นักวางแผน [nák waang pǎen] planner
นักวิเคราะห์ [nák wí kráw] analyst
นักวิจารณ์ [nák wíjaan] commentator
ผู้ชำนาญการ [pûu chamnaangaan] specialist
ที่ปรึกษา [tîi prèuksǎa] advisor
ผู้เชี่ยวชาญ [pûu chîaochaan] expert
นักคิด [nák kít] thinker
ผู้ตรวจสอบ [pûu trùat sàwp] examiner
ผู้คุมงาน [pûu kum ngaan] supervisor
นักออกแบบ [nák àwk bàep] designer
กู คนทำ [guu.. kontam] me.. the guy who takes action.

คนพูดนั้นมีมาก
[kon pûut nán mii mâak]
There are plenty of people that talk.

ที่หายากคือคนทำ
[tîi hǎa yâak keu kon tam]
What’s rare is the one who takes action.

Related posts:
13 Prefixes Meaning “Person”
Occupation names starting with “ช่าง” [châng]
Common occupation names with pronunciation


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *