Fun Thai Trivia

เวลาที่เราแอบชอบใครบนเฟสฯ
[welaa tîi rao àeb châwp khrai bon Face]
When we secretly like someone on Facebook,

เรามักไม่กล้าโพสต์บอกให้เขารู้หรอก
[rao mák mâi glâa post bâwk hâi káo rúu ràwk]
We would tend to not post anything that lets them know how we feel.

แต่เราจะตามกด “Like” แทน!
[tâe rao jà taam gòt Like tan]
Instead, we’d click “like”…

“Like” แม่งทุกอย่างที่เขาโพสต์
[“Like” mâng túk yàang tîi káo post]
…every single thing that they post.…

Continue reading When we secretly like someone on Facebook…

This image is so funny. Let’s take a look at what it says!

คนปรกติ [kon pròkgatì] A normal person

นิ้วโป้ง [níw pông] Thumb
นิ้วชี้ [níw chíi] Index finger
นิ้วกลาง [níw glaang] Middle finger
นิ้วนาง [níw naang] Ring finger
นิ้วก้อย [níw gôi] Little finger…

Continue reading A Gamer’s Hand

แทบจะรอ..(verb)..ไม่ไหว
[Tàeb jà raw…mâi wǎi]
I can’t wait to…(do something).

แทบจะรอทำวีดีโอตัวใหม่ไม่ไหว 
[Tàeb jà raw tam VDO tua mài mâi wǎi]
Meaning: I can’t wait to make a new video! 

แทบจะรอให้ถึง..(noun)..ไม่ไหว
[Tàeb jà raw hâi těung … mâi wǎi]
I can’t wait until… 

แทบจะรอให้ถึงวันที่มีแฟนเพจครบสองร้อยคนไม่ไหว
[Tàeb jà raw hâi těung wan tîi mii fan page króp sǎwng rói kon mâi wǎi]
Meaning: I can’t wait until the day I get 200 likes on my page.…

Continue reading “I can’t wait…!”

Much more/ way better = “มากกว่ามาก” [mâak gwàa mâak]]

I love you much more than him
ฉันรักเธอมากกว่าเขามาก
[chán rák ter mâak gwàa káo mâak]

I like this one way better than that one
ฉันชอบอันนี้มากกว่าอันนั้นมาก
[chán châwp an níi mâak gwàa an nán mâak]…

Continue reading Much more…

【Colloquial Ending Particle: “เหอะ” hèr】
It is the same as the word “เถิด” or “เถอะ” but more colloquial.

『Formal → Informal → Very informal』
ไปกันเถิด ไปกันเถอะ ไปกันเหอะ
Pai gan tèrd Pai gan tèr Pai gan hèr
Meaning: Let’s go!…

Continue reading “เหอะ (hèr)”

To doubt = “สงสัย” (sǒng sǎi) 
True = “จริง” (jing)

In English, if you say “I doubt it’s true”, it means you don’t believe it but in Thai if you say “สงสัยจริง” (sǒng sǎi jing), it means you think it’s true! Interesting, isn’t it? (^3^) This is because the word “สงสัย” (sǒng sǎi) has two meanings “to doubt” and “to suspect.”…

Continue reading “สงสัย (sǒng sǎi)”

ทุกคนเคยไปเกาะเสม็ดไหมคะ ทะเลที่นั่นสวยมากๆเลยค่ะ
(túk kon koei pai gàw Samèd mái ká? Talay tîi nân suǎi mâak mâak loei kâ.) 
Have you guys ever been to Samed Island? The ocean there is very beautiful (^3^)

【Grammar】

เคย (koei) + verb = to have an experience doing something.
เคยไป (koei pai) = to have been to some place. …

Continue reading “Have you ever been to…?”

Did you know? Thai people call Bangkok “กรุงเทพ” (Grung-tep)
And it is often transliterated as “Krung Thep” (^n^)…

Continue reading Bangkok

Hi guys, today let’s study the words “วัยรุ่น” and “นิยม”  

“วัยรุ่น” means “teenager” and “นิยม” means “to like,” usually used with something that is in trend or popular. And when something “เป็นที่นิยม,” it is popular.  So do you understand what this image below says?

วัยรุ่นจีนนิยม WeChat
วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยม Line
วัยรุ่นอเมริกานิยม Facebook
วัยรุ่นยุโรปนิยม Twitter
วัยรุ่นไทยนิยมทุกอย่างที่ว่ามา

WeChat is popular among Chinese teenagers.…

Continue reading “นิยม” / “เป็นที่นิยม”

พ่อแม่ไม่ต้องการไอโฟน 4 หรือไอโฟน 5
[pâw mâe mâi tâwng gaan iPhone 4 rěu iPhone5]
Parents need neither an iPhone 4 nor an iPhone 5.

ขอแค่โทรศัพท์ธรรมดาที่ได้ยินเสียงลูกโทรมาก็พอ
[kâw kâe torasàp taammadaa tîi dâiyin sǐang lûuk tow maa gâw paw]
Just a regular phone where they can hear their children’s voices is all they need.…

Continue reading iPhone