ความลับในมือถือ มีมากขนาดไหน
[kwaam láp nai meu těu mii mâak kanàat nǎi]
The number of secrets one has on their phone

คำนวนได้จากความเร็วในการกระชากกลับเมื่อแฟนหยิบไป
[kam nuan dâai jàak kwaam reo nai gaan grachâak glàp mêua fan yìp pai]
can be calculated by the speed at which they snatch it back when taken by their significant other.

 
*  – – V o c a b u l a r y – – *

ความลับ [kwaam láp] secret
มือถือ [meu těu] cellphone/smartphone
ขนาดไหน [kanàat nǎi] how much/to what extent
คำนวน [kam nuan] to calculate
ความเร็ว [kwaam reo] speed
กระชาก [grachâak] to snatch

กลับ [glàp] back
เมื่อ [mêua] when

แฟน [fan] boyfriend/ girlfriend
หยิบ [yìp] to take, to grab

 
*  – – G r a m m a r  – – *

การ [gaan] + verb: a gerund or a noun form of the action

กิน [gin] to eat, to dine – – – verb
การกิน [gaan gin] eating, dining – – – noun
– – คนไทยให้ความสำคัญกับการกินมาก
[kon Thai hâi kwaam sǎmkan gàp gaan gin mâak]
Eating is a huge matter to Thai people.

พูด [phûut] to say, to speak – – – verb
การพูด [gaan phûut] saying, speaking – – – noun
– – ฉันไม่ชอบการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ เลย
[chán mâi châwp gaan phûut tàw nâa kon yér yér loei]
I hate speaking in front of a lot of people.

นอน [nawn] to sleep – – – verb
การนอน [gaan nawn] sleeping – – – noun
– – การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
[gaan nawn keu gaan pákpàwn tîi dii tîi sùd]
Sleeping is the best way to relax.

ให้ [hâi] to give – – – verb
การให้ [gaan hâi] giving – – – noun
– – การให้มักจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่าการได้รับ
[gaan hâi mák ja tamhâi khun rúusèuk dii gwàa gaan dâi ráp]

Giving often makes you feel better than receiving.

กระทำ [gratam] to do, to act – – – verb
การกระทำ [gaan gratam] action – – – noun
– – ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเธอ
[túk yàang keûn yùu gàp gaan kratam kǎwng ter]
All depends on your actions.

แข่งขัน [kàeng kǎn] to compete – – – verb
การแข่งขัน [gaan kàeng kǎn] competing, competition – – – noun
– – นี่เป็นการแข่งขันครั้งใหญ่ที่สุดของปี
[nîi pen gaan kàeng kǎn kráng yài tîi sùd kǎwng pii]

This is the biggest competition of the year.

ออกกำลังกาย [àwk gamlang gaai] to work out, to exercise – – – verb
การออกกำลังกาย [gaan àwk gamlang gaai] working out, exercise – – – noun
– – การออกกำลังกายไม่ได้ดีกับแค่ร่างกาย แต่ดีกับจิตใจด้วย
[gaan àwk gamlang gaai mâi dâi dii gàp kâe râang gaai tàe dii gàp jìtjai dûai]
Working out is not only good for the body, but also for the mind.

 
 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *