ข้าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
[kâa tam ngaan jon mâi mii welaa pák pàwn]
I spend so much time working that I don’t have time to rest.

ส่วนข้าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงาน
[sùan kâa pák pàwn jon mâi mii welaa tam ngaan]
And I spend so much time resting that I don’t have time to work.

Vocabulary – – -*

ข้า [kâa] I, me (used by people in the ancient period)
ทำงาน [tam ngaan] to work
จน [jon] …so much that…, until
พักผ่อน [pák pàwn] to rest, to relax
ส่วน [sùan] and / as for


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *