ผมควรเรียกช่างประปา หรือช่างไฟฟ้าดี
[phǒm kuan rîak châng prapaa rěu châng faifáa dii]
Should I call a plumber or an electrician?

[ * – – – Vocabulary – – – * ]

ควร [kuan] should
เรียก [rîak] to call
ช่าง [châng] technician, craftsman, artisan
ช่างประปา [châng prapaa] plumber
ช่างไฟฟ้า [châng faifáa] electrician

Other occupation names starting with “ช่าง [châng]”

ช่างทาสี [châng taa sǐi] painter
ช่างไม้ [châng máai] carpenter
ช่างตัดเสื้อ [châng tàt sêua] tailor
ช่างแว่นตา [châng wâen taa] optician
ช่างตัดผม [châng tàt phǒm] hairdresser
ช่างแต่งหน้า [châng tàeng nâa] make-up artist
ช่างทำรองเท้า [châng tam rawng táao] shoe maker
ช่างฝีมือ [châng fǐi meu] craftsman
ช่างถ่ายรูป [châng tàai rûup] photographer
ช่างแกะสลัก [châng gàe salàk] sculptor, carver
ช่างตีเหล็ก [châng tii lèk] blacksmith
ช่างทอง [châng tawng] goldsmith
ช่างทำกุญแจ [châng tam gunjae] locksmith
ช่างซ่อมรถยนต์ [châng sâwm rótyon] mechanic

Learn more occupation names in Thai with audio, click here.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *