Fun Thai Trivia

Did you know? In Thai, we use the verb “เล่น” (to play) with computer, the Internet & Facebook or any other social media sites. 

E.g.

เดี๋ยวค่อยกิน เล่นคอมอยู่
[dǐaw kôi gin, lên com(puter) yùu]
I’m using the computer now. I’ll eat later. 

เวลาว่าง เราชอบเล่นเน็ต
[welaa wâng rao châwp lên nèt]
In my free time, I like to surf the Internet.…

Continue reading “เล่น” (lên) + Computer / Facebook etc.

วันนี้ไปสอนนักเรียนชาวญี่ปุ่นแบบเจอตัวจริงมาที่กรุงเทพ
[Wanníi pai sǒrn nákrian chao yîipùn bàeb jer tua jing maa tîi krung thep]
Today, I gave an in-person lesson to my Japanese student for the first time in Bangkok

หลังจากสอนทางสไกป์มาเป็นเวลาประมาณครึ่งปี
[lǎng jàak sǎwn taang Skype maa pen welaa pràmaan krêung pii]
after having taught him over Skype for about half a year.…

Continue reading A Souvenir from Japan

【สระว่ายน้ำ / Sà wâai náam / Swimming Pool】

สระว่ายน้ำรูปร่างแปลกๆ เจ๋งมากๆเลยค่ะ
[Sà wâai náam rûup râang plàek plàek, jěng mâak mâak loei kâ]
Weird-shaped swimming pools! How cool!

คุณอยากว่ายสระไหนมากที่สุดค่ะ
[Khun yàak wâai sà nǎi mâak tîi sùd kâ]
Which one would you guys want to swim in the most?

กีต้าร์ หัวใจ จานสี แมว ส้นเท้า กระดูกหมา โต๊ะสนุ๊ก หรือเปียโน
[Guitar, hǔajai, jaan sǐi, maew, sôn táao, gràdùuk mǎa, tó snook, rěu piano]
Guitar, heart, palette, cat, foot, bone, snooker table or piano?…

Continue reading Cool Swimming Pools

【Colloquial Thai】 4 ways to say “I’m SO (hungry, tired etc.)”

[Adj.] + โคตร [kôde]
[Adj.] + สุดๆ [sùd sùd]
[Adj.] + อย่างแรง [yàang rang]
[Adj.] + ไม่ไหวแล้ว [mâi wǎi léaw]

E.g.

หิวโคตร [hǐw kôde] 
– I’m SO hungry!

เหนื่อยสุดๆ [neùai sùd sùd]
– I’m SO tired!

ง่วงอย่างแรง [ngûang yàng rang]
– I’m SO sleepy!…

Continue reading “I’m SO hungry”

Did you know? Apart from meaning “to enter,” “เข้า” (kâo) can also mean “to get along” and “to suit” or “to match” as well.

Example Sentences

เราเข้ากันได้ดี 
[Rao kâo gan dâai dii]
We get along well.

ฉันเข้ากับเขาได้ 
[Chán kâo gàp káo dâai]
I can get along with him.

สีนี้เข้ากับหน้าเธอ
[Sǐi níi kâo gàp nâa ter]
This color matches your looks. …

Continue reading The Several Meanings of “เข้า” (kâo)

อดคิดไม่ได้ว่า [òd kíd mâi dâai wâa] ….
I can’t help thinking/wondering ….

e.g.

อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาไม่ชอบฉัน
[òd kíd mâi dâai wâa tammai káo mâi châwp chán.]
I can’t help wondering why he doesn’t like me.

อดคิดไม่ได้ว่าเขานอกใจ
[òd kíd mâi dâai wâa káo nôrk jai.]
I can’t help suspecting that he’s cheating on me.…

Continue reading “I can’t help thinking…”

Did you know? The word “exit” in Thai, “ทางออก” (taang àwk), can also mean “a solution to a problem” (and we’re talking “life” problem, not a “math” problem).…

Continue reading “Exit”

“ถ้างั้น” [thâa ngán] = “So I’ll … then” / “In that case, I’ll..”

(^ 3 ^)/* Examples

Nobita: หาคำตอบได้มั๊ย 
[hǎa kam-tàwp dâai mái?]
Could you find the solution?

Shizuka: อืมม์ ไม่ได้อ่ะ
[Hmm.. mâi dâai à]
Hmm.. No, I couldn’t.

Nobita: ถ้างั้นผมลบมันนะ
[thâa ngán phǒm lóp man ná]
I’ll erase it then.…

Continue reading “ถ้างั้น” (thâa ngán)

ตอนแรกนึกว่าเป็นถ้วยกาแฟ แต่จริงๆเป็นเค้ก (^n^)/*
[tawn râek neúk wâa pen tûai gaafae tàe jingjing pen kék]
At first, I thought it was a coffee cup, but it’s a cake!

“ตอนแรกนึกว่า…”
[tawn râek neúk wâa…]
At first, I thought……

Continue reading “At first, I thought…”

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ 
[Pràthêet Thai pen meuang phút]
Thailand is a land of Buddhism.

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
[Pràchaachon sùan yài náp těu sàatsanǎa phút]
Most people believe in Buddhism.

ศาสนาพุทธสอนว่าทำดีได้ดี
[Sàatsanǎa phút sǎwn wâa tham dee dâi dee]
Buddhism teaches that if you do good things, you’ll get good things in return.…

Continue reading Buddhism

[Did you know .. ]

Did you know that apart from “to like”, “ชอบ” [châwp] can also mean “often” or “always” as well? เขาชอบมาสาย [káo châwp maa sǎai] doesn’t mean “He likes to come late” but it means “He often comes late.”

More examples:

ทำไมแกชอบไม่ฟังที่ฉันพูด
[tammai gae châwp mâi fang tîi chán phûut]
How come you always don’t listen to what I say?…

Continue reading Another meaning of “ชอบ (châwp)”