เรียนท่านเจ้าของรถม้าและรถสามล้อ
[rian tâan jâo kǎwng rót máa láe rót sǎam láw]
Dear the owners of the ride on horse and the tricycle.

โปรดทราบ [pròde sâap]
Attention, please.

(คาดว่าจะมาด้วยกัน) [kâat wâa ja maa dûai gan]
(I presume that you came here together.)

กรุณาไปเคลื่อนย้ายรถของท่านด่วน [garúnaa pai klêuan yáai rót kǎwng tâan dùan]
Please move your vehicles immediately.

* – – – [ V o c a b u l a r y ] – – – *

เรียน [rian] Dear…
ท่าน [tâan] polite term used in front of a person you address
เจ้าของ [jâo kǎwng] owner
รถม้า [rót máa] ride on horse, carriage
รถสามล้อ [rót sǎam láw] tricycle
โปรด [pròde] please…
ทราบ [sâap] to know, to acknowledge
คาดว่า [kâat wâa] to presume, to suspect, to expect
มา [maa] to come
ด้วยกัน [dûai gan] together
กรุณา [garúnaa] please…
เคลื่อนย้าย [klêuan yáai] to move
รถ [rót] vehicle
ของท่าน [kǎwng tâan] your
ด่วน [dùan] immediately

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *