ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ไปยุโรปเพราะเจอโควิด
[pii níi pen pii râek tîi pǒm mâi dâi pai Europe práw jer Covid]
This is the first year I don’t travel to Europe due to Covid.

ส่วนปีก่อนๆ ไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังค์
[sùan pii gàwn gàwn mâi dâi pai práw mâi mii tang]
The previous years, I didn’t due to lack of money.

[ – – – – – V o c a b u l a r y – – – – – ]

Noun + แรก [râek] first
ไม่ได้ [mâi dâi] not, did not
เพราะ [práw] because, because of, due to
เจอ [jer] to face, to encounter
ส่วน [sùan] as for
ปีก่อนๆ [pii gàwn gàwn] previous years
ตังค์ [tang] (informal) money

Related lessons: http://pickup-thai.com/when-daai-doesnt-mean-can/


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *