8 ความเชื่อที่ควรถูกเปลี่ยน
[pàed kwaam chêua tîi kuan tùuk plìan]
8 Beliefs that Should Be Changed.

1. แต่งงานก่อนอายุ 30 -> แต่งงานเมื่อพร้อม
[dtàeng ngaan gàwn aayú sǎam sìp -> dtàeng ngaan mêua práwm]
Get married before 30 -> Get married when you’re ready.

2. เกษียณด้วยเงินล้าน -> เกษียณด้วยความทรงจำดีๆมากมาย
[ga sǐan dûai ngern láan -> ga sǐan dûai kwaam song jam dii dii mâak maai]
Retire with a million dollars -> Retire with lots of good memories.

3. จงเป็นเจ้าของธุรกิจ -> จงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
[jong bpen jâo kǎwng túrágìt -> jong bpen pûu sáang raeng bandaan jai]
Be a business owner -> Be an inspirer.

4. ตกหลุมรักคนที่มีหน้าตาดี -> ตกหลุมรักคนที่มีจิตใจดี
[dtòk lǔm rák kon tîi mii nâa dtaa dii -> dtòk lǔm rák kon tîi mii jìt jai dii]
Fall in love with a good-looking person -> Fall in love with a good-hearted person.

5. ทำให้พ่อแม่ภูมิใจกับจำนวนเงินที่หาได้ -> ทำให้พ่อแม่ภูมิใจกับความสุขที่เรามี
[tam hâi pâw mâe poomjai gàp jamnuan ngern tîi hǎa dâai->
tam hâi pâw mâe poomjai gàp kwaam sùk tîi rao mii]
Make your parents proud with how much money you make ->
Make your parents proud with how happy you are.

6. มีเพื่อนเยอะ -> มีเพื่อนแท้
[mii peûan yér -> mii peûan táe]
Have a lot of friends -> Have true friends.

7. หาความสุขกับของหรูหรา -> หาความสุขกับของธรรมดา
[hǎa kwaam sùk gàp kǎwng rǔu rǎa -> hǎa kwaam sùk gàp kǎwng tammadaa]
Find happiness from luxurious things -> Find happiness from simple things.

8. หาใครซักคนที่คุณจะอยู่ด้วย -> หาใครสักคนที่คุณจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขา
[hǎa khrai sák kon tîi khun ja yùu dûai -> hǎa khrai sák kon tîi khun ja yùu mâi dâai tâa kàat káo]
Find someone you’ll live with -> Find someone you can’t live without.
 
[ – – – – – V o c a b u l a r y – – – – -]

ความเชื่อ [kwaam chêua] belief
ควร [kuan] should / ought to
ถูก + verb [tùuk + verb] passive form structure
เปลี่ยน [bplìan] to change
แต่งงาน [dtàeng ngaan] to get married / to be married
ก่อน [gàwn] before
อายุ [aayú] age
เมื่อ [mêua] when
พร้อม [práwm] to be ready
เกษียณ [ga sǐan] to retire
ด้วย [dûai] with
เงิน [ngern] money
ล้าน [láan] million
ความทรงจำ [kwaam song jam] memory
มากมาย [mâak maai] a lot of (written language)
จงเป็น [jong bpen] Be…
เจ้าของ [jâo kǎwng] owner
ธุรกิจ [túrágìt] business
ผู้ [pûu] a prefix meaning person (equivalent of the suffix “-er” in English)
สร้าง [sáang] to create / to make
แรงบันดาลใจ [raeng bandaan jai] inspiration
ตกหลุมรัก [dtòk lǔm rák] to fall in love
หน้าตาดี [nâa dtaa dii] good-looking
จิตใจดี [jìt jai dii] good-hearted
ทำให้ + someone + ภูมิใจ [tam hâi + someone + poomjai] to make someone proud
พ่อแม่ [pâw mâe] parents
จำนวน [jamnuan] amount
หาได้ [hǎa dâai] to earn
ความสุข [kwaam sùk] happiness
เพื่อน [peûan] friend
เยอะ [yér] a lot of…
แท้ [táe] true
ของ [kǎwng] thing
หรูหรา [rǔu rǎa] luxurious
ธรรมดา [tammadaa] simple / normal
ใครสักคน [khrai sák kon] someone
อยู่ [yùu] to live / to stay / to be
ถ้า [tâa] if
ขาด [kàat] to be without / to lack
เขา [káo] third person pronoun (he/she/him/her)
 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *