The word “ต้อง” [tâwng] in Thai is equivalent of the verb “must” in English. And like “must,” apart from expressing obligation, strong recommendation or necessity, “ต้อง” [tâwng] can also be used to make a deduction or a conclusion about something that is very likely to be true. But for the latter use, we don’t just say the word “ต้อง” [tâwng] by itself, we use the structure “ต้อง…แน่(เลย) [tâwng…nâe (loei)].”

The word “แน่” [nâe] means “certain.” Sometimes we say it twice as “แน่ๆ” [nâe nâe] to intensify the meaning or to express that we are very sure of something. “ต้อง” [tâwng] may sometimes be dropped, in which case the tone will be less strong. เลย [loei] is an ending particle which doesn’t carry any meaning but it’s very commonly used to make the sentence sound smooth.

The subject of the sentence is placed before the verb “ต้อง” [tâwng] while the rest goes after. And แน่(เลย) [nâe (loei)]” always goes at the end of the sentence. Take a look at the example sentences below for better understanding.

1. ร้านเขาขายดีมาก ต้องได้กำไรเยอะแน่เลย
[ráan káo kǎai dii mâak, tâwng dâai gamrai yér nâe loei]
His store is doing so well. He must be gaining a lot of profit.

2. วันนี้หมาผมนอนทั้งวัน มันต้องไม่สบายแน่เลย
[wanníi mǎa phǒm nawn táng wan, man tâwng mâi sabaai nâe loei]
Today, my dog sleeps all day. He must be feeling sick.

3. อยู่ๆ โทรศัพท์ก็ดับไป (ต้อง)แบตหมดแน่เลย
[yùu yùu torasàp gâw dàp pai, (tâwng) batt mòt nâe loei]
The phone suddenly shut down. It must have run out of battery.

4. เครื่องเล่นนี้คนต่อคิวยาวมาก ต้องสนุกสุดแน่ๆเลย
[krêuang lên níi kon tàw queue yaao mâak, tâwng sanùk sùt nâe nâe loei]
The line (queue) for this ride is so long. It must be the best one here.

5. สองคนนี้ต้องเป็นฝาแฝดกันแน่ๆเลย หน้าเหมือนกันเลย
[sǎwng kon níi tâwng pen fǎa fàed gan nâe nâe loei, nâa meǔan gan loei]
These two guys must be twins. They look just the same.

6. เขาต้องพูดต่อหน้าคนหลายพันคนเป็นครั้งแรก เขาต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเลย
[káo tâwng phûut tàw nâa kon lǎai pan kon pen kráng râek, káo tâwng tèun tên mâak nâe nâe loei]
He has to speak in front of thousands of people for the first time. He must be very nervous.

7. ทำไมนมนี้รสชาติแปลกๆ ต้องเสียแล้วแน่เลย
[tammai nom níi rót châat plàek plàek, tâwng sǐa léaw nâe loei]
How come this milk tastes so weird? It must be expired already.

8. ลูกรู้ได้ไงว่าซานต้าคลอสไม่มีอยู่จริง คุณต้องบอกเขาแน่เลยใช่ไหม
[lûuk rúu dâai ngai wâa Santa Claus mâi mii yùu jing, khun tâwng bàwk káo nâe loei châi mái ]
How can our son know that Santa Claus isn’t real? You must have told him, huh?

9. นาฬิกาข้อมือฉันอยู่ไหนเนี่ย ต้องไปลืมไว้ที่ไหนสักที่แน่เลย
[naalígaa kâw meu chán yùu nǎi nîa, tâwng pai leum wái tîi nǎi sák tîi nâe loei]
Where the heck is my watch? I must have forgotten it somewhere.

10. แกให้เขายืมเงินหนึ่งแสนเลยเหรอ แกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ
[gae hâi káo yeum ngern nèung sǎn loei rǎw, gae tâwng bâa pai léaw nâe nâe]
You let him borrow 100,000 baht? You must be out of your mind.

To express the opposite of “must” (negative deduction), or to say that you’re sure something isn’t true or isn’t happening now or wasn’t true/didn’t happen in the past, in English “can’t” is used. But in Thai, you can’t use “ไม่ได้” [mâi dâai] which is the equivalent of “can’t.”

In this case, most of the time the expression “เป็นไปไม่ได้หรอกที่…จะ [pen pai mâi dâai ràwk tîi…jà]” will be used instead. The subject of the sentence is placed before “จะ [jà]” and the rest after. While the majority of the time, “จะ [jà]” translates to “will,” which is used to express the future tense, here it doesn’t. It’s only a part of the sentence structure. “เป็นไปไม่ได้ [pen pai mâi dâai]” means “to be impossible” so “เป็นไปไม่ได้หรอกที่…จะ [pen pai mâi dâai ràwk tîi…jà]” literally means “It’s impossible / it can’t be possible that…”

It’s also quite common to use the expression “ไม่มีทางหรอกที่…จะ [mâi mii taang ràwk tîi…jà],” with the subject of the sentence being placed before “จะ [jà].” “ไม่มีทาง” [mâi mii taang] literally means “there’s no way…” With this expression, the tone will be stronger than using “เป็นไปไม่ได้ [pen pai mâi dâai].” In other words, the speaker sounds even more certain that something isn’t true if they use “ไม่มีทาง” [mâi mii taang] rather than “เป็นไปไม่ได้ [pen pai mâi dâai].”

Take a look at these examples below.

1. เป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะเลิกกันแล้ว เมื่อวานฉันยังเห็นเขาจูงมือกันอยู่เลย
[pen pai mâi dâai ràwk tîi káo jà lêrk gan léaw, mêua waan chán yang hěn káo jàb meu gan yùu loei]
They can’t have already broken up. I just saw them holding hands yesterday.

2. เป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะท้องอยู่ เขาเพิ่งคลอดลูกคนแรกเมื่อเดือนก่อน
[pen pai mâi dâai ràwk tîi káo jà táwng yùu, káo pêung klâwd lûuk kon râek mêua deuan gàwn]
She can’t be pregnant now. She just gave birth to her first child last month.

3. เป็นไปไม่ได้หรอกที่แม่คุณจะลืมว่าคุณเกิดมาน้ำหนักเท่าไหร่
[pen pai mâi dâai ràwk tîi mâe khun ja leum wâa khun gèrd maa nám nàk tâo rài]
Your mother can’t forget how much you weighed when you were born.

4. ไม่มีทางหรอกที่เขาจะเด็กกว่าฉัน เขามีใบขับขี่แล้วนะ
[mâi mii taang ràwk tîi káo ja dèk gwàa chán, káo mii bai kàp kìi léaw ná]
He can’t be younger than me. He already has a driver’s license.

5. ไม่มีทางหรอกที่เขาจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เขาแทบไม่รู้ไวยากรณ์เลย
[mâi mii taang ràwk tîi káo ja pen khru sǎwn paasǎa angkrìt, káo tâeb mâi rúu waiyaagawn loei]
He can’t be an English teacher. He knows almost nothing about grammar.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *