Female Reproductive System

มดลูก [mót lûuk] uterus, womb
ปีกมดลูก [pìik mót lûuk] fallopian tube
ผนังมดลูก [panǎng mót lûuk] uterus wall
ปากมดลูก [pàak mót lûuk] cervix
เชิงกราน [cherng graan] pelvis
รังไข่ [rang kài] ovary
ช่องคลอด [châwng klàwt] birth canal
ประจำเดือน [prajam deuan] period / menstrual period
เมนส์ (informal) [men] period
รอบเดือน [râwp deuan] menstrual cycle
ประจำเดือนไม่มา [prajam deuan mâi maa]
to have a missed period
ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ
[prajam deuan maa samàm saměr]
to have regular periods
ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
[prajam deuan maa mâi samàm saměr]
to have irregular periods
กางเกงใน [gaang geeng nai] underwear
ผ้าอนามัย [pâa anamai] sanitary napkin
ผ้าอนามัยแบบสอด [pâa anamai bàep sàwt] tampon


Family Planning

วางแผนมีลูก [waang pǎen mii lûuk] to plan to have a baby
พยายามมีลูก [payaayaam mii lûuk] to try to conceive
ป้องกัน [pâwng gan] to prevent, to use birth control
ปล่อยท้อง [plòi táwng] to not prevent, to not use birth control
คุมกำเนิด [kum gamnèrd] to use birth control, to be on the pill
ยาคุมกำเนิด [yaa kum gamnèrd] birth control pill
ถุงยางอนามัย [tǔng yaang anamai] condom
ห่วงยางคุมกำเนิด [hûang yaang kum gamnèrd]
IUD (intrauterine contraceptive device)

ตั้งใจมี (a baby) [tângjai mii] to be planned
ไม่ตั้งใจมี (a baby) [mâi tângjai mii] to be unplanned
พลาด (a baby) [plâat] from an accident
ท้องไม่พร้อม [táwng mâi próm] to be pregnant when not ready
ท้องก่อนวัยอันควร [táwng gàwn wai ankuan]
to be pregnant as a teenager
ท้องก่อนแต่ง [táwng gàwn tàeng]
to be pregnant before marriage
ท้องไม่มีพ่อ [táwng mâimii pâw] to be pregnant without a partner
ท้องโดยไม่ตั้งใจ [táwng dooi mâi tângjai]
to have an unplanned pregnancy
พลาดท้อง [plàat táwng] to be pregnant from failed birth control


Trying to Conceive

อสุจิ [asujì] sperm
มีเพศสัมพันธ์ [mii pêet sǎmpan] to have sex
มีเซกส์ [mii sex] (informal) to have sex
ปฏิสนธิ [patì sǒntí] to be conceived
การปฏิสนธิ [gaan patì sǒntí] conception
ฝังตัว [fǎng tua] to implant
การฝังตัว [gaan fǎng tua] implantation
เลือดล้างหน้าเด็ก [leûat láang nâa dèk]
implantation bleeding

ไข่ [kài] egg
ไข่ตก [kài tòk] to ovulate
วันไข่ตก [wan kài tòk] ovulation date
นับวันไข่ตก [náp wan kài tòk] to calculate ovulation date
…วันหลังไข่ตก [wan lǎng kài tòk] DPO (day(s) past ovulation)
วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย [wan râek kǎwng prajam deuan kráng sùt táai]
LMP (date of the first day of the last menstrual period)
พยายามมีลูก [payayaam mii lûuk] to try for a baby, to try to conceive
(วัน)กำหนดคลอด [wan gamnòt klâwt] EDD (estimated due date)
ตกขาว [tòk kǎao] cervical mucus
อุณหภูมิร่างกาย [unhapum râang gaai] basal body temperature


Pregnancy

ท้อง [táwng] pregnant/to be pragnant
ตั้งครรภ์ [tâng kan] to be pregnant/to be carrying a baby
การตั้งครรภ์ [gaan tâng kan] pregnancy
คนท้อง [kon táwng] pregnant woman
แม่ท้อง [mâe táwng] expectant mother
แม่มือใหม่ [mâe meu mài] a new mother
ความเป็นแม่ [kwaam pen mâe] maternity motherhood

สองขีด [sǎwng kìit] two lines
ที่ตรวจการตั้งครรภ์ [tîi dtrùat gaan táng kan] pregnancy test
ระดับฮอร์โมน [radàp hormone] hormone level
ตรวจเจอ [dtrùat jer] to test positive
ท้องแล้ว [táwng láew] I’m pregnant!
กำลังจะมีลูก [gamlang ja mii lûuk] /
กำลังจะมีน้อง [gamlang ja mii náwng] I’m having a baby!
จะเป็นแม่คน [ja pen mâe kon] I’m becoming a mother!

อายุครรภ์ [aayú kan] gestational age
สัปดาห์ [sàpdaa] week
ท้องอ่อนๆ [táwng àwn àwn] to be newly pregnant
ท้องแก่ [táwng gàe] to be heavily pregnant
ไตรมาส [trimâat] trimester
ไตรมาสแรก [trimâat râek] first trimester
ไตรมาสสอง [trimâat sǎwng] second trimester
ไตรมาสสาม [trimâat sǎam] third trimester
เก้าเดือน [gâao deuan] nine months
ตลอดการตั้งครรภ์ [dtalàwt gaan tâng kan] the entire pregnancy


Pregnancy Symptoms

อาการ [aagaan] symptom
อาการท้อง [aagaan táwng] pregnancy symptom
คลื่นไส้ [klêun sâi] to be nauseous
อาเจียน [aajian] to vomit
แพ้ท้อง [páe táwng] to have a morning sickness
แพ้ท้องหนัก [páe táwng nàk]
to have hyperemesis gravidarum
(severe morning sickness)
เหม็นกลิ่น… [měn glìn…]
to not be able to stand the smell of…
เบื่ออาหาร [bêua aahǎan] to have no appetite
อยากกิน.. [yàak gin] to have a craving for…

เพลีย / ง่วง [plia, ngûang]
to be tired/fatigued
ปวดหลัง [pùat lǎng] to have a backache
ปวดหัว [pùat hǔa] to have a headache
ปวดท้อง [pùat táwng] to have a stomachache
เป็นตะคริว [pen takriw] to have a (leg) cramp
ท้องผูก [táwng pùuk] to be constipated
กรดไหลย้อน [gròt lǎi yáwn] to have a heartburn
ปัสสวะบ่อย [patsawá bòi] to have frequent needs to urinate
ฉี่บ่อย  [chìi bòi] (informal) to have frequent needs to urinate
เจ็บหน้าอก [jèb nâa òk] to have tender breasts
นอนไม่หลับ [nawn mâi làp] to have trouble falling asleep


Baby/Child

ลูกคนแรก [lûuk kon râek] first child
ลูกคนที่สอง [lûuk kon tîi sǎwng] second child
ลูกคนที่สาม [lûuk kon tîi sǎam] third child
ท้องแรก [táwng râek] first pregnancy
ท้องสอง [táwng sǎwng] second pregnancy
ท้องสาม [táwng sǎam] third pregnancy
ท้องแฝด [táwng fàet] twin pregnancy

เพศ [pêet] sex, gender
อวัยวะเพศ [awaiyawá pêet] genital
ผู้ชาย [pûu chaai] boy
ผู้หญิง [pûu yǐng] girl
ลูกชาย [lûuk chaai] son
ลูกสาว [lûuk sǎao] daughter
ฝาแฝด [fǎafàet] twins
ลูกแฝด [lûuk fàet] one’s twins

ครรภ์เดี่ยว [kan dìao] singleton pregnancy
ครรภ์แฝด [kan fàet] multiple pregnancy
แฝดชายหญิง [fàet chaai yǐng] boy/girl twins
แฝดชาย [fàet chaai] twin boys
แฝดหญิง [fàet yǐng] twin girls
แฝดแท้ [fàet táe] identical twins
แฝดเทียม [fàet tiam] fraternal twins
แฝดสาม [fàet sǎam] triplets
แฝดสี่ [fàet sìi] quadruplets

 

Fetal Development

ตัวอ่อน [tua àwn] embryo, fetus
ถุงการตั้งครรภ์ [tǔng gaan táng kan] gestational sac
ถุงไข่แดง [tǔng kài daeng] yolk sac
น้ำคร่ำ [náam krâm] amniotic fluid
ถุงน้ำคร่ำ [tǔng náam krâm] amniotic sac
สายสะดือ [sǎai sadeu] umbilical cord
ทารกในครรภ์ [taarók nai kan] fetus in utero,
unborn baby
รก [rók] placenta

สร้าง [sâang] to build
อวัยวะ [awaiyawá] organ
ระบบประสาท [rabòb prasàat] nervous system
ระบบหายใจ [rabòp hǎaijai] respiratory system
ระบบย่อยอาหาร [rabòp yôiaahǎan]
digestive system
ระบบสืบพันธุ์ [rabòp sèuppan]
reproductive system
ระบบขับถ่าย [rabòp kàptàai] excretory system

หัวใจ [hǔajai] heart, heartbeat
เห็นหัวใจ [hěn hǔajai] to see a heartbeat
เสียงหัวใจเต้น [sǐang hǔajai tên] sound of a heartbeat
อัตราการเต้นของหัวใจ [àttra gaan tên kǎwng hǔajai]
heart rate
เครื่องฟังเสียงหัวใจ [khrêuang fang sǐang hǔajai]
fetal doppler

แขน [kǎen] arm
ขา [kǎa] leg
ปอด [pàwt] lung
ตับ [tàp] liver
สมอง [samǎwng] brain
ผิว [pǐw] skin
ผม [pǒm] hair
กระดูกสันหลัง [gradùuk sǎnlǎng] spine
ไขสันหลัง [kǎi sǎnlǎng] spinal cord

ความยาว [kwaam yaao] length
น้ำหนัก [nám nàk] weight
ขนาด [kanàat] size
ตัวเล็ก [tua lék] small
ตัวใหญ่ [tua yài] big
พัฒนา [páttanaa] to develop
เจริญเติบโต [jarern terbto] to grow
การเจริญเติบโต [gaan jarern terbto] growth

ขยับ [kayàb] to move
ดื้น [dîn] to move
เตะ [tay] / ถีบ [tìip] to kick
สะอึก [sa èuk] to hiccup
การเคลื่อนไหว [gaan kleûan wǎi] movement
ดื้นน้อยลง [dîn nói long] decreased movement
หยุดดื้น [yùt dîn] lack of movement


Pregnancy Care

งด [ngót] to refrain from
ลด [lót] to decrease
ระมัดระวัง [ramátrawang] to take precautions
อันตราย [antaraai] dangerous
ปลอดภัย [plòtpai] safe
พักผ่อน [pákpàwn] to rest
ออกกำลังกาย [àwk gamlang gaai] to work out
ทานอาหารครบห้าหมู่ [taan aahǎan krób hâa mùu] to eat a balanced diet
ฉีดวัคซีน [chìit vaccine] to get vaccinated

กินยา [gin yaa] to take medicine
วิตามินเสริม [vitamin sěrm]
vitamin supplement
ธาตุเหล็ก [tâat lèk] iron supplement
กรดโฟลิก [gròt folic] folic acid
สูบบุหรี่ [sùub burì] to smoke
กินเหล้า [gin lâo] to drink (alcohol)
ยกของหนัก [yók kǎwng nàk] to lift a weight
ใช้ยาเสพติด [chái yaa sèep tìt] to use illegal drugs
ความเครียด [kwaam krîad] stress
สารเคมี [sǎan kaymi] chemical
อาหารไม่สุก [aahǎan mâi sùk] undercooked food

ความเปลี่ยนแปลง [kwaam plîan plaeng] change
ร่างกาย [râang gaai] body
ท้อง [táwng] bump, belly
ท้องโต [táwng to] to have a growing bump, belly
ท้องลาย [táwng laai] to have stretch marks
ครีมทาแก้ท้องลาย [cream taa gâe táwng laai]
stretch mark cream
เส้นดำกลางท้อง [sên dam glaang táwng] linea nigra
ชุดคลุมท้อง [chút klum táwng] maternity clothes
น้ำนมไหล [námnom lǎi] to have milk leaking
น้ำหนักเพิ่ม [námnàk pêum] to gain weight
น้ำหนักลด [námnàk lót] to lose weight


Antenatal Care

ฝากท้อง [fàek táwng] to see a doctor for routine antenatal care
หมอสูตินรีเวช [mǎw sǔutìnáriiwêet] Obstetrician gynecologist
หมอสู (informal) [mǎw sǔu] OBGYN
หมอตำแย [mǎw tamyae] midwife
สุขภาพ [sùkkapâap] health
โรคประจำตัว [rôke prajam tua] underlying health condition
ภาวะแทรกซ้อน [paawá sâeksáwn] complication

เส้นเลือดขอด [sên lêuat kàwt] to
ฟันผุ [fan pù] (to have) a tooth decay
ความดันสูง [kwaam dan sǔung] to have high blood pressure
น้ำตาลในเลือดสูง [námtaan nai lêuat sǔung]
to have high blood sugar
ครรภ์เป็นพิษ [kan pen pít] to have a preeclampsia
ติดเชื้อ [tìt chéua] to be infected
โลหิตจาง [lohìt jaang] to have anemia
เบาหวาน [bao wǎan] to have diabetes
เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ [bao wǎan ráwàng tângkan]
(to have) gestational diabetes


Miscarriage

แท้ง [táeng] / แท้งลูก [táeng lûuk] to have a miscarriage
ทำแท้ง [tam táeng] to have an abortion
ขูดมดลูก [kùut mót lûuk] to have a D&C
(dilation and curettage)
ฉีดยากันแท้ง [chìit yaa gan táeng]
to have progesterone injected
ท้องลม [táwng lom] (to have) a blighted ovum
ท้องนอกมดลูก [táwng nâwk mót lûuk]
(to have) an ectopic pregnancy
แท้งบ่อย [táeng bòi]
to have recurrent miscarriages
แท้งครบ [táeng króp] complete miscarriage
แท้งไม่ครบ [táeng mâi króp] incomplete miscarriage


Tests and Screenings

ตรวจภายใน [trùat paai nai] to have an internal exam
อัลตร้าซาวนด์ [ultrasound] ultrasound to have an ultrasound
ซาวนด์ [sound] (informal) to have an ultrasound
หน้าท้อง [nâa táwng] abdominal belly
กระเพาะปัสสาวะ [grapáw pàtsawáa] bladder

ตรวจ [trùat] to test
คัดกรอง [kát grawng] to screen
ความผิดปกติ [kwaam pìt pòkgatì] abnormality
ความพิการ [kwaam pígaan] disability, defect
เลือด [leûat] blood
เจาะเลือด [jàw leûat] to have blood withdrawal
เลือดออก [leûat àwk] to have bleeding
ความเสี่ยง [kwaam sìang] risk
มีความเสี่ยงสูง [mii kwaam sìang sǔung]
to have a high risk


Labor and Delivery

สัญญานว่าจะคลอดลูก [sǎnyaan wâa ja klâwt lûuk]
signs of labor
มดลูกหดตัว [mótlûuk hòt tua] /
มดลูกบีบรัดตัว [mótlûuk bìip rát tua] to have contractions
เจ็บท้องคลอด [jèp táwng klâwt] to have real contractions
เจ็บท้องเตือน [jèp táwng teuan] to have Braxton-Hicks contractions
ปวดท้องถี่ [pùat táwng tìi] to have frequent contractions
น้ำเดิน [náam dern] to have water break
มูกเลือด [mûuk lêuat] bloody show
กลับหัว [glàp hǔa] to turn one’s head down
ปากมดลูกเปิด [pàak mót lûuk pèrt] (a cervix) to open

คลอด [klâwt] (a baby) to be born
คลอด(ลูก) [klâwt (lûuk)] (a mother) to deliver, to give birth
ทำคลอด [tam klâwt] (a doctor) to deliver
หมอทำคลอด [mǎw tam klâwt] the doctor who delivers the baby
จะคลอดลูก [ja klâwt lûuk] to be in labor
การคลอดลูก [gaan klâwt lûuk] child birth / delivery
วันคลอด [wan klâwt] delivery date
แผนกคลอด [panàek klâwt] labor and delivery ward
ห้องคลอด [hâwng klâwt] delivery room
ห้องผ่าตัด [hâwng pàa tàt] operation room

คลอดก่อนกำหนด [klâwt gàwn gamnòt]
to be born prematurely
คลอดครบกำหนด [klâwt krób gamnòt]
to be born at (full) term
คลอดเร็ว [klâwt reo] to be born quickly
คลอดในน้ำ [klâwt nai náam] water birth
คลอดที่บ้าน [klâwt tîi bâan] home birth
คลอดที่โรงพยาบาล [klâwt tîi rongpayaabaan]
hospital birth

คลอดเอง [klâwt eeng] (to have) a vaginal delivery
เบ่ง [bèng] to push
บล๊อคหลัง [block lǎng] to have a spinal block
ฝีเย็บ [pǐi yép] perineum
ฉีกขาด [chìik kàat] to tear
การตัดฝีเย็บ [gaan tát fǐi yép] episiotomy
เย็บแผล [yép plǎe] to stitch
ฟื้นตัว [féun tua] to recover

การผ่าตัด [gaan pàa tàt] surgery
ผ่าคลอด [pàa klâwt] (to have) a Cesarean section
นัดวันผ่าคลอด [nát wan pàa klâwt]
to have scheduled a C-section
ผ่าคลอดฉุกเฉิน [pàa klâwt chùk chěrn]
to have an emergency C-section
ยาสลบ [yaa salòp] anesthesia
หมอดมยา [mǎw dom yaa] anesthesiologist
อดน้ำ [òt náam] to fast on water
อดอาหาร [òt aahǎan] to fast on food
แผลผ่าคลอด [plǎe pâa klâwt] C-section scar
เจ็บแผล [jèp plǎe] to feel pain from the scar
ตกเลือด [tòk lêuat] to have hemorrhage


Birth

เกิด [gèrt] to be born
วันเกิด [wan gèrt] birthday
เดือนเกิด [deuan gèrt] birth month
ปีเกิด [pii gèrt] birth year
เวลาเกิด [welaa gèrt] time of birth
เด็ก [dèk] baby, child
เด็กทารก [dèk taarók] / เด็กอ่อน [dèk àwn] baby
เด็กทารกแรกเกิด [dèk taarók râek gèrt]
a newborn baby
น้ำหนักแรกเกิด [námnàk râek gèrt] birth weight

หมอเด็ก [mǎw dèk] pediatrician
แผนกเด็ก [panàek dèk] children’s ward
แผนกทารกแรกเกิด [panàek dèk taarók râek gèrt] nursery
แผนกทารกแรกเกิดวิกฤต [panàek dèk taarók râek gèrt wígrìt]
NICU (Neonatal Intensive Care Unit)
ตู้อบ [tûu òb] incubator
ส่องไฟ [sàwng fai] to have light therapy
มาเยี่ยม [maa yîam] to come visit
แสดงความยินดี [sadaeng kwaam yindii]
to congratulation


Feeding

นมแม่ [nom mâe] breast milk
น้ำนมเหลือง [nám nom lěuang] colostrum
นมผสม [nom pasǒm] formula
สารอาหาร [sǎan aahǎan] nutrient
นม [nom] / เต้านม [tâo nom] breast
หัวนม [hǔa nom] nipple
ให้นม [hâi nom] (a mother) to breastfeed
การให้นม [gaan hâi nom] breastfeeding
ดูดนม (a baby) [dùut nom]
to nurse, to breastfeed

นมไม่มา [nom mâi maa] milk not coming in
น้ำนมน้อย [nám nom nói]
to not have enough milk
ท่อน้ำนมอุดตัน [tâw nám nom ùt tan]
to have a clogged milk duct
หัวนมแตก [hǔa nom tàek] to have cracked nipples
เต้านมคัด [tâo nom kát] to have engorged breasts
เต้านมอักเสบ [tâo nom àksèep] to have breast mastitis
เชื้อราในปาก [chêua raa nai pàak] to have oral thrush

ขวดนม [kùat nom] baby bottle
จุกนม [jùk nom] bottle teat
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier
ฆ่าเชื้อ [kâa chéua] to sterilize
ถุงเก็บน้ำนม [tǔung námnom] breastmilk bag
แผ่นรองซับน้ำนม [pàen rawng sáp námnom] breast pad
เครื่องปั๊มนม [krêuang pump nom] breast pump
เครื่องนึ่งขวดนม [krêuang nêung kùat nom]
bottle sterilizer

เด็กนมแม่ [dèk nom mâe] breastfed baby
เด็กนมขวด [dèk nom kùat] bottle-fed baby
ดูดน้อย [dùut nói] to not suck well
ดูดเก่ง [dùut gèng] to suck well
ติดขวด [tìt kùat] to be attached to one’s bottle
หย่านม [yàa nom] to wean off breast milk
เลิกขวดนม [lêrk kùat nom] to wean off bottles
หย่านมเร็ว [yàa nom reo] to wean early
หย่านมช้า [yàa nom cháa] to wean later


Infertility and Treatment

มีลูกยาก [mii lûuk yâak] to suffer from infertility
ภาวะมีลูกยาก [paawá mii lûuk yâak] infertility
มีลูกได้เอง [mii lûuk dâi eeng] to be fertile
ไม่สามารถมีลูกได้เอง [mâi sǎamâat mii lûuk dâi eeng] to be infertile
ท้องธรรมชาติ [táwng tammachâat] to get pregnant naturally
วิทยาศาสตร์ [wíttayaasàat] science
การทำเด็กหลอดแก้ว [gaan tam dèk làwt gâew] IVF
เป็นหมัน [pen mǎn] to be sterile
ทำหมัน [tam mǎn] sterilization, vasectomy
ความผิดปกติ [kwaam pìt pòkgatì] disorder,
abnormality
รังไข่เสื่อม [rangkài sèuam] ovarian failure
อายุมาก [aayú mâak] advanced age
ฝากไข่ [fàak kài] to freeze one’s eggs for later pregnancy
บริจาคไข่ [bawrijàak kài] to donate eggs
เก็บไข่ [gèp kài] to retrieve eggs
แช่แข็งไข่ [châe kǎeng kài] to freeze eggs
ฉีดยากระตุ้น [chìit yaa gratûn] to inject hormone
กระตุ้นรังไข่ [gratûn rang kài] to stimulate the ovaries
ย้ายตัวอ่อน [yáai tua àwn] to transfer an embryo
เลี้ยงตัวอ่อน [líang tua àwn] to culture an embryo 

การอุ้มบุญ [gaan ûm bun] surrogacy
แม่อุ้มบุญ [mâe ûm bun] surrogate
ครอบครัวอุปภัมถ์ [krôpkrua ùppatǎm]
foster family
การรับบุตรบุญธรรม [gaan ráp bùt buntam] adoption
เลี้ยง [líang] to raise, to look fater
รับเลี้ยง [ráp líang] to foster, to adopt
รับเป็นลูกบุญธรรม [ráp pen bùt buntam]
to adopt
แม่เลี้ยง [mâe líang]
stepmother, foster mother
ลูกเลี้ยง [lûuk líang] stepchild, foster child
แม่บุญธรรม [mâe buntam] adoptive mother
ลูกบุญธรรม [lûuk buntam] adoptive child
แม่แท้ๆ [mâe táetáe] biological mother

Credits: all images in this post are taken from here


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *