎai dtàw rao mâak mâak]
Your support means a lot to us.…

Continue reading Happy New Year 2019

ไม่มีสิ่งใดทำให้เราเสียใจได้เท่าความคิดของเราเอง
[mâi mii sìng dai tam hâi rao sǐa jai dâai tâo kwaam kíd kwǎng rao eeng]
Nothing can hurt us as much as our own thought.

V o c a b u l a r y – – – *

ไม่มีสิ่งใด [mâi mii sìng dai] nothing
ทำให้ [tam hâi] to make… / to cause…
เสียใจ [sǐa jai] to be sad / to be hurt
ทำให้เสียใจ [tam hâi sǐa jai] to make someone sad / to hurt someone
เรา [rao] we / us
เท่า [tâo] as much as
ความคิด [kwaam kíd] thought
ของเราเอง [kwǎng rao eeng] our own….…

Continue reading Nothing…


มาลอยกระทงเป็นคู่
[maa loy krathong pen kûu]
Celebrating the Loy krathong festival with a partner…

ทำร้ายจิตใจคนโสด
[tam ráai jìt jai kon sòde]
hurting single people’s feelings.

ปรับ 2,000 (บาท)
[pràp sǎwng pan (baht)]
Penalty 2000 Baht

[ – – – Vocabulary – – – ]

ลอยกระทง [loy grathong]: to celebrate the Loy Krathong festival
เป็นคู่ [pen kûu]: in pair / in a group of two
ทำร้ายจิตใจ [tam ráai jìt jai]: to hurt (one’s feelings)
คนโสด [kon sòde]: single person
ปรับ [pràp]: to fine

[ – – – The Story of the Thai Loy Krathong – – – ]

Every year in November, Thai people celebrate the Loy Krathong festival by floating small boats made of banana leaves on a river, lake, or canal.…

Continue reading Loy Krathong Joke & Story


ประเทศไทยปีนึงฝนตกสองวัน
[prathêet Thai pii neung fon dtòk sǎwng wan]
In Thailand, it only rains two days a year.

วันที่กูไปเที่ยว
[wan tîi guu pai tîao]
The day I go out.

กับวันที่กูตากผ้า
[gàp wan tîi guu dtàak pâa]
And the day I hang my clothes to dry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ever wonder what’s the difference between “ประเทศไทย” [prathêet Thai] and “เมืองไทย” [meuang Thai]?…

Continue reading Rainy Days

A: เฮ้ย มึง ขอยืมตังค์หน่อยห้าร้อย
[hóei meung, kǎw yeum tang nòi hâa rói]
A: Hey bro, can I borrow 500?

B: เฮ้ย กูมีไม่ถึง กูมีอยู่สองร้อย
[héoi guu mii mâi teǔng, guu mii yùu sǎwng rói]
B: Woah! I don’t have that much. I only have 200.

A: เอามาก่อนก็ได้ งั้นมึงก็ติดกูอยู่สามร้อยนะ
[ao maa gàwn gâw dâai, ngán meung gâw tìd guu yùu sǎam rói ná]
A: That’s fine, just give me what you have now.…

Continue reading Borrowing Money


วันฮาโลวีน [wan halloween] Halloween day

สามสิบเอ็ด [sǎam sìp èd] 31
ตุลาคม [tùlaakom] October
สีส้ม [sǐi sôm] orange
สีดำ [sǐi dam] black
ฟักทอง [fák tawng] pumpkin
ตะเกียงฟักทอง [ta giang fák tawng] Jack-o’-lantern
ลูกอม [lûuk om] candy
เทียน [tian] candle
ตะกร้า [ta grâa] basket
แม่มด [mâe mód] witch
หมวกแม่มด [mùak mâe mód] witch hat
ไม้กวาด [máai gwàad] broomstick
หม้อต้ม [mâw tôm] cauldron
ยาพิษ [yaa pít] potion
แมงมุม [maeng moom] spider
ใยแมงมุม [yai maeng moom] spider web
ค้างคาว [káang kaao] bat
แมวดำ [maew dam] black cat
นกฮูก [nók hûuk] owl
ผี [pǐi] ghost
วิญญาณ [win yaan] spirit
น่ากลัว [nâa glua] scary
หลอก [làwk] to scare
โลงศพ [long sòp] coffin
หลุมฝังศพ [lǔm fǎng sòp] grave
ศิลาหน้าหลุมฝังศพ [sìlaa nâa lǔm fǎng sòp] tombstone
โครงกระดูก [krong gra dùuk] skeleton
หุ่นไล่กา [hùn lâi gaa] scarecrow
พระจันทร์ [prá jan] the moon
บ้านผีสิง [bâan pǐi sǐng] haunted house
งานฮาโลวีน [ngaan halloween] Halloween party
ชุดฮาโลวีน [chút halloween] Halloween costume
แต่ง(ตัว)เป็น..

Continue reading Halloween Vocabulary