วัยรุ่นสมัยนี้
[wai rûn samǎi níi]
Teenagers today…

ติดบุหรี่
[tìd burìi]
Addicted to cigarettes

ติดเหล้า
[tìd lâo]
Addicted to alcohol

ติดยา
[tìd yaa]
Addicted to drugs

ท้องก่อนวัยอันควร
[táwng gàwn wai an kuan]
Get pregnant too young
[literal translation: get pregnant before reaching an appropriate age]

และนี่คือผม
[láe nîi keu phǒm]
And this is me.

พ่อแม่ควรภูมิใจในตัวผมนะ
[pâw mâe kuan phoomjai nai tua phǒm ná]
Mom and Dad should be proud of me.


V o c a b u l a r y

วัยรุ่น [wai rûn] teenager, adolescent
สมัยนี้ [samǎi] this era, today’s generation
ติด [tìd] to be addicted to…
บุหรี่ [burìi] cigarette
เหล้า [lâo] alcohol
ยา [yaa] drug, medicine
ท้อง [táwng] to be/get pregnant, stomach
วัยอันควร [wai an kuan] appropriate age
พ่อแม่ [pâw mâe] parents
ควร [kuan] should, had better, to be supposed to…
ภูมิใจในตัว [phoomjai nai tua] + person : to be proud of someone

Read more about “ติด [tìd]” here.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

1 Comment

  1. Andrew Markovics

    as usual you sisters teach words that are useful and not found in my books KKK
    when im inNa Jomtien i like to take you both to gin kow ahan talah in lieu of lesson fee 555

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *