Fun Thai Trivia

วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ
[wan níi pen wan pâw hàeng châat]
Today is national Father’s day

และวันเกิดของในหลวง
[láe wan gèrd kǎwng nai lǔang]
and the King’s birthday.

คุณจะทำอะไรให้พ่อของคุณคะ
[khun jà tam arai hâi pâw kǎwng khun ká]
What are you going to do for your father?

อย่าลืมบอกพ่อของคุณนะคะว่าคุณรักท่านมากแค่ไหน
[yàa leum bàwk pâw kǎwng khun náká wâa khun rák tâan mâak kâe nǎi]
Don’t forget to let your father know how much you love him.…

Continue reading Thai Father’s Day

The word “ใกล้” [glâi], apart from meaning “to be close” or “to be near,” can also mean “almost” as well, for example;

..Examples..

ใกล้ถึงแล้ว
[glâi těung léaw]
We’re almost there!

ใกล้จบแล้ว
[glâi jòb léaw]
It’s almost over.

ใกล้สอบแล้ว
[glâi sàwp léaw]
The exams are right around the corner.

ใกล้สงกรานต์แล้ว
[glâi sǒnggraan léaw]
Songkran (Thai New Year’s) is coming up!…

Continue reading “ใกล้” [glâi]