Fun Thai Trivia

ถึงเวลา [těung welaa] + verb + แล้ว [léaw]
= It’s time to….

ถึงเวลาเข้านอนแล้ว
[těung welaa kâo nawn léaw]
It’s time to go to bed

ถึงเวลากินข้าวแล้ว
[těung welaa gin kâao léaw]
It’s time to eat.

ถึงเวลาเรียนภาษาไทยแล้ว
[těung welaa rian paasǎa Thai léaw]
It’s time to study Thai.…

Continue reading It’s time to…

คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
[kon dii sǎmkan gwàa túk sìng]
Being a good person is more important than anything else.

เห็นด้วยไหมคะ
[hěn dûai mái ká]
Do you agree?

– – – – – V o c a b – – – – – (^ 3 ^)/*

คนดี [[kon dii]: good person
สำคัญ [sǎmkan]: important
กว่า [gwàa ]: than
ทุกสิ่ง [túk sìng]: everything
เห็นด้วย [hěn dûai]: to agree …

Continue reading Being A Good Person


Did you know?

There are a lot of people of Chinese ancestry living in Thailand, especially in Bangkok. The dialect they use within their families is called “the Teochew dialect.” A lot of words from this dialect are understood by many Thai people. “อากู๋” [aa gǔu] is a Teochew word that refers to “a brother of one’s mother” or “maternal uncle.” But nowadays, it has become a popular slang word, used among the Thai teenagers and young adults, referring to “Google.”

Example:

ไม่รู้ว่าเคป๊อปคืออะไรเหรอ อากู๋ช่วยได้นะ
[mâi rúu wâa K-pop keu arai rǎw, aa gǔu chûai dâai ná]
You don’t know what K-pop is?…

Continue reading [Thai Slang] อากู๋ (aa gǔu) = Google


ดอกไม้ [dàwk máai] = flower
ดอก [dàwk] + flower name = ….. flower

ต้นไม้ [tôn máai] = tree
ต้น [tôn] + tree name = ….. tree

Example:

ดอกซากุระ [dàwk sakura]: Cherry blossom
ต้นซากุระ [tôn sakura]: Cherry tree

Photo taken by Yuki Tachaya at Big Bear city, California…

Continue reading Trees & Flowers

Did you know that it’s very easy to convert the Christian Era or the Common Era (CE: .. คริสต์ศักราช, [krítsàkkaràat]) to the Buddhist Era (BE: .. พุทธศักราช, [pútthasàkkaràat])? You can do that just by adding “543” to the Christian era.

For example,
2016 + 543 = 2559
.…

Continue reading How to convert CE to BE

When you learn that you have a new project/assignment/gig coming up, you can use the phrase “งานเข้า” [ngaan kâo], of which the literal meaning is “a job/project came in.” Usually, it is a good thing when that happens but since you won’t be available to do anything else except for working on that project, it could be considered a bad thing as well.…

Continue reading Popular Slang: “งานเข้า” [ngaan kâo]

cid_b573318e-5950-4542-b781-bee9f3ae73bcmonogeneration

ประธานาธิบดี [prathaanaatipbawdii] President
สหรัฐอเมริกา [sahàrát America] The United States of America
คนที่ 45 [kon tîi sìisìphâa] The 45th (person)

 

Grammar – – – – ( ^ n ^ )

Noun + (Classifier) + ที่ [tîi] + number
= The first, second, third…(ordinal number)

Examples:

วันที่หนึ่งสิงหา [wan tîi nèung sǐng hǎa]
= วัน [wan] + ที่ [tîi] + หนึ่ง [nèung] + สิงหา [sǐng hǎa]
= Day + tîi + 1 + August
= The first (day) of August.…

Continue reading The 45th President (Ordinal Numbers)

Since Thai food is undeniably tasty and Thai cuisine is a huge part of the Thai culture, plus, good and cheap food is available everywhere you go, 24 hours a day, you might easily find yourself overeating while in Thailand. If you hear someone say one of these phrases below to you, you should probably try to eat a little bit less because that person is telling you that you eat a lot (and it often implies that you eat too much)

กินจุจังเลย [gin jù jang loei]
literal meaning: “You eat a lot!”

กินเก่งจังเลย [gin gèng jang loei]
literal meaning: “You’re good at eating!”

กินตลอดเวลา [gin talawd welaa]
literal meaning: “You eat all the time!”

กินทุกอย่างที่ขวางหน้า [gin túk yàang tîi kwǎng nâa]
literal meaning: “You eat everything in front of you!”

– – – – – – – – – – – – o( ^ n ^ )o

กินให้อร่อย แต่อย่าปล่อยให้อ้วน
[gin hâi aròi tàe yàa plòi hâi ûan]
Enjoy the food, but don’t let yourself get fat…

Continue reading “You Eat A LOT!”

เท่ากับ [tâogàp]: “as (adj./adv.) as”

Did you know that in informal Thai, you can omit the word “กับ” [gàp] in “เท่ากับ” [tâogàp] when you compare something to something else? It actually sounds better and more natural without it. Let’s take a look at the examples!

ไม่มีใครหล่อเท่าแฟนฉัน
[mâi mii khrai làw tâo fan chán]
Nobody is as handsome as my boyfriend.…

Continue reading เท่ากับ [tâogàp]

แกล้งโง่บ้างจะได้มีความสุข
[glâeng ngôo bâang ja dâai mii kwaam sùk]
Play dumb sometimes and you’ll be happy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

แกล้งโง่
[glâeng ngôo]
To play dumb

จะได้
[jà dâai]
so that…

มีความสุข
[mii kwaam sùk]
To be happy…

Continue reading “Play Dumb Sometimes”

Male polite particle::: ครับ [kráp] (always high tone!)
Female polite particles::: ค่ะ [kâ] and คะ [ká]

– – – – – When to use falling tone ค่ะ [kâ]
(in practice, often changed to low tone [kà])

1. At the end of a statement
2. After these following particles:
– เถอะ + ค่ะ [tèr kâ]
– อ่ะ + ค่ะ [à kâ]
– แหละ + ค่ะ [làe kâ]
– น่ะ + ค่ะ [nâ kâ]

– – – – – When to use high tone คะ [ká]

1.…

Continue reading Polite Particles

รู้ [rúu] is a verb meaning “to know”.
ทราบ [sâap] is a polite term for “to know”
ไม่ทราบ [mâi sâap] means “(I) don’t know”.
ทราบไหม [sâap mái] means “Do you know?”

Most Thai learners know all that. What most people don’t know is that when you use ไม่ทราบ [mâi sâap] before a question, it does not translate literally to “I don’t know,” which would not make sense.…

Continue reading “ไม่ทราบ [mâi sâap]” + question

witch-withlogo

วันฮาโลวีน [wan halloween] Halloween day
สามสิบเอ็ด [sǎam sìp èd] 31
ตุลาคม [tùlaakom] October
สีส้ม [sǐi sôm] orange
สีดำ [sǐi dam] black
ฟักทอง [fák tawng] pumpkin
ตะเกียงฟักทอง [ta giang fák tawng] Jack-o’-lantern
ลูกอม [lûuk om] candy
เทียน [tian] candle
ตะกร้า [ta grâa] basket
แม่มด [mâe mód] witch
หมวกแม่มด [mùak mâe mód] witch hat
ไม้กวาด [máai gwàad] broomstick
หม้อต้ม [mâw tôm] cauldron
ยาพิษ [yaa pít] potion
แมงมุม [maeng moom] spider
ใยแมงมุม [yai maeng moom] spider web
ค้างคาว [káang kaao] bat
แมวดำ [maew dam] black cat
นกฮูก [nók hûuk] owl
ผี [pǐi] ghost
วิญญาณ [win yaan] spirit
น่ากลัว [nâa glua] scary
หลอก [làwk] to scare
โลงศพ [long sòp] coffin
หลุมฝังศพ [lǔm fǎng sòp] grave
ศิลาหน้าหลุมฝังศพ [sìlaa nâa lǔm fǎng sòp] tombstone
โครงกระดูก [krong gra dùuk] skeleton
หุ่นไล่กา [hùn lâi gaa] scarecrow
พระจันทร์ [prá jan] the moon
บ้านผีสิง [bâan pǐi sǐng] haunted house
งานฮาโลวีน [ngaan halloween] Halloween party
ชุดฮาโลวีน [chút halloween] Halloween costume
แต่ง(ตัว)เป็น… [tàeng (tua) pen…] to dress up as…

Ex.…

Continue reading Halloween Vocabulary

ไม่อยากผิดหวัง ก็อย่าคาดหวัง
[mâi yàak pìt wǎng gâw yàa kâat wǎng]
If you don’t want to get disappointed, then don’t expect.

– – – – V o c a b – – – –

หวัง [wǎng]: to hope
คาดหวัง [kâat wǎng]: to expect
ผิดหวัง [pìt wǎng]: to be disappointed…

Continue reading Expectation