สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddee pii mài kâ, túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอให้ปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่มีแต่ความสุขสำหรับทุกคนนะคะ
[kǎw hâi pii sǎwng hâa hòk sǎam bpen pii tîi mii dtàe kwaam sùk sǎmràp túkkon náká]
May 2020 be a year full of happiness for all of you.

ขอบคุณที่ติดตาม PickupThai ตลอดปี ๒๕๖๒ นะคะ
[khàwp khun tîi dtìt dtaam PickupThai dtalàwt pii sǎwng hâa hòk sǎwng náká]
Thank you for following PickupThai throughout 2019.

หวังว่าจะติดตามเราตลอดปีใหม่นี้ด้วยนะคะ
[wǎng wâa ja dtìt dtam rao  dtalàwt pii mài níi dûai náká]
We hope you keep following us throughout this year as well.

เราจะเขียนบทเรียนที่น่าสนใจให้ทุกคนอ่านอย่างต่อเนื่องค่ะ
[rao ja kǐan bòt rian tîi nâa sǒnjai hâi túkkon àan yàang dtàw neûang kâ]
We’ll keep producing great content for you.

ถ้ามีอะไรอยากติชมส่งอีเมลมาหาเราได้เลยค่ะ
[tâa mii arai yàak dtì chom sòng email maa hǎa rao dâi loei kâ]
Fee free to send us your feedback by email.

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
[khàwp khun ìik khráng kâ]
Thank you again!


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *