เริ่มงาน [rêrm ngaan] To start a job
งานใหม่ [ngaan mài] New job
งานเก่า [ngaan gào] Previous job
งานประจำ [ngaan pràjam] Full-time job
งานเสริม [ngaan sěrm] Sideline job
บริษัท [bawrisàt] Company
ที่ทำงาน [tîi tam ngaan] Workplace
ตำแหน่ง [tam nàeng] Position
เจ้านาย [jâo naai] Boss
หัวหน้า [hŭa nâa] Supervisor
ผู้จัดการ [pûu jàtkaan] Manager
ลูกน้อง [lûuk nóng] Subordinate
ค่าจ้าง [kâa jâang] Wage
การจ้างงาน [kaan jâang ngaan] Employment
นายจ้าง [naai jâang] Employer
ลูกจ้าง [lûuk jâang] Employee
พนักงาน [panákngaan] Employee / staff
เงินเดือน [ngern deuan] Monthly salary
ขึ้นเงินเดือน [kêun ngern deuan] To increase a salary
ลดเงินเดือน [lót ngern deuan] To reduce a salary
เลื่อนตำแหน่ง [leûn tam nàeng] To promote
หางาน [hăa ngaan] To look for a job
สมัครงาน [samàk ngaan] To apply for a job
ใบสมัครงาน [bai samàk ngaan] Job application
สัมภาษณ์งาน [sămpâat ngan] Job interview
ประเมินผล [pràmern pŏn] Evaluate
เข้างาน [kâo ngaan] To clock in
ออกงาน [àwk ngaan] To clock out
มาเช้า [maa cháo] To arrive early
มาสาย [maa săai] To arrive late
เลิกงาน [lêrk ngaan] To get off work
หยุดงาน [yùt ngaan] To take a day off/a vacation
เสร็จงาน [sèt ngaan] To finish work, to get off work
ลาหยุด [laa yùt] To take a leave
ลาป่วย [laa pùai] To take a sick leave
ลาออก [laa àwk] To resign
ถูกไล่ออก [tùuk lâi àwk] To get fired
ออกจากงาน [àwk jàk ngaan] To leave one’s job


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *