ประเทศไทย pràthêet thai = Thailand
เมืองไทย meuang thai = Thailand
คนไทย kon thai = Thai people
ชาวไทย chaao thai = Thai people
ภาษาไทย paasăa thai = Thai language
ตัวอักษรไทย tua àksŏrn thai = Thai character
สำเนียงไทย sămniang thai = Thai accent
สำนวนไทย sămnuan thai = Thai idiom
กลอนไทย glorn thai = Thai poetry
วัฒนธรรมไทย wáttanátham thai = Thai culture
ประเพณีไทย pràpenii thai = Thai tradition
อาหารไทย aahăan thai = Thai food
ขนมไทย kanŏm thai = Thai dessert
ธงชาติไทย thongchâat thai = Thai flag
ดนตรีไทย dontrii thai = Thai music


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *