* For male speakers, replace the pronoun “ฉัน [chán]” with “ผม [phǒm].”

Expressing Frustration, Anger and Hurt Feelings

ฉันเสียใจมากกับสิ่งที่คุณทำ
[chán sǐajai mâak gàp sìng tîi khun tam]
I’m very hurt by what you did.

คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
[khun tam gàp chán yàang níi dâi yang ngai]
How could you do that to me?

คุณทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้
[khun tam yàang níi gàp chán mâi dâai]
You can’t treat me like it.

คุณทำให้ฉันเสียใจมากแค่ไหนรู้ไหม
[khun tamhâi chán sǐajai mâak kâe nǎi rúu maí]
Do you know how much you hurt me?

ฉันไม่น่าหลงเชื่อใจคุณเลย
[chán mâi nâa lǒng chêua jai khun loei]
I shouldn’t have trusted you.

ฉันมันโง่เองที่เชื่อคุณ
[chán man ngô eeng tîi chêua khun]
I was stupid to believe you.

คุณทำแบบนี้ทำไม
[khun tam bâep níi tammai]
Why did you do it?

ทำไมคุณถึงไม่คิดก่อนทำ
[tammai khun teǔng mâi kít gàwn tam]
Why didn’t you think before you did it?

ฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะทำกับฉันแบบนี้ได้
[chán mâi kít loei wâa khun ja tam gàp chán bàep níi dâai]
I never imagined that you would do this to me.

Asking for the Truth

บอกความจริงมานะ
[báwk kwaam jing maa ná]
Tell me the truth.

ฉันไม่เชื่อ อย่ามาโกหกฉัน
[chán mâi chêua, yàa maa goohòk chán]
I don’t buy it. Don’t lie to me.

อย่ามาหลอกฉัน ฉันไม่โง่นะ
[yàa maa làwk chán, chán mâi ngô na]
Don’t fool me. I’m not stupid.

คิดเหรอว่าฉันจะเชื่อ
[kít rǎw wâa chán ja chêua]
You think I’ll believe that?

ไม่จริง
[mâi jing]
That’s not true.

Placing Blame

คุณเป็นฝ่ายผิด
[khun bpen fàai pìt]
You’re in the wrong (not me).

นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน
[nîi mâi châi kwaam pìt kǎwng chán]
That’s not my fault.

คุณเป็นคนเริ่มก่อน
[khun bpen kon rêuam gàwn]
You started it.

ไม่ใช่ความผิดใครหรอก
[mâi châi kwaam pìt khrai ràwk]
It’s not anyone’s fault.

ไม่ใช่ความผิดใครคนใดคนหนึ่งหรอก
[mâi châi kwaam pìt khrai kon dai kon neùng ràwk]
It’s not only one person’s fault.

เราผิดด้วยกันทั้งคู่
[rao pìt dûai gan táng kûu]
We’re both wrong.

ใครผิดใครถูกก็ไม่สำคัญ
[khrai pìt khrai tùuk gâw mâi sǎmkan]
It doesn’t matter who’s right, who’s wrong.

Making Excuses

มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด
[man mâi dâi bpen yàang tîi khun kít]
It’s not what you think.

ฉันไม่ได้ตั้งใจ
[chán mâi dâi tâng jai]
I didn’t mean to.

ฉันไม่ได้อยากทำเลย แต่จำเป็นต้องทำ
[chán mâi dâi yàak tam loei tâe jampen tâwng tam]
I didn’t want to do it but I had to.

Admitting Fault

ฉันยอมรับว่าฉันผิด
[chán yawm ráp wâa chán pìt]
I admit I’m wrong.

ฉันผิดเอง
[chán pìt eeng]
It’s my fault.

ฉันผิดไปแล้ว
[chán pìt bpai léaw]
It’s my fault. (I regret it)

ฉันสำนึกผิดแล้ว
[chán sǎm néuk pìt léaw]
I regret it now. (I’ve acknowledged my mistake.)

Expressing Apologies

ฉันขอโทษ
[chán kǎwtôte]
I’m sorry.

ฉันขอโทษจริงๆ
[chán kǎwtôte jing jing]
I’m really sorry.

ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลย
[chán mâi nâa tam yàang nán loei]
I shouldn’t have done it.

ฉันเสียใจที่ทำให้คุณผิดหวัง
[chán sǐajai tîi tam hâi khun pìt wǎng]
I feel sorry that I’ve disappointed you.

หากย้อนเวลากลับไปได้ ฉันจะไม่ทำให้คุณเสียใจ
[hàak yáwn welaa glàp pai dâai, chán ja mâi tamhâi khun sǐajai]
If I could turn back time, I wouldn’t have hurt you.

Responding to Excuses

อย่ามาแก้ตัวหน่อยเลย
[yàa maa gâe tua nòi loei]
Don’t make excuses.

เลิกแก้ตัวได้แล้ว
[lêrk gâe tua dâai léaw]
Stop making excuses.

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพูดแบบนี้
[nîi mâi châi kráng ràek tîi khun pûut bàep níi]
This is not the first time you said it.

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทำแบบนี้
[nîi mâi châi kráng ràek tîi khun tam bàep níi]
This is not the first time you did it.

ฉันไม่สนใจ
[chán mâi sǒnjai]
I don’t care.

มันสายไปแล้ว
[mai sǎai pai léaw]
It’s too late.

ความรู้สึกที่ฉันมีให้คุณมันเปลี่ยนไปแล้ว
[kwaam rúusèuk tîi chán mii hâi khun man plìan pai léaw]
My feelings for you have changed.

ต่อไปนี้ ทุกอย่างคงไม่เหมือนเดิมอีก
[tàw pai nîi, túk yàang kong mâi měuan derm ìik]
From now on, things will never be the same again.

Responding to Apologies

ฉันไม่ให้อภัยคุณ
[chán mâi hâi apai khun]
I don’t forgive you.

สิ่งที่คุณทำมันให้อภัยไม่ได้
[sìng tîi khun tam man hâi apai mâi dâai]
What you did is unforgiveable.

คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อน ฉันถึงจะให้อภัย
[khun tâwng písùut tua eeng hâi dâai gàwn, chán těung ja hâi apai]
Prove yourself to me first and I’ll forgive you.

ฉันจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้าย
[chán ja hâi oogàat khun pen khráng sùttáai]
This will be your last chance.

สัญญากับฉันว่าคุณจะไม่ทำแบบนั้นอีก
[sǎnyaa gàp chán wâa khun ja mâi tam bàep nán ìik]
Promise me you won’t do it again.

ห้ามทำแบบนี้อีกนะ
[hâam tam bàep níi ìik ná]
Don’t do it again.

ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำผิดอีกเป็นครั้งที่สอง
[chán wǎng wâa khun ja mâi tam pìt ìik pen khráng tîi sǎwng]
I hope you won’t make the same mistake again (for the second time).

ครั้งนี้ฉันจะให้อภัย แต่ครั้งหน้าฉันจะไม่ให้อภัยแล้ว
[khráng níi chán ja hâi apai, tàe khráng nâa chán ja mâi hâi apai léaw]
I forgive you this time but next time, I won’t.

ช่างมันเถอะ ฉันหายโกรธแล้ว
[chàng man tèr, chán hǎai gròte léaw]
Forget it. I’m not mad at you anymore.

Asking for a Chance

ฟังฉันก่อน
[fang chán gàwn]
Please listen to me.

คุณไม่ฟังฉันเลย
[khun mâi fang chán loei]
You’re not listening.

คุณเข้าใจฉันผิด
[khun kâojai chán pìt]
You’re misunderstanding me.

มองหน้าฉัน
[mawng nâa chán]
Look at me.

คุยกับฉันก่อน
[kui gàp chán gàwn]
Talk to me.

อย่าทำเฉยใส่ฉันแบบนี้
[yàa tam chǒei sài chán bàep níi]
Don’t give me the cold shoulder.

ขอฉันอธิบายก่อน
[kǎw chán athíbaai gàwn]
Let me explain.

ขอโอกาสฉันแก้ตัว
[kǎw oogàat chán gâe tua]
Please let me make it up to you.

ขอโอกาสฉันพิสูจน์ตัวเอง
[kǎw oogàat chán písùut tua eeng]
Give me a chance to prove myself.

อย่าโกรธฉันเลย
[yàa gròte chán loei]
Please don’t be mad at me.

เรามาคุยกันก่อน
[rao maa kui gan gàwn]
Let’s talk.

Asking for Forgiveness

ให้อภัยฉันนะ
[hâi apai chán ná]
Forgive me.

จะให้ฉันทำยังไง คุณถึงจะให้อภัย
[ja hâi chán tam yang ngai, khun těung ja hâi apai]
What can I do to make you forgive me?

ทำยังไงคุณถึงจะหายโกรธ
[tam yang ngai khun těung ja hǎai gròte]
How can I make it up to you?

จะให้ทำอะไร ฉันก็ยอม
[ja hâi tam arai, chán gâw yawm]
I’ll do anything you want.

เรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะ
[rao maa reûm tôn mài gan tèr]
Let’s start over.

Making a Promise

ฉันจะไม่ทำแบบนั้นแล้ว
[chán ja mâi tam bàep nán léaw]
I won’t do it again.

ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอีก
[chán sǎnyaa wâa chán ja mâi tam ìik]
I promise I won’t do it again.

ฉันสัญญาว่าจะไม่มีแบบนี้อีก
[chán sǎnyaa wâa ja mâi mii bàep nîi ìik]
I promise this won’t happen again.

Other Phrases

คุณพูดว่าอะไรนะ
[khun pûut wâa arai ná]
What did you say?

อย่าบอกนะว่า…
[yàa bàwk ná wâa…]
Don’t tell me….

ช่างเถอะ พูดไปคุณก็ไม่เข้าใจ
[châng tèr, pûut pai khun gâw mâi kâojai]
Whatever. You won’t get it anyway.

พูดไปคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดี
[pûut pai khun gâw mâi chêua yùu dii]
You won’t believe what I have to say anyway.

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *