วันนี้ เราสองคนดีใจมากค่ะ
[wanníi rao sǎwng kon dii jai mâak kâ]
Today, we’re very happy.

เราได้รับอีเมลแจ้งข่าวจากยูทูปว่า
[rao dâai ráp email jâeng kàao jàak Youtube wâa…]
We received a notification from Youtube saying that…

แชนเนิลยูทูปของเรามีคนติดตามเกิน 10,000 คนแล้ว
[channel Youtube kǎwng rao mii kon tìd tàam gern nèung mèun kon léaw]
Our Youtube channel has exceeded 10,000 subscribers.

ปีนี้ เราก็ตั้งใจจะทำวีดีโอดีๆออกมาให้ทุกคนดูอีก
[pii níi rao gâw dtâng jai jà tam video dii dii àwk maa hâi túk kon duu ìik]
This year, we also plan to make more great videos for you guys to watch.

ใครยังไม่ได้กดติดตาม รีบกดติดตามได้เลยนะคะ
[khrai yang mâi dâai gòt  tìd tàam, rîip gòt  tìd tàam dâi loei ná ká ]
If you haven’t subscribed, please go ahead and click subscribe  now

ที่ลิงค์นี้ [tîi link níi]
at this link: https://www.youtube.com/user/pickupthai

ขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจค่ะ
[khàwp khun túk kon sǎmràp gamlang jai kâ]
Thank you all for the support.

from . . . Yuki Tachaya & Miki Chidchaya

Vocabulary – – – *

วันนี้ [wanníi] today
เราสองคน [rao sǎwng kon] we (both), (both of) us
ดีใจ [dii jai] happy
ได้รับ [dâai ráp] to receive, to get
แจ้งข่าว [jâeng kàao] to notify
จาก [jàak] from
ว่า [wâa] that
ของเรา [kǎwng rao mii] our
คนติดตาม [kon tìd tàam] subscriber, follower
เกิน [gern] more than, to exceed
หนึ่งหมื่น [nèung mèun] ten thousand
ปีนี้ [pii níi] this year
ตั้งใจจะ + verb [dtâng jai jà] to plan to…
ทำ…(ออกมา) [tam  àwk maa] to create (and publish)
ให้ + person + verb… [hâi] for… to…
อีก [ìik] more, again
ใคร [khrai] who, anyone
ยังไม่ได้ + verb [yang mâi dâai] to have not (done something)
กด [gòt] to click
ติดตาม [tìd tàam] to follow
รีบ [rîip] to hurry, to do something quickly
ขอบคุณ [khàwp khun] thank you
สำหรับ [sǎmràp] for
กำลังใจ [gamlang jai] support


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

1 Comment


  1. You know English, can we get more basic lessons in Thai?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *