Fun Thai Trivia

Which one of the following is not in the picture?

a) เมฆ (mêek)
b) เกาะ (gàw)
c) ท้องฟ้า (táwng fáa)
d) จรวด (jarùat)
e) ทะเล (talay)
f) ปีก (pìik)

See answer below –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The answer is “d) จรวด (jarùat)”

a) เมฆ (mêek) cloud
b) เกาะ (gàw) island
c) ท้องฟ้า (táwng fáa) sky
d) จรวด (jarùat) rocket
e) ทะเล (talay) sea / ocean
f) ปีก (pìik) wing…

Continue reading Quick Quiz

“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง”
[tâa khun bin mâi dâai, wîng!]
If you can’t fly, run.

“วิ่งไม่ได้ก็เดิน”
[wîng mâi dâai gâw dern!]
If you can’t run, walk.

“เดินไม่ได้ก็คลาน”
[dern mâi dâai gâw klaan]
If you can’t walk, crawl.

“ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า”
[tam yàang rai gâw dâai hâi klêuan pai kâng nâa]
Do whatever you can to move forward.…

Continue reading Keep Moving

เมตตากรุณาคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน
[mêet taa garúnaa keu phaasǎa tîi kon hǔu nùak dâiyin]
Compassion is the language that the deaf can hear,

คนตาบอดมองเห็น และคนใบ้พูดได้
[kon taa bàwd mawng hěn láe kon bâi phûut dâai]
the blind can see and the mute can speak.

Buddhist definitions:::
เมตตา [mêet taa]: loving-kindness
กรุณา [garúnaa]: compassion…

Continue reading Compassion

วันนี้ที่เมืองไทยเป็นวันเด็กค่ะ
[wanníi tîi meuang Thai pen wan dèk kâ]
Today is Children’s day in Thailand.

ทายสิคะคนไหนครูยูกิคนไหนครูมิกิ
[taai sì ká kon nǎi khru Yuki kon nǎi khru Miki]
Guess which girl is khru Yuki and which girl is khru Miki

. . . .
. . . .
. . . .…

Continue reading Children’s Day

พ่อ: รับคำขอเป็นเพื่อนของพ่อหน่อยสิ
[ráp kam kǎw pen pêuan kǎwng pâw nòi sì]
Dad: Can you accept my friend request?

ลูก: โทษฮะพ่อ ผมไม่รับแอดคนในครอบครัว
[tôde há pâw, phǒm mâi ráp ád kon nai krâwp krua]
Son: Sorry, Dad. I don’t add family members.

V o c a b – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รับ [ráp]: to accept
คำขอ [kam kǎw]: request
เพื่อน [pêuan]: friend
โทษ [tôde]: sorry
ครอบครัว [krâwp krua]: family…

Continue reading Friend Request

happynewyear2017

สวัสดีปีใหม่ [sawàddii pii mài] Happy New Year!

ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปี
[Kǎw hâi túkkon jer tàe sìng dii dii talàwd táng pii]
May only good things occur to you throughout the entire year.

ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามพวกเรา
[kàwp khun mâak mâak tîi koi tìd taam pûak rao]
Thank you very much for following us.

สวัสดี [sawàddii] = hello
ปี [pii] = year
ใหม่ [mài] = new
ขอให้ [kǎw hâi] = May… (an expression used to wish someone something)
ทุกคน [túkkon] = everyone
เจอ [jer] = to meet / to encounter
แต่ [tàe] = only / but
สิ่ง [sìng] = thing
ดี [dii] = good
ตลอดทั้งปี [talàwd táng pii] = throughout the whole year
ขอบคุณ [kàwp khun] = thank you
มากๆ [mâak mâak] = very much
ที่ [tîi] = for…
คอย [koi] = to keep
ติดตาม [tìd taam] = to follow
พวกเรา [pûak rao] = we, us

From Yuki Tachaya & Miki Chidchaya…

Continue reading Happy New Year 2017!

Did you know? We use the same word for “bean”, “nut” and “pea” in Thai. To us, they are all “ถั่ว (tùa).”

ถั่วแดง [tùa daeng] red bean
ถั่วเขียว [tùa kiǎw] mung bean
ถั่วขาว [tuà kǎao] white bean
ถั่วดำ [tùa dam] black bean
ถั่วเหลือง [tùa leuǎng] soy bean
ถั่วฝักยาว [tùa fàk yaao] green bean
ถั่วงอก [tùa ngâwk] bean sprout
ถั่วลันเตา [tùa lan tao] snow pea
ถั่วลูกไก่ [tùa lûuk gài] chickpea
ถั่วลิสง [tùa lí sǒng] peanut
(ถั่ว)พิสทาชิโอ [tùa pít taa shi ô] pistachio
(ถั่ว)อัลมอนด์ [(tùa) ao mâwn] almond
(ถั่ว)มะม่วงหิมพานต์ [(tùa) má mûang hǐmmápaan] cashew nut…

Continue reading ถั่ว (tùa)

We saw this tweet on Twitter and thought it would be interesting for you guys to learn this word, “เสือก [seùak]” so we translated the tweet for you. It is a bad word but definitely worth knowing. Thai people use it all the time. First, read the tweet.

สิ่งที่ทำ
(sìng tîi tam)

มัน: ยิ้มไรอะ คุยกับใคร
(man: yím rai à, kui gàp khrai)

กู: เปล่าค่ะ
(guu: plào kâ)
มัน: เปล่าอะไรเห็นยิ้ม แฟนหรอ
(man: plào arai hěn yím, fan rǎw?)

กู: เปล่าค่ะ
(plào kâ)

สิ่งที่คิด
(sìng tîi kíd)

มัน: ยิ้มอะไรอะ คุยกับ….…

Continue reading Bad word: “เสือก [seùak]”

เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า
[mêurài tîi rúu sèuk wâa chiiwít mâi mii kâa]
Whenever you feel like your life is worthless,

จงออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
[jong àwk pai chûai lěua pêuan manút]
go out to help fellow human beings.…

Continue reading Whenever you feel worthless…

ถึงเวลา [těung welaa] + verb + แล้ว [léaw]
= It’s time to….

ถึงเวลาเข้านอนแล้ว
[těung welaa kâo nawn léaw]
It’s time to go to bed

ถึงเวลากินข้าวแล้ว
[těung welaa gin kâao léaw]
It’s time to eat.

ถึงเวลาเรียนภาษาไทยแล้ว
[těung welaa rian paasǎa Thai léaw]
It’s time to study Thai.…

Continue reading It’s time to…

คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
[kon dii sǎmkan gwàa túk sìng]
Being a good person is more important than anything else.

เห็นด้วยไหมคะ
[hěn dûai mái ká]
Do you agree?

– – – – – V o c a b – – – – – (^ 3 ^)/*

คนดี [[kon dii]: good person
สำคัญ [sǎmkan]: important
กว่า [gwàa ]: than
ทุกสิ่ง [túk sìng]: everything
เห็นด้วย [hěn dûai]: to agree …

Continue reading Being A Good Person