ผู้ใหญ่แยกไม่ออกกับคำว่า “เถียง” กับ “อธิบาย”
[pûu yài yâek mâi àwk gàp kam wâa “tiǎng” gàp “àtíbaai”]
Adults don’t understand the difference between the words “to talk back” and “to explain.”

เด็กแยกไม่ออกกับคำว่า “ด่า” กับ “หวังดี”
[dèk yâek mâi àwk gàp kam wâa “dàa” gàp “wǎng dii”]
Children don’t understand the difference between the words “to scold” and “to mean well.”

V o c a b u l a r y – – – – – – – – – – – –

ผู้ใหญ่ [pûu yài] : adult
แยกออก [yâek àwk] : to differentiate / to tell the difference
คำว่า [kam wâa] : the word “…”
เถียง [tiǎng] : to argue / to talk back
อธิบาย [àtíbaai] : to explain
เด็ก [dèk] : child / kid
ด่า [dàa] : to scold / to attack / to criticize
หวังดี [wǎng dii] : to mean well


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *