Fun Thai Trivia

นักวางแผน [nák waang pǎen] planner
นักวิเคราะห์ [nák wí kráw] analyst
นักวิจารณ์ [nák wíjaan] commentator
ผู้ชำนาญการ [pûu chamnaangaan] specialist
ที่ปรึกษา [tîi prèuksǎa] advisor
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîaochaan] expert
นักคิด [nák kít] thinker
ผู้ตรวจสอบ [pûu trùat sàwp] examiner
ผู้คุมงาน [pûu kum ngaan] supervisor
นักออกแบบ [nák àwk bàep] designer
กู คนทำ [guu.. kontam] me.. the guy who takes action.…

Continue reading The Doer

กูที่ใส่แมสก์และล้างมือทุก 5 นาที
[guu tîi sài mask láe láang meu túk hâa naatii]
Me, wearing a mask and washing hands every 5 minutes.

เชื้อโควิด
[chéua covid]
COVID-19

[ – – – – – G r a m m a r – – – – -] 

ทุก [túk]+ number + counter = every…(period of time)…

Examples:
ทุกสองวัน  [túk sǎwng wan] every two days (every other day)
ทุกสามอาทิตย์ [túk sǎam aathít] every three weeks
ทุกสี่ปี [túk sìi pii] every four years
ทุกห้าชั่วโมง [túk hâa chûa mong] every five hours

Remark* “ทุกๆ” [túk túk] can also be used to emphasize the meaning e.g.…

Continue reading Despite My Best Efforts


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day


ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.…

Continue reading The Right Man


ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ไปยุโรปเพราะเจอโควิด
[pii níi pen pii râek tîi pǒm mâi dâi pai Europe práw jer Covid]
This is the first year I don’t travel to Europe due to Covid.

ส่วนปีก่อนๆ ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์
[sùan pii gàwn gàwn mâi dâi pai práw mâi mii tang]
The previous years, I didn’t due to lack of money.…

Continue reading The Reason Why


ลูกคนแรก: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
[lûuk kon râek: parinyaa dtree sǎakǎa sèettasàat]
First child: (Graduated with) a bachelor’s degree in Economics.

ลูกคนที่ 2: จบ MBA
[lûuk kon tîi sǎwng: jòb MBA]
Second child: Graduated with an MBA degree.

ลูกคนที่ 3: จบด๊อกเตอร์
[lûuk kon tîi sǎam: jòb doctor]
Third child: Graduated with a PHD.

ลูกคนที่ 4: โจรลักเล็กขโมยน้อย
[lûuk kon tîi sìi: jone láklékkamoinói]
Fourth child: A petty thief.…

Continue reading The Black Sheep

ความเร็วเน็ต [kwaam reo net] Internet speed

เกาหลีใต้ [gaolǐi dtâi] South Korea’s = เร็วดุจแสง [reo dùt sǎeng] Fast as light

ญี่ปุ่น [yîi pùn] Japan’s = เครื่องบินไอพ่น [krêuang bin aipôn] a jet plane

จีน [jiin] China’s = เสือชีต้าร์ [sěua chiitâa] a cheetah

ไทย [thai] Thailand’s = หอยทากเป็นตะคริว [hǒi tâak pen takrew] a snail having muscle cramps…

Continue reading Internet Speed


รูปตัวจริง [rûup tua jing]
How I look in real life.

รูปในบัตรประชาชน [rûup nai bàt prachachon]
How I look on my ID.

รูปในเฟสบุ๊ค [rûup nai Facebook]
How I look on Facebook.…

Continue reading How I look


จงใช้เงินของคุณไปสิ่งที่เงินซื้อได้
[jong chái ngern kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu dâai]
Spend your money on the things money can buy.

และใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
[láe chái welaa kǎwng khun pai gàp sìng tîi ngern séu mâi dâai]
Spend your time on the things money can’t buy.

Quote by Haruki Murakami (Japanese writer)

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ] 

ใช้ [chái] to use, to spend
เงิน [ngern] money
เวลา [welaa] time
ของ + someone [kǎwng + someone]  of (used to express possession)
คุณ [khun] you
สิ่ง [sìng] thing
ที่ [tîi] that (relative pronoun)
ซื้อ [séu] to buy
ได้ [dâai] can
ไม่ได้ [mâi dâai] cannot…

Continue reading Time VS. Money


ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม
[gàwn àwk jàak bâan, yàa leum]
Before you leave home, do not forget

ถุงผ้าลดโลกร้อน เผื่อแวะซื้อของ
[tǔng pâa lót lôke ráwn, pèua wáe séu kǎwng]
a cloth bag to reduce global warming, in case you stop by the grocery store.

หน้ากากกันฝุ่น กันโคโรน่า
[nâa gàak gan fùn, gan corona]
a face mask to protect yourself from PM2.5…

Continue reading Things to Have with You When You Leave Home


สุขสันต์วันแห่งความรัก
[sùk sǎn wan hàeng kwaam rák]
Happy Valentine’s Day
 
ฉัน/ผมรักคุณ
[chán/pǒm rák khun]
I love you.
 
คิดถึงคุณจัง
[kídteǔng khun jang]
I miss you.
 
ฉัน/ผมมีความสุขเวลาอยู่กับคุณ
[chán/pǒm mii kwaam sùk welaa yùu gàp khun]
I’m happy when I’m with you.
 
คุณมีแฟนรึยัง
[khun mii fan réu yang]
Do you have a boyfriend/girlfriend?
 
ขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหม
[kǎw ber khun nòi dâai mái]
Can I have your phone number?
Continue reading Happy Valentine’s Day


12 ข้อห้ามวันตรุษจีนที่ไม่ควรทำ
[sìp sǎwng kâw hâam wan dtrùt jiin tîi mâi kuan tam]
12 Things Not to Do on Chinese New Year

1. ห้ามกวาดบ้าน
[hâam gwàat bâan]
Don’t sweep your house.

2. ห้ามซักผ้า
[hâam sák pâa]
Don’t do your laundry.

3. ห้ามสระผมและตัดผม
[hâam sà phǒm láe dtàt phǒm]
Don’t wash or cut your hair.…

Continue reading 12 Things Not to Do on Chinese New Year

เงินกินข้าว [ngern gin kâao] Money for buying food.
เงินกินเหล้า [ngern gin lâo] Money for buying booze.

[ – – – – – V o c a b u la r y – – – – – ]
เงิน [ngern] money
กิน [gin] to eat
ข้าว [kâao] rice
เหล้า [lâo] alcohol

Did you know…?

Continue reading กินข้าว [gin kâao] VS. กินเหล้า [gin lâo]

เวลาอยู่กับแม่ กับ เวลาอยู่กับพ่อ
[welaa yùu gàp mâe gàp welaa yùu gàp pâw]
When I’m with my mom    VS.   When I’m with my dad

ขี่จักรยานกับแม่                                                                       ขี่จักรยานกับพ่อ
[kìi jàkgrayaan gàp mâe]                                              [kìi jàkgrayaan gàp pâw]
Riding a bike with Mom                                                Riding a bike with Dad

แม่ป้อน                                                                                             พ่อป้อน
[mâe bpâwn]                                                                              [pâw bpâwn]
When Mom feeds me                                                               When Dad feeds me

ไปซื้อของกับแม่                                                                        ไปซื้อของกับพ่อ
[bpai séu kǎwng gàp mâe]                                        [bpai séu kǎwng gàp pâw]
Going shopping with Mom                                         Going shopping with Dad

แม่แต่งตัวให้                                                                              พ่อแต่งตัวให้
[mâe dtàeng dtua hâi]                                               [pâw dtàeng dtua hâi]
When Mom dresses me                                              When Dad dresses me

ใช้เวลาอยู่บ้านกับแม่                                                            ใช้เวลาอยู่บ้านกับพ่อ
[chái welaa yùu bâan gàp mâe]                              [chái welaa yùu bâan gàp pâw]
Spending time at home with Mom                           Spending time at home with Dad

ทำอาหารกับแม่                                                                        ทำอาหารกับพ่อ
[tam aahǎan gàp mâe]                                                    [tam aahǎan gàp pâw]
Cooking with Mom                                                            Cooking with Dad

ไปสวนสนุกกับแม่                                                                     ไปสวนสนุกกับพ่อ
[bpai sǔan sanùk gàp mâe]                                         [bpai sǔan sanùk gàp pâw]
Going to a theme park with Mom                            Going to a theme park with Dad

ไปสวนสัตว์กับแม่                                                                    ไปสวนสัตว์กับพ่อ
[bpai sǔan sàt gàp mâe]                                              [bpai sǔan sàt gàp pâw]
Going to the zoo with Mom                                        Going to the zoo with Dad

กินกับแม่                                                                                   กินกับพ่อ
[gin gàp mâe]                                                                      [gin gàp pâw]
Eating with Mom                                                              Eating with Dad

เล่นกับแม่                                                                                      เล่นกับพ่อ
[lên gàp mâe]                                                                         [lên gàp pâw]
Playing with Mom                                                                 Playing with Dad


[ – – – – – V o c a b u a r y – – – – -]

เวลา [welaa] when
อยู่ [yùu] to be, to stay
กับ [gàp] with, and
แม่ [mâe] mother
พ่อ [pâw] father
ขี่ [kìi] to ride
จักรยาน [jàkgrayaan] bike
ป้อน [bpâwn] to feed
ซื้อของ [séu kǎwng] to shop, to buy things
แต่งตัว [dtàeng dtua] to dress
ใช้เวลา [chái welaa] to spend time
บ้าน [bâan] home, house
ทำอาหาร [tam aahǎan] to cook
สวนสนุก [sǔan sanùk] theme park
สวนสัตว์ [sǔan sàt] zoo
กิน [gin] to eat
เล่น [lên] play

Source: Brightside.Me

Continue reading When I’m with my mom VS. When I’m with my dad

โลกของเรามีอายุ  4600 ล้านปี
[lôke kǎwng rao mii aayú sìi pan hòk rói láan bpii]
Our Earth is 4.6 billion years old.

มี 7 ทวีป 5 มหาสมุทร 193 ประเทศ
[mii jèt tawîip, hâa mahǎasamùt, nèung rói gâao sìp sǎam prathèet]
It has 7 continents, 5 oceans, 193 countries,

สิ่งมีชีวิตนับล้านสปีชีส์
[sìng mii chiiwít náp láan species]
millions of species of living things,

มนุษย์ 7 พันล้านคน
[manút jèt pan láan kon]
7 billion people,

และ… กูโสด
[láe… guu sòde]
and… I’m single.…

Continue reading Our Earth Has…