ต่างหาก [tàng hàak] rather

ความรักไม่ได้หมายถึงใส่ใจกันในวันที่เข้าใจ แต่หมายถึงการไม่เดินหนีจากกันไปในวันที่ไม่เข้าใจต่างหาก

[kwaam rák mâi dâai mǎai teǔng sài jai gan nai wan tîi kâo jai tàe mǎai teǔng gaan mâi dern nǐi jàak gan pai nai wan tîi mâi kâo jai tàng hàak]

Love does not mean “taking care of each other on the days that you understand each other” but it rather means “not walking away from each other on the days that you don’t.”


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

1 Comment

  1. Faisal

    yes very true

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *