Script:

ต่าย : ลูกปัด ปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันดี
Tai: Lookpad, pii mài níi pai tîaw năi gan dii.
Tai: Lookpad, where should we go during this New Year’s vacation?

ลูกปัด : ไปนิวยอร์กมะ อยากไปตั้งนานละ
Lookpad: Pai New York má. Yàak pai tâng naan lá.
Lookpad: How about New York? I’ve always wanted to go there.

ต่าย : เหรอ ไกลอ่ะ เราไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆ
Tai: Răw.. glai à. Rao mâi chôrb nâng krêuang bin naan naan.
Tai: Really? It’s quite far. I don’t like to be on an airplane for a long time.

ลูกปัด : งั้นไปสต๊อปโอเวอร์ที่ญี่ปุ่นสักสองสามวันก่อนก็ได้ จะได้ไม่ต้องนั่งติดกันรวดเดียวหลายชั่วโมง
Lookpad: Ngán pai stop-over tîi yîi-pùn sák sŏng săam wan gòrn gâw dâai. Jà dâai mâi tông nâng tìd gan rûad diaw lăai chûa mong.
Lookpad: How about we stop over in Japan for a few days before? So we don’t have to be on the flight many hours straight.

ต่าย : ถ้าไปนิวยอร์ก ไปทางยุโรปใกล้กว่าเปล่าวะ
Tai: Tâa pai New York, pai taang Europe glâi gwàa plào wá.
Tai: If you’re going to New York though, wouldn’t it be closer to go across Europe?

ลูกปัด : เออ ก็ใกล้กว่าอ่ะ งั้นไปอังกฤษไหมอ่ะ
Lookpad: Er. Gâw glâi gwàa à. Ngán pai angrìt mái à.
Lookpad: Yeah, it would. Should we stop over in England then?

ต่าย : เออก็ได้ แต่เราพูดอังกฤษไม่เป็นเลยนะ
Tai: Er gâw dâai. Tàe rao phûut angrìt mâi pen loei ná.
Tai: That’s fine. But I don’t know English at all.

ลูกปัด : เอ๊า พูดอังกฤษไม่เป็นแต่จะไปอเมริกา
Lookpad: Áo! phûut angrìt mâi pen tàe jà pai America.
Lookpad: What? You don’t speak English but you’re going to America?

ต่าย : ก็เรากะให้แกพูดให้อ่ะ แกพูดเป็นปะล่ะ
Tai: Gâw rao gà hâi gae phûut hâi à. Gae phûut pen pà là.
Tai: Well, I planned to have you talk to the people for me. Do you know English?

ลูกปัด : ก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันวะ เราก็นึกว่าแกจะพูดเป็นซะอีก
Lookpad: Gâw mâi kôi pen meŭan gan wà. Rao gâw neúk wâa gae jà phûut pen sá ìik.
Lookpad: I don’t really know either. I thought you would.

ต่าย : งั้นเราคงต้องไปกับทัวร์แล้วล่ะ
Tai: Ngán rao kong tông pai gàp tua léaw là.
Tai: Guess we’ll have to go with a tour then!

ลูกปัด : เออ ตามนั้น
Lookpad: Er. Taam nán.
Lookpad: Alright. Let’s do that.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *