ดูทีวี duu tiiwii = watch television
ดูหนัง duu năng = watch movies
ฟังเพลง fang pleeng = listen to music
ท่องเที่ยว tâwng tîaw = go travelling
เล่นกีฬา lên gilaa = play sports
ฝึกภาษา fèuk paasăa = practice languages
เดินซื้อของ dern séu kŏng = go shopping
อ่านหนังสือ àan năng sěu = read books
ปลูกต้นไม้ plùuk tôn máai = grow plants
เดินสวน dern suăn = stroll around the park
เล่นอินเทอร์เน็ต lên internèt = surf the internet


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *