Some words in Thai may have the same meaning but one is more formal than the other. In this lesson, you will get to learn useful vocabulary words that we use in everyday life and their more formal counterparts. The first word of each pair in the vocabulary list below is an informal term and the second is a formal term.

To eat : กิน [gin] VS ทาน [taan] / รับประทาน [rápprataan]
Food : ของกิน [kăwng gin] VS อาหาร [aahăan]
Beverage : น้ำ [náam] VS เครื่องดื่ม [kreûang deùm]
Head : หัว [hŭa] VS ศีรษะ [sĭisà]
To die : ตาย [taai] VS เสียชีวิต [sĭa chiiwít]
Husband : ผัว [pŭa] VS สามี [săamii]
Wife : เมีย [mia] VS ภรรยา [panrayaa]
Baby: เบบี้ [baybîi] VS เด็กทารก[dèktaarók]
To wear : ใส่ [sài] VS สวม [suăm]
To know : รู้ [rúu] VS ทราบ [sâap]
Car : รถ [rót] VS รถยนต์ [rótyon]
You : คุณ [khun] VS ท่าน [tân]
Dog : หมา [mǎa] VS สุนัข [sùnák]
Cow : วัว [wua] VS โค [ko]
Buffalo : ควาย [kwaai] VS กระบือ [grabeu]
Pig : หมู [mŭu] VS สุกร [sùgawn]
To study : เรียน [rian] VS ศึกษา [sèuksăa]
I’m sorry : ขอโทษ [kăwtŏde] VS ขออภัย [kăw-apai]
Week : อาทิตย์ [aathít] VS สัปดาห์ [sàpdaa]
Doctor : หมอ [măw] VS แพทย์ [pâet]
Teacher : ครู [kruu] VS อาจารย์ [aajaan]
Picture : รูป [rûup] VS รูปภาพ [rûup-phâap]
Television : ทีวี [tiiwii] VS โทรทัศน์ [toratát]
Air conditioner : แอร์ [ae] VS เครื่องปรับอากาศ [krêuangpràp-aagàat]
University : มหาลัย [mahăalai] VS มหาวิทยาลัย [mahăawíttayalai]
Father : พ่อ [pâw] VS บิดา [bìdaa]
Mother : แม่ [mâe] VS มารดา [maandaa]
Children : ลูก [lûuk] VS บุตร [bùt]
Friend : เพื่อน [pêuan] VS มิตร [mít]
Movie : หนัง [năng] VS ภาพยนตร์ [phâappayon]
To pay : จ่ายเงิน [jàai-ngern] VS ชำระเงิน [chamrá-ngern]
Old people : คนแก่ [kongàe] VS คนชรา [koncharaa]
Human : คน [kon] VS มนุษย์ [manút]
To talk : คุย [kui] VS สนทนา [sŏntanaa]
Other people : คนอื่น [kon-èun] VS ผู้อื่น [pûu-èun]
In order to : จะได้ [jà dâai] VS เพื่อที่จะได้ [pêua tîi jà dâai]
To travel : เที่ยว [tîaw] VS ท่องเที่ยว [tâwngtîaw]
Eye : ตา [taa] VS ดวงตา [duangtaa]
For example : อย่างเช่น [yàangchên] VS อาทิเช่น [aatíchên]
Summer : หน้าร้อน [nâaráwn] VS ฤดูร้อน [réuduuráwn]
Beforehand : ก่อน [gàwn] VS ล่วงหน้า [lûangnáa]
To cook : ทำอาหาร [tam-aahâan] VS ปรุงอาหาร [prungaahâan]
Audience : คนดู [konduu] VS ผู้ชม [pûuchom]
Lunch : ข้าวเที่ยง [kâao tîang] VS อาหารเที่ยง [aahaan tîang]
To change : เปลี่ยน [plìan] VS เปลี่ยนแปลง [plìan-plaeng]
Type : อย่าง [yàang] VS ประเภท [pràphêet]
Thailand : เมืองไทย [meuang Thai] VS ประเทศไทย [pràthêet Thai]
To call (on the phone) : โทร [to] VS โทรศัพท์ [torasàp]
Free of charge : ฟรี [free] VS ไม่เสียค่าใช้จ่าย [mâi sĭa kâa chái jàai]
Just now : เมื่อกี้ [mêua gíi] VS เมื่อสักครู่นี้ [mêua sák krûu níi]
Shopping mall : ห้าง [hâang] VS ห้างสรรพสินค้า [hâang sàp pa sĭn káa]
Famous : ดัง [dang] VS มีชื่อเสียง [mii chêu sĭang]
Motorbike : มอเตอร์ไซค์ [mawtersai] VS รถจักรยานยนต์ [rótjàkgràyaanyon]
Bus : รถเมล์ [rótmay] VS รถประจำทาง [rótprajamtaang]
Airport : สนามบิน [sanăambin] VS ท่าอากาศยาน [tâa-aagaatsayaan]

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *