Fun Thai Trivia

happynewyear2017

สวัสดีปีใหม่ [sawàddii pii mài] Happy New Year!

ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปี
[Kǎw hâi túkkon jer tàe sìng dii dii talàwd táng pii]
May only good things occur to you throughout the entire year.

ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามพวกเรา
[kàwp khun mâak mâak tîi koi tìd taam pûak rao]
Thank you very much for following us.

สวัสดี [sawàddii] = hello
ปี [pii] = year
ใหม่ [mài] = new
ขอให้ [kǎw hâi] = May… (an expression used to wish someone something)
ทุกคน [túkkon] = everyone
เจอ [jer] = to meet / to encounter
แต่ [tàe] = only / but
สิ่ง [sìng] = thing
ดี [dii] = good
ตลอดทั้งปี [talàwd táng pii] = throughout the whole year
ขอบคุณ [kàwp khun] = thank you
มากๆ [mâak mâak] = very much
ที่ [tîi] = for…
คอย [koi] = to keep
ติดตาม [tìd taam] = to follow
พวกเรา [pûak rao] = we, us

From Yuki Tachaya & Miki Chidchaya…

Continue reading Happy New Year 2017!

Did you know? We use the same word for “bean”, “nut” and “pea” in Thai. To us, they are all “ถั่ว (tùa).”

ถั่วแดง [tùa daeng] red bean
ถั่วเขียว [tùa kiǎw] mung bean
ถั่วขาว [tuà kǎao] white bean
ถั่วดำ [tùa dam] black bean
ถั่วเหลือง [tùa leuǎng] soy bean
ถั่วฝักยาว [tùa fàk yaao] green bean
ถั่วงอก [tùa ngâwk] bean sprout
ถั่วลันเตา [tùa lan tao] snow pea
ถั่วลูกไก่ [tùa lûuk gài] chickpea
ถั่วลิสง [tùa lí sǒng] peanut
(ถั่ว)พิสทาชิโอ [tùa pít taa shi ô] pistachio
(ถั่ว)อัลมอนด์ [(tùa) ao mâwn] almond
(ถั่ว)มะม่วงหิมพานต์ [(tùa) má mûang hǐmmápaan] cashew nut…

Continue reading ถั่ว (tùa)

We saw this tweet on Twitter and thought it would be interesting for you guys to learn this word, “เสือก [seùak]” so we translated the tweet for you. It is a bad word but definitely worth knowing. Thai people use it all the time. First, read the tweet.

สิ่งที่ทำ
(sìng tîi tam)

มัน: ยิ้มไรอะ คุยกับใคร
(man: yím rai à, kui gàp khrai)

กู: เปล่าค่ะ
(guu: plào kâ)
มัน: เปล่าอะไรเห็นยิ้ม แฟนหรอ
(man: plào arai hěn yím, fan rǎw?)

กู: เปล่าค่ะ
(plào kâ)

สิ่งที่คิด
(sìng tîi kíd)

มัน: ยิ้มอะไรอะ คุยกับ….…

Continue reading Bad word: “เสือก [seùak]”

เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า
[mêurài tîi rúu sèuk wâa chiiwít mâi mii kâa]
Whenever you feel like your life is worthless,

จงออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
[jong àwk pai chûai lěua pêuan manút]
go out to help fellow human beings.…

Continue reading Whenever you feel worthless…

ถึงเวลา [těung welaa] + verb + แล้ว [léaw]
= It’s time to….

ถึงเวลาเข้านอนแล้ว
[těung welaa kâo nawn léaw]
It’s time to go to bed

ถึงเวลากินข้าวแล้ว
[těung welaa gin kâao léaw]
It’s time to eat.

ถึงเวลาเรียนภาษาไทยแล้ว
[těung welaa rian paasǎa Thai léaw]
It’s time to study Thai.…

Continue reading It’s time to…

คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
[kon dii sǎmkan gwàa túk sìng]
Being a good person is more important than anything else.

เห็นด้วยไหมคะ
[hěn dûai mái ká]
Do you agree?

– – – – – V o c a b – – – – – (^ 3 ^)/*

คนดี [[kon dii]: good person
สำคัญ [sǎmkan]: important
กว่า [gwàa ]: than
ทุกสิ่ง [túk sìng]: everything
เห็นด้วย [hěn dûai]: to agree …

Continue reading Being A Good Person


Did you know?

There are a lot of people of Chinese ancestry living in Thailand, especially in Bangkok. The dialect they use within their families is called “the Teochew dialect.” A lot of words from this dialect are understood by many Thai people. “อากู๋” [aa gǔu] is a Teochew word that refers to “a brother of one’s mother” or “maternal uncle.” But nowadays, it has become a popular slang word, used among the Thai teenagers and young adults, referring to “Google.”

Example:

ไม่รู้ว่าเคป๊อปคืออะไรเหรอ อากู๋ช่วยได้นะ
[mâi rúu wâa K-pop keu arai rǎw, aa gǔu chûai dâai ná]
You don’t know what K-pop is?…

Continue reading [Thai Slang] อากู๋ (aa gǔu) = Google


ดอกไม้ [dàwk máai] = flower
ดอก [dàwk] + flower name = ….. flower

ต้นไม้ [tôn máai] = tree
ต้น [tôn] + tree name = ….. tree

Example:

ดอกซากุระ [dàwk sakura]: Cherry blossom
ต้นซากุระ [tôn sakura]: Cherry tree

Photo taken by Yuki Tachaya at Big Bear city, California…

Continue reading Trees & Flowers

Did you know that it’s very easy to convert the Christian Era or the Common Era (CE: .. คริสต์ศักราช, [krítsàkkaràat]) to the Buddhist Era (BE: .. พุทธศักราช, [pútthasàkkaràat])? You can do that just by adding “543” to the Christian era.

For example,
2016 + 543 = 2559
.…

Continue reading How to convert CE to BE

When you learn that you have a new project/assignment/gig coming up, you can use the phrase “งานเข้า” [ngaan kâo], of which the literal meaning is “a job/project came in.” Usually, it is a good thing when that happens but since you won’t be available to do anything else except for working on that project, it could be considered a bad thing as well.…

Continue reading Popular Slang: “งานเข้า” [ngaan kâo]

cid_b573318e-5950-4542-b781-bee9f3ae73bcmonogeneration

ประธานาธิบดี [prathaanaatipbawdii] President
สหรัฐอเมริกา [sahàrát America] The United States of America
คนที่ 45 [kon tîi sìisìphâa] The 45th (person)

 

Grammar – – – – ( ^ n ^ )

Noun + (Classifier) + ที่ [tîi] + number
= The first, second, third…(ordinal number)

Examples:

วันที่หนึ่งสิงหา [wan tîi nèung sǐng hǎa]
= วัน [wan] + ที่ [tîi] + หนึ่ง [nèung] + สิงหา [sǐng hǎa]
= Day + tîi + 1 + August
= The first (day) of August.…

Continue reading The 45th President (Ordinal Numbers)

Since Thai food is undeniably tasty and Thai cuisine is a huge part of the Thai culture, plus, good and cheap food is available everywhere you go, 24 hours a day, you might easily find yourself overeating while in Thailand. If you hear someone say one of these phrases below to you, you should probably try to eat a little bit less because that person is telling you that you eat a lot (and it often implies that you eat too much)

กินจุจังเลย [gin jù jang loei]
literal meaning: “You eat a lot!”

กินเก่งจังเลย [gin gèng jang loei]
literal meaning: “You’re good at eating!”

กินตลอดเวลา [gin talawd welaa]
literal meaning: “You eat all the time!”

กินทุกอย่างที่ขวางหน้า [gin túk yàang tîi kwǎng nâa]
literal meaning: “You eat everything in front of you!”

– – – – – – – – – – – – o( ^ n ^ )o

กินให้อร่อย แต่อย่าปล่อยให้อ้วน
[gin hâi aròi tàe yàa plòi hâi ûan]
Enjoy the food, but don’t let yourself get fat…

Continue reading “You Eat A LOT!”

เท่ากับ [tâogàp]: “as (adj./adv.) as”

Did you know that in informal Thai, you can omit the word “กับ” [gàp] in “เท่ากับ” [tâogàp] when you compare something to something else? It actually sounds better and more natural without it. Let’s take a look at the examples!

ไม่มีใครหล่อเท่าแฟนฉัน
[mâi mii khrai làw tâo fan chán]
Nobody is as handsome as my boyfriend.…

Continue reading เท่ากับ [tâogàp]