12 ข้อห้ามวันตรุษจีนที่ไม่ควรทำ
[sìp sǎwng kâw hâam wan dtrùt jiin tîi mâi kuan tam]
12 Things Not to Do on Chinese New Year

1. ห้ามกวาดบ้าน
[hâam gwàat bâan]
Don’t sweep your house.

2. ห้ามซักผ้า
[hâam sák pâa]
Don’t do your laundry.

3. ห้ามสระผมและตัดผม
[hâam sà phǒm láe dtàt phǒm]
Don’t wash or cut your hair.

4. ห้ามพูดคำหยาบและทะเลาะเบาะแว้ง
[hâam phûut kam yàab láe taláw bàw wâeng]
Don’t swear or quarrel.

5. ห้ามใส่ชุดขาวดำ
[hâam sài chút kǎao dam]
Don’t wear black and white.

6. ห้ามให้ยืมเงิน
[hâam hâi yeum ngern]
Don’t lend money.

7. ห้ามทำของแตก
[hâam tam kǎwng dtàek]
Don’t break things.

8. ห้ามซื้อรองเท้าใหม่
[hâam séu rawng tâao mài]
Don’t buy new shoes.

9. ห้ามร้องไห้
[hâam ráwng hâai]
Don’t cry.

10. ห้ามใช้ของมีคม
[hâam chái kǎwng mii kom]
Don’t use sharp utensils.

11. ห้ามเข้าห้องนอนคนอื่น
[hâam kâo hâwng nawn kon èun]
Don’t go into someone else’s bedroom.

12. ห้ามกินโจ๊กและเนื้อสัตว์
[hâam gin jóke láe néua sàt]
Don’t eat porridge and meat.

[ – – – – – – V o c a b u l a  r y – – – – – -]

ข้อห้าม [kâw hâam] taboo, forbidden thing
วันตรุษจีน [wan dtrùt jiin] Chinese New Year
ไม่ควร [mâi kuan] should not
ทำ [tam] to do
ห้าม + verb [hâam + verb] Don’t…..
กวาดบ้าน [gwàat bâan] to sweep the floor
ซักผ้า [sák pâa] to do one’s laundry
สระผม [sà phǒm] to wash hair
ตัดผม [dtàt phǒm] to cut hair, to get a haircut
พูด [phûut] to speak, to say
คำหยาบ [kam yàab] bad words
ทะเลาะ(เบาะแว้ง)  [taláw (bàw wâeng)] to quarrel
ใส่ [sài] to put on
ชุด [chút] outfit, clothes, dress
ขาว [kǎao] white
ดำ [dam] black
ให้ยืม [hâi yeum] to lend
เงิน [ngern] money.
ทำ + noun + แตก [tam + noun + dtàek] to break something
ซื้อ [séu] to buy
รองเท้า [rawng tâao] shoe
ใหม่ [mài] new
ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
ใช้ [chái] to use
มีคม [mii kom] sharp
เข้า [kâo] to enter
ห้องนอน [hâwng nawn] bedroom
คนอื่น [kon èun] someone else, other people
โจ๊ก [jóke] porridge, congee
เนื้อสัตว์ [néua sàt] meat


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *