เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ
[mêua kít ja lóm lêrk kwaam tângjai]
When you’re going to give up on something you started,

ให้ถามตัวเองว่า
[hâi tǎam tua eeng wâa]
ask yourself

เหตุใดจึงเริ่มต้น
[hèet dai jeung rêum tôn]
why you started it in the first place.

ขงจื้อ
[kǒng jéu]
Confucius

V o c a b u l a r y – – – *

ล้มเลิก [lóm lêrk] to give up
ความตั้งใจ [kwaam tângjai] determination
ถาม [tǎam] to ask
ตัวเอง [tua eeng] oneself
เหตุใด [hèet dai] why
เริ่มต้น [rêum tôn] to start


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *