สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddii pii mài kâ túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราตลอดปี 2018
[khàwp khun túkkon tîi dtìd dtaam rao dtàlàwd pii sǎwng pan sìp bpàed]
Thank you for following us throughout the year 2018.

การสนับสนุนของทุกคนมีความหมายต่อเรามากๆ
[gaan sanàpsanǔn kǎwng túkkon mii khwaam mǎai dtàw rao mâak mâak]
Your support means a lot to us.

ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปี 2019 ค่ะ
[kǎw hâi tókkon mii khwaam sùk mâak mâak nai pii sǎwng pan sìp gâo kâ]
We wish you all lots of happiness in the year 2019.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *