กูที่ใส่แมสก์และล้างมือทุก 5 นาที
[guu tîi sài mask láe láang meu túk hâa naatii]
Me, wearing a mask and washing hands every 5 minutes.

เชื้อโควิด
[chéua covid]
COVID-19

[ – – – – – G r a m m a r – – – – -] 

ทุก [túk]+ number + counter = every…(period of time)…

Examples:
ทุกสองวัน  [túk sǎwng wan] every two days (every other day)
ทุกสามอาทิตย์ [túk sǎam aathít] every three weeks
ทุกสี่ปี [túk sìi pii] every four years
ทุกห้าชั่วโมง [túk hâa chûa mong] every five hours

Remark* “ทุกๆ” [túk túk] can also be used to emphasize the meaning e.g. “ทุกๆสามปี” [túk túk sǎam pii] “every 3 years.” Note that this is not the same as “ตุ๊กๆ” [dtúk dtúk] which refers to the Thai motor tricycle taxi. The “t” sound in “ทุกๆ” [túk túk] (every) is aspirated whereas that in the “ตุ๊กๆ” [dtúk dtúk] is unaspirated (not pronounced with the sound of a breath.)

[ – – – – – V o c a b u l a r y – – – – -] 

ใส่แมสก์/หน้ากาก [sài mask/nâagàak] to wear a mask
ล้างมือ [láang meu] to wash hands
เชื้อ [chéua] pathogen

Click here to learn more COVID-19 related vocabulary


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *