Both “ตั้งแต่ [tâng tàe]” and “จาก [jàak]” mean “from/since.” And both “จน [jon]” and “ถึง [těung]” mean “to/until.” Do you know when to use each one of these words? Test your Thai knowledge by taking our quiz below!

Complete the sentences below with ตั้งแต่ [táng tàe], จาก [jàak], จน [jon] or ถึง [těung].

1. ลูกฉันท่อง A __ Z ได้ __ ต้น __ จบ
[lûuk chán tâwng A __ Z dâai, __ tôn __ jòb]
My son can recite the alphabet, from the beginning to the end.

2. ฉันทำงาน __ หกโมงเช้า __ หกโมงเย็น
[chán tam ngaan __ hòk mong cháao __ hòk mong yen]
I work from 6AM to 6PM.

3. ขอเปลี่ยน __ สีชมพูเป็นสีม่วงได้ไหม
[kǎw plìan __ sǐi chompuu pen sǐi mûang dâai mái]
Can I change from pink to purple?

4. ขับรถ __ กรุงเทพไปพัทยาใช้เวลากี่ชั่วโมง
[kàp rót __ grungthêp pai Pattaya chái welaa gìi chûa mong]
How many hours does it take to drive from Bangkok to Pattaya?

5. เรียกแท็กซี่ไม่ได้เลย ต้องเดิน __ ห้างกลับมาบ้าน
[rîak taxi mâi dâai loei, táwng dern __ hâang glàp maa bâan]
I couldn’t get a taxi. I had to walk back home from the mall.

6. จดหมายฉบับนี้ __ คุณยามาดะเขียน __ คุณทานากะ
[jòt mǎai chabàb níi __ khun Yamada, kǐan __ kun Tanaka]
This letter is from Mr. Yamada to Mr. Tanaka.

7. ผมจะเริ่มวิ่งทุกวัน __ พรุ่งนี้เป็นต้นไป
[phǒm jà reûm wîng túk wan __ prûng níi pen tôn pai]
I will start jogging every day from tomorrow on.

8. กำไรบริษัทเราขึ้นมาสามสิบเปอร์เซนต์ __ ปีก่อน
[gamrai bawrisàt rao kêun maa sǎam percent __ pii gàwn]
Our company’s profit increased by 30% from last year.

9. ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย __ เช้า __ เย็น
[chán yang mâi dâi gin arai loei __ cháao __ yen]
I haven’t eaten anything since morning until now (evening).

10. ครูให้ผมอ่าน __ ย่อหน้าแรก __ ย่อหน้าสุดท้าย
[khru hâi phǒm àan __ yâw nâa râek __ yâw nâa sùt táai]
My teacher had me read from the first paragraph to the last.

11. ฉันเรียนทำอาหารฝรั่งเศส __ ยูทูป
[chán rian tam aahǎan fáràngsèet __ Youtube]
I learned how to cook French food from Youtube.

12. แฟนคนก่อนบอกว่าเขาจะรักฉันไป __ ตาย
[fan kon gàwn bàwk wâa káo ja rák chán pai __ taai]
My last boyfriend told me that he would love me until he dies.

13. ฉันจะนั่งทำการบ้านไปเรื่อยๆ  __ กระทั่งพ่อมารับ
[chán ja nâng tam gaan bâan pai reûai reûai __ gràtâng pâw maa ráp]
I will keep doing my homework until my father picks me up.

14. ฉันลดน้ำหนัก __ 74 เหลือ 47 โล
[chán lót náam nàk __ jèt sìp sìi leǔa sìi sìp jèt lo]
I’ve lost weight from 74 to 47 kilograms.

15. __ คุณกลับไปอังกฤษ ฉันก็ยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับใครเลย
[__ khun glàp pai anggrìt, chán gâw yang mâi dâi pûut paasǎa anggrìt gàp khrai loei]
Since you went back to England, I haven’t spoken English to anyone.

16. พ่อกับแม่สัญญาว่าจะซื้อรถให้ __ ฉันเข้ามหาลัยได้
[pâw gàp mâe sǎnyaa wâa jà séu rót hâi __ chán kâo mahǎalai dâai]
My parents have promised to buy me a car since I got into this university.

17. ฉันรอคุณกลับบ้าน __ ลูกเข้านอน __ ลูกตื่น
[chán raw khun glàp bâan __ lûuk kâo nawn __ lûuk tèun]
I had been waiting for you to come home since the kids went to bed until they woke up.

18. เขาจะเริ่มติดแอร์ __ ชั้นสองขึ้นไป __ ชั้นเก้า
[káo jà rêrm tìt air __ chán sǎwng kêun pai __ chán gâao]
They will start installing air-conditioners from the second floor to the ninth.

19. เราจะดูทีวี __ กว่าแม่จะบอกให้ไปนอน
[rao ja duu TV __ gwàa mâe ja bàwk hâi pai nawn]
I’ll watch TV until my mom tells me to go to bed.

20. จะอยู่ที่นี่ __ กี่โมง
[jà yùu tîi nîi __ gìi mong]
Until what time will you be here?

21. ผมขี่มอเตอร์ไซค์เป็น __ อายุยังไม่ถึงสิบห้า
[phǒm kìi mawtersai pen __ aayú yang mâi těung sìp hâa]
I’ve known how to ride a motorcycle since I was younger than 15.

22. เขาทะเลาะกันทุกวัน __ กระทั่งวันหย่า
[káo taláw gan túkwan __ gratâng wan yàa]
They had been fighting every day until the day they divorced.

23. ฉันจะไม่ขับรถผ่านป้อมตำรวจอีก __  กว่าจะสอบใบขับขี่ผ่าน
[chán ja mâi kàp rót pàan pâwm tam rùat ìik __ gwàa ja sàwp bai kàp kìi pàan]
I won’t drive past the police booth again until I pass my driving exam.

24. เขาไม่ได้ออกจากบ้านมาจะสิบวันแล้ว __ คลอดลูก
[káo mâi dâi àwk jàak bâan maa ja sìp wan léaw, __ klâwt lûuk]
She hasn’t left home for almost 10 days, since she gave birth.

25. เยอะขนาดนี้ ทำ __ พรุ่งนี้เช้าก็ไม่เสร็จ
[yér kanàat níi, tam __ prúng níi cháao gâw mâi sèt]
There’s so many of these! Even if I keep doing this until tomorrow morning, I won’t finish all of them.

A n s w e r s

1. ลูกฉันท่อง A ถึง Z ได้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
[lûuk chán tâwng A těung Z dâai, tâng tàe tôn jon jòb]
My son can recite the alphabet, from the beginning to the end.

2. ฉันทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น
[chán tam ngaan tâng tàe hòk mong cháao těung hòk mong yen]
I work from 6AM to 6PM.

3. ขอเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีม่วงได้ไหม
[kǎw plìan jàak sǐi chompuu pen sǐi mûang dâai mái]
Can I change from pink to purple?

4. ขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาใช้เวลากี่ชั่วโมง
[kàp rót jàak grungthêp pai Pattaya chái welaa gìi chûa mong]
How many hours does it take to drive from Bangkok to Pattaya?

5. เรียกแท็กซี่ไม่ได้เลย ต้องเดินจากห้างกลับมาบ้าน
[rîak taxi mâi dâai loei, táwng dern jàak hâang glàp maa bâan]
I couldn’t get a taxi. I had to walk back home from the mall.

6. จดหมายฉบับนี้จากคุณยามาดะเขียนถึงคุณทานากะ
[jòt mǎai chabàb níi jàak khun Yamada, kǐan těung kun Tanaka]
This letter is from Mr. Yamada to Mr. Tanaka.

7. ผมจะเริ่มวิ่งทุกวันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
[phǒm jà reûm wîng túk wan tâng tàe prûng níi pen tôn pai]
I will start jogging every day from tomorrow on.

8. กำไรบริษัทเราขึ้นมาสามสิบเปอร์เซนต์จากปีก่อน
[gamrai bawrisàt rao kêun maa sǎam percent jàak pii gàwn]
Our company’s profit increased by 30% from last year.

9. ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าจนเย็น
[chán yang mâi dâi gin arai loei tâng tàe cháao jon yen]
I haven’t eaten anything since morning until now (evening).

10. ครูให้ผมอ่านตั้งแต่ย่อหน้าแรกถึงย่อหน้าสุดท้าย
[khru hâi phǒm àan tâng tàe yâw nâa râek těung yâw nâa sùt táai]
My teacher had me read from the first paragraph to the last.

11. ฉันเรียนทำอาหารฝรั่งเศสจากยูทูป
[chán rian tam aahǎan fáràngsèet jàak Youtube]
I learned how to cook French food from Youtube.

12. แฟนคนก่อนบอกว่าเขาจะรักฉันไปจนตาย
[fan kon gàwn bàwk wâa káo ja rák chán pai jon taai]
My last boyfriend told me that he would love me until he dies.

13. ฉันจะนั่งทำการบ้านไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพ่อมารับ
[chán ja nâng tam gaan bâan pai reûai reûai jongràtâng pâw maa ráp]
I will keep doing my homework until my father picks me up.

14. ฉันลดน้ำหนักจาก 74 เหลือ 47 โล
[chán lót náam nàk jàak jèt sìp sìi leǔa sìi sìp jèt lo]
I’ve lost weight from 74 to 47 kilograms.

15. ตั้งแต่คุณกลับไปอังกฤษ ฉันก็ยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับใครเลย
[tâng tàe khun glàp pai anggrìt, chán gâw yang mâi dâi pûut paasǎa anggrìt gàp khrai loei]
Since you went back to England, I haven’t spoken English to anyone.

16. พ่อกับแม่สัญญาว่าจะซื้อรถให้ตั้งแต่ฉันเข้ามหาลัยได้
[pâw gàp mâe sǎnyaa wâa jà séu rót hâi tâng tàe chán kâo mahǎalai dâai]
My parents have promised to buy me a car since I got into this university.

17. ฉันรอคุณกลับบ้านตั้งแต่ลูกเข้านอนจนลูกตื่น
[chán raw khun glàp bâan tâng tàe lûuk kâo nawn jon lûuk tèun]
I had been waiting for you to come home since the kids went to bed until they woke up.

18. เขาจะเริ่มติดแอร์ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปถึงชั้นเก้า
[káo jà rêrm tìt air tâng tàe chán sǎwng kêun pai těung chán gâao]
They will start installing air-conditioners from the second floor to the ninth.

19. เราจะดูทีวีจนกว่าแม่จะบอกให้ไปนอน
[rao ja duu TV jon gwàa mâe ja bàwk hâi pai nawn]
I’ll watch TV until my mom tells me to go to bed.

20. จะอยู่ที่นี่ถึงกี่โมง
[jà yùu tîi nîi těung gìi mong]
Until what time will you be here?

21. ผมขี่มอเตอร์ไซค์เป็นตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบห้า
[phǒm kìi mawtersai pen tâng tàe aayú yang mâi těung sìp hâa]
I’ve known how to ride a motorcycle since I was younger than 15.

22. เขาทะเลาะกันทุกวันจนกระทั่งวันหย่า
[káo taláw gan túkwan jongratâng wan yàa]
They had been fighting every day until the day they divorced.

23. ฉันจะไม่ขับรถผ่านป้อมตำรวจอีกจนกว่าจะสอบใบขับขี่ผ่าน
[chán ja mâi kàp rót pàan pâwm tam rùat ìik jon gwàa ja sàwp bai kàp kìi pàan]
I won’t drive past the police booth again until I pass my driving exam.

24. เขาไม่ได้ออกจากบ้านมาจะสิบวันแล้ว ตั้งแต่คลอดลูก
[káo mâi dâi àwk jàak bâan maa ja sìp wan léaw, tâng tàe klâwt lûuk]
She hasn’t left home for almost 10 days, since she gave birth.

25. เยอะขนาดนี้ ทำถึงพรุ่งนี้เช้าก็ไม่เสร็จ
[yér kanàat níi, tam těung prúng níi cháao gâw mâi sèt]
There’s so many of these! Even if I keep doing this until tomorrow morning, I won’t finish all of them.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

3 Comments

 1. linus

  Many thanks for the interesting quiz, dear teachers! would you be providing some notes later on, teaching us what are the subtle differences and when we could use them?

  Reply

  • Basically, “จาก [jàak].. ถึง [těung]” is used for saying “from one place, point, person to another” and “ตั้งแต่ [tâng tàe]…ถึง [těung]” is used for saying “from a certain point of time to another.” Therefore, only “ตั้งแต่ [tâng tàe]” can be used for saying “since” as it precedes a point of time, not a place or person.

   While both “ถึง [těung]” and “จน [jon]” can either mean “until”or “to” and can be used interchangeably in some cases, “จน [jon]” can also be used as a conjunction (used for connecting clauses) while “ถึง [těung]” can only function as a preposition (connecting a noun with the rest of the sentence).

   Moreover, “จน [jon]” can also be used with other words to form a conjunction such as “จนกว่า [jon gwàa]” and ” จนกระทั่ง [jon gratâng]” while “ถึง [těung]” can only be used by itself.

   In the cases where either of these words can be used, the meaning is more emphasized when จน [jon], rather than “ถึง [těung],” is used. When you want to say things like “all the way up to” or “until (very late, very far, the very end etc.),” จน [jon] is the word you want to use.

   Some expressions are fixed. For example, there’s no other way to say “from the beginning to the end” than to say “ตั้งแต่ต้นจนจบ [tâng tàe tôn jon jòb].” And we only use “จาก [jàak]…เป็น [bpen]” when talking about a change “เปลี่ยนจาก…เป็น… [plìan jàak…bpen…].”

   Hope this helps 🙂

   Reply
   • linus

    ขอบคุณมากคุณครู! คำอธิบายของคุณชัดเจนและเข้าใจง่าย!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *