อาหาร aa-hăan = food
ผัก pàk = vegetable
ผลไม้ pŏn-lá-mâai = fruit
เนื้อสัตว์ néua-sàt = meat
เต้าหู้ tâo-hûu = tofu
เห็ด hèd = mushroom
ไข่ kài = egg
ข้าว kaâo = rice
ขนม kà-nŏm = snack
ขนมปัง kà-nŏm-pang = bread
ของหวาน kŏng-wăan = dessert
ก๋วยเตี๋ยว kŭai-tiăw = noodles
ของกินเล่น kŏng-gin-lên = appetizer…

Continue reading Food

บ้าน bâan = house
สวน suǎn = backyard, garden
ระเบียง rábiang = balcony
ที่จอดรถ tîi jòrd rót = garage
ชั้นบน chán bon = upper floor
ชั้นล่าง chán lâang = lower fl.
ห้องนอน hông norn = bedroom
ห้องน้ำ hông náam = bathroom
ห้องครัว hông krua = kitchen
ห้องนั่งเล่น hông nûng lên = living room…

Continue reading Parts of the House

สีขาว sǐi kǎao = white
สีดำ sǐi dam = black
สีเงิน sǐi ngern = gray
สีแดง sǐi daeng = red
สีส้ม sǐi sôm = orange
สีเขียว sǐi kiǎw = green
สีเหลือง sǐi leuǎng = yellow
สีม่วง sǐi muâng = purple
สีชมพู sǐi chompuu = pink
สีน้ำตาล sǐi námtaan = brown
สีน้ำเงิน sǐi nám ngern = blue
สีฟ้า sǐi fáa = sky blue…

Continue reading Colors

มี mee = to have
ไป pai = to go
มา maa = to come
ชอบ chôrp = to like
กิน gin = to eat
ทำ tam = to do
นอน norn = to sleep
เรียน rian = to study
พูด phûut = to speak
อ่าน àan = to read
ซื้อ séu = to buy…

Continue reading Basic Verbs

0 ๐ ศูนย์ sǔun
1 ๑ หนึ่ง neùng
2 ๒ สอง sǒng
3 ๓ สาม sǎam
4 ๔ สี่ sìi
5 ๕ ห้า hâa
6 ๖ หก hòk
7 ๗ เจ็ด jèt
8 ๘ แปด pàd
9 ๙ เก้า kâo
10 ๑๐ สิบ sìp…

Continue reading Numbers

The English idiom “In particular” can be translated as “เป็นพิเศษ” [pen písèet] or “โดยเฉพาะ(อย่างยิ่ง)” [dooi chapáw (yàang yîng)], depending on the context. For example, “I don’t have anything to say in particular.” “ผมไม่มีอะไรอยากพูดเป็นพิเศษ” [phŏm mâi mii arai yàak phûut pen písèet], or, “Most people, men in particular, don’t enjoy spending hours in a store trying on clothes.”…

Continue reading “In particular”

When you want to express a conclusion that you draw from any given statement or information or to ask for confirmation on the underlying message you get or understand from some statement, in Thai, you would use the expression “แสดงว่า..” [sadaeng wâa..]. For example, a.) “ผมจะโทรไปยกเลิกตั๋ว” [phŏm jà to pai yóklêrk tŭa] “I’m calling to cancel the ticket”.…

Continue reading “That means..”

When you feel relieved that some situation has gotten better or something turns out to be not as bad as you had thought, expected or imagined or simply when you feel lucky you don’t have to be in trouble or face difficulty, in Thai, we would use the expression “ค่อยยังชั่ว” [kôi yang chûa].…

Continue reading “Thank God!”

We use the term “ไม่แพ้” [mâi páe], which literally means “to not lose”, after an adjective or an adverb to convey the meaning of “not any less .. than” and it often goes with the word “เลย” at the end, in case you want to emphasize the meaning. For example, “แม่คุณตลกไม่แพ้คุณเลย” [mâe khun talòk mâi páe khun loei].…

Continue reading “Not any less.. than”

In Thai, we use the structure “ยิ่ง….(ก็)ยิ่ง..” [yîng.. (gâw) yîng..] for the English expression “the more.., the more..”. For example, ยิ่งเร็วยิ่งดี [yîng rew yîng dii] “The faster, the better”. “ยิ่งรู้จักก็ยิ่งชอบ” [yîng rúujàk gâw yîng châwp] “The more I know him, the more I like him”. “ยิ่งเขาอยากรู้ ฉันยิ่งไม่อยากบอก” [yîng káo yàak rúu chán yîng mâi yàak bàwk] “The more he wants to know, the more I don’t want to tell”.…

Continue reading “The more.., the more..”

For “I’ve heard..”, in Thai, we say “ได้ยิน(มา)ว่า” [dâi yin (maa) wâa]. For example, “ผมได้ยินมาว่าแถวนี้มีร้านขนมปังอร่อย” [pǒm dâai yin maa wâa tǎew níi mii ráan kanǒmpang aròi] “I’ve heard that there’s a good bakery shop around here”. “ฉันได้ยินมาว่าเธอจะย้ายไปทำงานที่ฝรั่งเศส จริงรึเปล่า” [chán dâi yin maa wâa ter jà yáai pai tam ngaan tîi fáràngsèet jing réu plào] “I heard that you got a job transfer to France, is that true?”.…

Continue reading “I’ve heard..”

For the structure of “A looks like B”, in Thai, we say “A ดูเหมือน [duu meǔan] B” e.g. เขาดูเหมือนมหาเศรษฐี [káo duu meǔan ma-hǎa-sèet-tǐi] “He looks like a millionaire”. For “X looks adj.”, we say “X ดูเหมือน [duu meǔan] adj.”, for example, “ภาษาไทยดูเหมือนยาก แต่จริงๆแล้วไม่ยาก” [paasǎa Thai duu meǔan yâak tàe jing jing léaw mâi yâak] “Thai looks difficult but in reality, it is not”.…

Continue reading “Looks like..”

When you want someone to give you some examples of what he is talking about, in English you would go “like what?” or “for example?”, in Thai, we would say “อย่างเช่น [yàng chên] + question word + (บ้าง [bâang]) or you can simply say only “อย่างเช่น” [yàng chên] “like..?”, which sounds more informal.…

Continue reading “Like what?”

For “even so”, we say “ถึง(จะ)อย่างนั้น” [těung (jà) yàng nán]. And you can add “ก็ตาม” [gâw taam], which is formal, or “ก็เถอะ” [gâw tèr], which is informal, after that. EX: “ถึง(จะ)อย่างนั้น(ก็ตาม) ดิฉันก็ยังเห็นว่าเราไม่ควรอนุมัติโครงการนี้” [těung (jà) yàng nán (gâw taam), dichán gâw yang hěn wâa rao mâi kuan ànúmát krong-gaan níi] “Even so, I still think we shouldn’t approve this project”.…

Continue reading “Even so!”

After you’ve just learned that something you had suspected turned out to be true, you can respond by saying “รู้(อยู่)แล้วว่าต้อง . .” [rúu (yùu) léaw wâa tông..] or, with a lower degree of certainty, “ว่าแล้วเชียวว่าต้อง . .” [wâa léaw chiao wâa tông..]. For examples, “ผมรู้แล้วว่าคุณต้องทำได้” [phŏm rúu léaw wâa khun tông tam dâai], “I knew you must be able to do this!…

Continue reading “I knew it!”