What Love Means

ต่างหาก [tàng hàak] rather ความรักไม่ได้หมายถึงใส่ใจกันในวันที่เข้าใจ แต่หมายถึงการไม่เดินหนีจากกันไปในวันที่ไม่เข้าใจต่างหาก [kwaam rák mâi dâai mǎai teǔng sài jai gan nai wan tîi kâo jai tàe mǎai teǔng gaan mâi dern nǐi jàak gan pai nai wan tîi mâi kâo jai tàng hàak] Love does not mean “taking care of each other on the days that you understand each other” … Continue reading What Love Means