ความเชื่อใจก็เหมือนยางลบ
[kwaam chêua jai gâw meǔan yaang lóp]
Trust is like an eraser.

ผิดบ่อยๆ ยางลบก็ก้อนเล็กลง
[pìt bòi bòi, yaang lóp gâw gâwn lék long]
The more often mistakes are made, the smaller it gets.

[ – – – Vocabulary – – – ]

ความเชื่อใจ [kwaam chêua jai] trust
เหมือน [meǔan] like
ยางลบ [yaang lóp] eraser, rubber
ผิด [pìt] wrong
บ่อยๆ [bòi bòi] often
ก็ [gâw] a word used to express a consequence
ก้อน [gâwn] a classifier for erasers
เล็กลง [lék long] smaller

[ – – – Grammar – – – ]

We use the structure of “adjective / adverb + ลง [long] or ขึ้น [kêun]” to talk about a change that occurs within the same subject, whereas we use “กว่า [gwàa]” to make a comparison between two different subjects. See examples below;

เล็กลง [lék long] smaller
ใหญ่ขึ้น [yài kêun] bigger

เล็กกว่า [lék gwàa] smaller
ใหญ่กว่า [yài gwàa] bigger

1. ปีนี้ ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะ [pii níi ngaan yài kêun]
You’ve grown so much bigger this year!

2. ผมตัวใหญ่กว่าพี่ผมอีก [pǒm tua yài gwàa pîi pǒm ìik]
I’m even bigger than my older brother.

แย่ลง [yâe long] worse
ดีขึ้น [dii kêun] better

แย่กว่า [yâe gwàa] worse
ดีกว่า [dii gwàa] better

1. เดี๋ยวนี้ อากาศแย่ลง [dǐao níi aa gàat yâe long] 
The air (quality) nowadays has gotten worse than before.

2. อากาศที่กรุงเทพแย่กว่าที่ภูเก็ต [aa gàat tîi grung têp yâe gwàa tîi Phuket]
The air (quality) in Bangkok is worse than that in Phuket.

For more on comparison, watch our video lesson below.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *