บางคนก็ทำตัวเหมือนว่าเขาพยายามจะช่วยคุณ
[baang kon gâw tam tua měuan wâa káo payaayaam ja chûai khun]
Some people act as if they were trying to help you.

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

บางคน [baang kon] some people
ทำตัว [tam tua] to act, to behave
เหมือนว่า [měuan wâa] like, as if
พยายาม [payaayaam] to try
ช่วย [chûai] to help

[ – – – G r a m m a r – – – ]

Noun + บาง [baang] + (specific) classifier (for that noun) = Some …….

Ex: 

มะม่วง [mámûang] + บาง [baang] + ลูก [lûuk]
[mango + some + classifier]
some mangoes

สัตว์ [sàt] + บาง [baang] + ตัว [tua]
[animal + some + classifier] 
some (of the) animals

สัตว์ [sàt] + บาง [baang] + ประเภท [prapêet]
[animal + some + classifier (type)]
some types of animals

หนังสือ [nǎng sěu] + บาง [baang] + เล่ม [lêm]
[book + some + classifier]
some books

ตัวอักษร [tua àk sǎwn] + บาง [baang] + ตัว [tua]
[letter + some + classifier]
some letters

สถานที่ [satǎantîi] + บาง [baang] + แห่ง [hàeng]
[place + some + classifier]
some places

สินค้า [sǐn káa] + บาง [baang] + อย่าง [yàang]
[product + some + classifier]
some products

นักเรียน [nák rian] + บาง [baang] + คน [kon]
[student + some + classifier]
some students

Sometimes the noun is omitted, such as when the noun and the classifier are the same word, or when it’s already understood by context. Below are some commonly used words that don’t follow the pattern (the noun can be omitted).

(คน)บางคน [(kon) baang kon] some people
(ที่) บางที่ [(tîi) baang tîi] some places
(เรื่อง)บางเรื่อง [(rêuang) baang rêuang] something, some things
(used with story, secret, news, rumor, fact, conflict, problem)
(บางสิ่ง)บางอย่าง [(baang sìng) baang yàang] something, some things
(used with anything, either tangible or intangible)
บางครั้ง(บางคราว) [baang kráng (baang kraao)] sometimes
บางโอกาส [baang oogàat] some occasions

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *