The word “แทนที่” [tan tîi] is a verb meaning “to replace” or “to substitute for.” However, “แทนที่จะ” [tan tîi jà] is used as an idiom. It’s usually followed by a verb and it means “instead of (doing something).” For example,

1. ปริ๊นท์เตอร์เราเสีย แทนที่จะปริ๊นท์ออกมาเป็นสี กลับออกมาเป็นสีดำ
[Printer rao sǐa, tan tîi ja print àwk maa pen sǐi, glàp àwk maa pen sǐi dam]
My printer is broken. Instead of coming out in colors, the documents came out in black and white.

2. แทนที่จะเปลี่ยนงาน เราว่าเธอลองขอเงินเดือนเพิ่มดูก่อนดีกว่า
[tan tîi ja plìan ngaan, rao wâa ter lawng kǎw ngern deuan pêrm duu gàwn dii gwàa]
I think you’d better try asking for a salary raise instead of changing jobs.

3. เขาเลือกที่จะเลิกกับแฟน แทนที่จะทนคบไปเรื่อยๆ
[káo leûak tîi ja lêrk gàp fan, tan tîi ja ton kób pai reûai reûai]
She chose to break up with her boyfriend instead of putting up with him.

4.แทนที่จะไปบอกให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอลองเปลี่ยนทัศนคติของเธอเองดีไหม
[tan tîi ja pai bàwk hâi kon èun plìan plaeng tua eeng, ter lawng plìan tátsanákatì kǎwng ter eeng dii mái]
Instead of telling other people to change themselves, wouldn’t it be better if you try changing your attitude?

5. คิดดีๆนะ จะเล่นหุ้นอ่ะ ถ้าเล่นไม่เป็น แทนที่จะได้ จะกลายเป็นเสีย
[kít dii dii ná, ja lên hûn à, tâa lên mâi pen, tan tîi ja dâi ja glaai pen sǐa]
You’d better think twice about stock trading. If you don’t know what you’re doing, you’re going to lose money instead of gaining.

In colloquial language, “แทนที่จะ” [tan tîi jà] is also used to reprimand or criticize someone’s action by saying they should be doing or should have done something differently. For example,

1. อยู่ๆ หยิบเงินจากกระเป๋าตังค์แม่ไปใช้ได้ยังไง แทนที่จะมาขอก่อน
[yùu yùu yìp ngern jàak grapǎotang mâe pai chái dâi yang ngai, tan tîi ja maa kǎw gàwn]
How could you just take money from Mommy’s wallet? You should have come and asked Mommy first.

2. แทนที่จะบอกตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะไม่มาแล้ว นี่ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ย
[tan tîi ja bàwk tângtâe mêua keun wâa ja mâi maa léaw, nîi àwk jàak bâan maa léaw nîa]
You should have told me last night that you wouldn’t be there! I’ve already left home.

3. เมาแล้วยังจะขับรถกลับบ้านเองอีก แทนที่จะให้เพื่อนช่วยขับไปส่ง
[mao léaw yang ja kàp rót glàp bâan eeng ìik, tan tîi ja hâi peûan chûai kàp pai sòng]
Why did you drive home if you were drunk? You should have asked a friend to drive you home.

4. แทนที่จะขอโทษ ยังจะกล้ามาหัวเราะอีก
[tan tîi ja kǎwtôte, yang ja glâa maa hǔaráw ìik]
You should be apologizing, not laughing at me!

5. เล่นมือถือมืดๆอีกแล้ว เดี๋ยวก็ตาบอดหรอก แทนที่จะเปิดไฟเล่น
[lên meu těu mêud mêud ìik léaw, dǐaw gâw taa bàwt rawk, tan tîi ja pèrd fai lên]
You’re looking at your phone in the dark again. You’re going to go blind. You’d better turn on the light!

6. จะไปเดินเขาแล้วตื่นเที่ยงเนี่ยนะ แทนที่จะตื่นเช้าๆ
[ja pai dern kǎo léaw tèun tîang nîa ná, tan tîi ja tèun cháo cháao]
You’re going to go hiking but you woke up at noon? You should have woken up early!

7. แทนที่จะเช็คก่อนว่ามีแบตเหลือเยอะไหม แบบนี้จะติดต่อกันยังไง
[tan tîi ja check gàwn wâa mii batt leǔa yér mái, bàep níi ja tìt tàw gan yang ngai]
You should have checked how much battery you had left. How are we going to contact each other?

8. เป็นแฟนภาษาอะไร แทนที่จะเข้าข้างฉัน กลับเขาเข้าข้างคนอื่น
[pen fan paasǎa arai, tan tîi ja kâo kâang chán, glàp kâo kâang kon èun]
What kind of boyfriend is he? He should be on my side but he’s on someone else’s.

9. แทนที่จะรอให้ครบสัญญาก่อนค่อยเลิกเช่า อีกแค่เดือนเดียวเอง
[tan tîi ja raw hâi króp sǎnyaa gàwn kôi lêrk châo, ìik kâe deuan diao eeng]
You should have waited for the contract to end before you stop renting. There was only one month to go!

“แทนที่จะ” [tan tîi jà] can also be used to express frustration to oneself, such as when complaining about one’s day or one’s life. Take a look at the examples below.

1. โอ๊ย เสียดาย ไม่น่ารีบกลับเลย แทนจะที่ได้กินพิซซ่าฟรี
[Óoi, sǐadaai, mâi nâa rîip glàp loei, tan tîi ja dâi gin pizza free]
What a shame. I shouldn’t have left so early. Now I missed the free pizzas!

2. เซ็งโควิดจัง แทนที่จะได้ไปเที่ยวรอบโลก มีแต่อยู่กับบ้าน
[seng COVID jang, tan têe ja dâi pai tîao râwp lôke, mii tàe yùu gàp bâan]
I’m so sick of Covid. Instead of getting to travel around the world, we’re just stuck at home.

3. ฝนตกอีกแล้ว แทนที่จะตกวันที่ไม่ต้องซักผ้า
[fǒn tòk ìik léaw, tan tîi ja tòk wan tîi mâi tâwng sák pâa]
Ah, it’s raining again! Why doesn’t it rain on the day I don’t have to do laundry?


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *